Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chuyển dịch cơ cấu KT nông thôn tại huyện Si Ma Cai

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1070 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phÇn më ®Çu
Si MA Cai lµ huyÖn míi ®îc t¸i lËp víi 13 x· ®Òu thuéc diÖn c¸c x·
®Æc biÖt khã kh¨n, t¸ch ra tõ huyÖn B¾c hµ - tØnh Lµo Cai. N»m ë phÝa §«ng
B¾c cña tØnh lµ huyÖn biªn giíi víi Trung Quèc, giao th«ng ®i l¹i khã kh¨n.
Nói ®¸ lµ chñ yÕu. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n nghÌo nµn. D©n c chñ yÕu lµ ®ång
bµo c¸c d©n téc thiÓu sè sèng b»ng nghÒ n«ng lµm n¬ng, rÉy, trång rõng. S¶n
xuÊt ë ®©y phÇn lín cßn mang tÝnh tù ph¸t, tù cung, tù cÊp víi tr×nh ®é thÊp
kÐm. Kü thuËt canh t¸c l¹c hËu. Trong nh÷ng n¨m ®æi míi, cïng víi sù thay
®æi vÒ kinh tÕ, c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n cã chuyÓn dÞch nhng rÊt nhá vµ
chËm ch¹p trong khi ®ã, nhu cÇu vÒ ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm, s¶n phÈm cã gi¸
trÞ kinh tÕ cao, ngµy mét t¨ng lªn. Do vËy viÖc chuyÓn ®æi mét phËn diÖn
tÝch ®Êt trång ng«, trång lóa sang ch¨n nu«i. Vµ trång c¸c lo¹i c©y, con cã
gi¸ trÞ kinh tÕ cao, kÕt hîp hµi hoµ gi÷a trång trät, ch¨n nu«i ph¸t triÓn mét
sè ngµnh n«ng s¶n phÈm theo híng s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ mét ®ßi hái cÊp
b¸ch.
MÆt kh¸c, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ®ang lµ mét xu híng
vµ lµ mét chñ tr¬ng ®óng ®¾n, bøc thiÕt cña l·nh ®¹o c¸c ngµnh, c¸c cÊp
huyÖn Si Ma Cai.
Lµ mét ngêi con sinh ra vµ lín lªn ë huyÖn Si Ma Cai nªn víi mong
muèn vïng quª cña m×nh ngµy cµng ph¸t triÓn, giµu ®Ñp gãp phÇn nhá trong
sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, v× vËy em ®· chän ®Ò tµi: "Mét sè
vÊn ®Ò chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ë huyÖn Si Ma Cai" lµm ®Ò
¸n m«n häc chuyªn ngµnh cña m×nh.
Do kiÕn thøc b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ, v× vËy khã tr¸nh khái nh÷ng
sai sãt, rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý quý b¸u cña c¸c thÇy c« vµ b¹n ®äc.

1

PhÇn i
C¬ së lý luËn cña chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
n«ng th«n.
I. Kh¸i niÖm, ®Æc trng cña c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n.

1. Kh¸i niÖm
* C¬ cÊu kinh tÕ (CCKT): C¬ cÊu kinh tÕ lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ®Æc
biÖt, g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong giíi
h¹n mét ®Þa ph¬ng, mét quèc gia hay mét khu vùc. NÒn kinh tÕ lµ mét hÖ
thèng phøc t¹p, bao gåm nhiÒu thµnh phÇn, nhiÒu nh©n tè cã mèi quan hÖ,
chÆt chÏ víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. C¬ cÊu kinh tÕ thÓ hiÖn mèi t¬ng quan gi÷a c¸c thµnh phÇn, c¸c nh©n tè ®ã. Trong bÊt kú mét nÒn kinh tÕ
quèc d©n nµo, ngêi ta còng cã thÓ ®Þnh tÝnh hoÆc ®Þnh lîng ®îc møc ®é ph¸t
triÓn cña CCKT. C¸c mèi quan hÖ nµy mét mÆt biÓu tîng sù t¬ng quan vÒ
mÆt sè lîng, mÆt kh¸c nã biÓu hiÖn mèi quan hÖ h÷u c¬ cña chóng vÒ mÆt
chÊt lîng vµ ®îc x¸c lËp trong ®iÒu kiÖn cô thÓ víi nh÷ng giai ®o¹n ph¸t
triÓn nhÊt ®Þnh, phï hîp víi ®Æc ®iÓm tù...
phÇn më ®Çu
Si MA Cai huyÖn míi ®îc t¸i lËp víi 13 ®Òu thuéc diÖn c¸c
®Æc biÖt khã kh¨n, t¸ch ra tõ huyÖn B¾c hµ - tØnh Lµo Cai. N»m ë phÝa §«ng
B¾c cña tØnh huyÖn biªn giíi víi Trung Quèc, giao th«ng ®i l¹i khã kh¨n.
Nói ®¸ lµ chñ yÕu. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n nghÌo nµn. D©n c chñ yÕu lµ ®ång
bµo c¸c d©n téc thiÓu sè sèng b»ng nghÒ n«ng lµm n¬ng, rÉy, trång rõng. S¶n
xuÊt ë ®©y phÇn lín cßn mang tÝnh ph¸t, cung, cÊp víi tr×nh ®é thÊp
kÐm. Kü thuËt canh t¸c l¹c hËu. Trong nh÷ng n¨m ®æi míi, cïng víi sù thay
®æi kinh tÕ, cÊu kinh n«ng th«n chuyÓn dÞch nhng rÊt nhá
chËm ