Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chuẩn QL chất lượng ISO 9000

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khoa Khoa häc Qu¶n lý

Chuyªn ®Ò m«n häc

C©u 1: Ph©n biÖt c¸c m« h×nh qu¶n lý chÊt lîng: ISO-9000, M« h×nh
qu¶n lý chÊt lîng toµn diÖn (TQM), HÖ thèng thùc hµnh qu¶n lý tèt
(GMP), HÖ thèng ph©n tÝch, x¸c ®Þnh kiÓm so¸t c¸c ®iÓm nguy h¹i träng
yÕu trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm (HACCP), HÖ thèng qu¶n lý
chÊt lîng Q-Base, HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng 5S ?
C¸c m« h×nh qu¶n lý chÊt lîng ra ®êi nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu ngµy
cµng cao vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, chÊt lîng qu¶n lý. VËy v× sao ph¶i quan t©m
®Õn chÊt lîng? C©u tr¶ lêi lêi ®ã lµ: ChÊt lîng vµ t¨ng trëng kinh tÕ cã mèi
quan hÖ víi nhau, chÊt lîng nh»m tho¶ m·n yªu cÇu víi c¸c s¶n phÈm ®ßi hái
ngµy cµng kh¾t khe trong x· héi v¨n minh, chÊt lîng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó toµn cÇu
ho¸, ®Ó c¹nh tranh g¨y g¾t v.v… §Ó tho¶ m·n c¸c yªu cÇu nµy cã rÊt nhiÒu
c¸c m« h×nh qu¶n lý chÊt lîng ra ®êi, nhng cã nh÷ng m« h×nh ®îc phæ biÕn vµ
¸p dông réng r·i h¬n c¶ ®ã lµ: HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn
quèc tÕ ISO-9000, M« h×nh qu¶n lý chÊt lîng toµn diÖn (TQM), HÖ thèng thùc
hµnh s¶n xuÊt tèt (GMP), HÖ thèng ph©n tÝch, x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm nguy h¹i
träng yÕu trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm (HACCP), HÖ thèng qu¶n lý
chÊt lîng Q-Base, HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng 5S v.v… §Ó ph©n biÖt c¸c m«
h×nh qu¶n lý chÊt lîng trªn, tríc hÕt ta t×m hiÓu tõng m« h×nh mét.
1. ISO-9000:
VËy ISO-9000 lµ g× ? ISO-9000 lµ bé tiªu chuÈn do tæ chøc quèc tÕ vÒ
tiªu chuÈn ho¸ ISO (International Standard organization), ban hµnh lÇn ®Çu
vµo n¨m 1987 nh»m môc ®Ých ®a ra mét m« h×nh ®îc chÊp nhËn ë møc ®é
quèc tÕ vÒ hÖ thèng chÊt lîng vµ cã thÓ ¸p dông réng r·i trong c¸c lÜnh vùc
s¶n xuÊt, kinh doanh,dÞch vô kÓ c¶ dÞch vô hµnh chÝnh do c¬ quan nhµ níc
thùc hiÖn. Trong bé tiªu chuÈn ISO-9000 cã nh÷ng tiªu chuÈn cô thÓ cho tõng
hÖ thèng chÊt lîng nh:
- ISO-9001: Tiªu chuÈn vÒ hÖ thèng b¶o ®¶m chÊt lîng trong thiÕt kÕ,
triÓn khai, s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vµ dÞch vô.
- ISO-9002: HÖ thèng chÊt lîng-m« h×nh ®¶m b¶o chÊt lîng trong s¶n
xuÊt, l¾p ®Æt vµ dÞch vô.

1

Khoa Khoa häc Qu¶n lý

Chuyªn ®Ò m«n häc

- ISO-9003: HÖ thèng chÊt lîng-m« h×nh b¶o ®¶m chÊt lîng trong kiÓm
tra vµ thö nghiÖm cuèi cïng.
Theo quan niÖm chÊt lîng cña ISO: ChÊt lîng lµ tæng hîp c¸c ®Æc
®iÓm cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô ®Ó ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®· ®îc nªu ra
hoÆc hµm ý. Mét c¸ch cô thÓ h¬n ®Þnh nghÜa nµy cã thÓ ph¸t biÓu: ChÊt lîng
lµ mét tr¹ng th¸i ®éng liªn quan ®Õn s¶n phÈm, dÞch vô, con ngêi trong
qu¸ tr×nh vµ m«i trêng ®¸p øng hoÆc vît qu¸ kú väng.
C¸ch tiÕp cËn cña bé tiªu chuÈn ...
Khoa Khoa häc Qun lý Chuyªn ®Ò m«n häc
C©u 1: Ph©n biÖt c¸c m« h×nh qu¶n chÊt lîng: ISO-9000, h×nh
qu¶n chÊt lîng toµn diÖn (TQM), thèng thùc hµnh qu¶n tèt
(GMP), thèng ph©n tÝch, x¸c ®Þnh kiÓm so¸t c¸c ®iÓm nguy h¹i träng
yÕu trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm (HACCP), thèng qu¶n lý
chÊt lîng Q-Base, HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng 5S ?
C¸c h×nh qu¶n chÊt lîng ra ®êi nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu ngµy
cµng cao chÊt lîng s¶n phÈm, chÊt lîng qu¶n lý. VËy sao ph¶i quan t©m
®Õn chÊt lîng? C©u tr¶ lêi lêi ®ã lµ: ChÊt lîng t¨ng trëng kinh mèi
quan hÖ víi nhau, chÊt lîng nh»m tho¶ m·n yªu cÇu víi c¸c s¶n phÈm ®ßi hái
ngµy cµng kh¾t khe trong héi v¨n minh, chÊt lîng ®iÒu kiÖn ®Ó toµn cÇu
ho¸, ®Ó c¹nh tranh g¨y g¾t v.v §Ó tho¶ m·n c¸c yªu cÇu nµy rÊt nhiÒu
c¸c m« h×nh qu¶n lý chÊt lîng ra ®êi, nhng cã nh÷ng m« h×nh ®îc phæ biÕn
¸p dông réng r·i h¬n ®ã : thèng qu¶n chÊt lîng theo tiªu chuÈn
quèc tÕ ISO-9000, M« h×nh qu¶n lý chÊt lîng toµn diÖn (TQM), HÖ thèng thùc
hµnh s¶n xuÊt tèt (GMP), HÖ thèng ph©n tÝch, x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm nguy h¹i
träng yÕu trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm (HACCP), thèng qu¶n
chÊt lîng Q-Base, thèng qu¶n chÊt lîng 5S v.v §Ó ph©n biÖt c¸c
h×nh qu¶n lý chÊt lîng trªn, tríc hÕt ta t×m hiÓu tõng m« h×nh mét.
1. ISO-9000:
VËy ISO-9000 ? ISO-9000 tiªu chuÈn do chøc quèc
tiªu chuÈn ho¸ ISO (International Standard organization), ban hµnh lÇn ®Çu
vµo n¨m 1987 nh»m môc ®Ých ®a ra t m« h×nh ®îc chÊp nhËn ë møc ®é
quèc thèng chÊt lîng thÓ ¸p dông réng r·i trong c¸c lÜnh vùc
s¶n xuÊt, kinh doanh,dÞch vô dÞch hµnh chÝnh do quan nhµ níc
thùc hiÖn. Trongtiªu chuÈn ISO-9000 nh÷ng tiªu chuÈnthÓ cho tõng
hÖ thèng chÊt lîng nh:
- ISO-9001: Tiªu chuÈn thèng b¶o ®¶m chÊt lîng trong thiÕt kÕ,
triÓn khai, s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vµ dÞch vô.
- ISO-9002: thèng chÊt lîng-m« h×nh ®¶m b¶o chÊt lîng trong s¶n
xuÊt, l¾p ®Æt vµ dÞch vô.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chuẩn QL chất lượng ISO 9000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chuẩn QL chất lượng ISO 9000 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chuẩn QL chất lượng ISO 9000 9 10 779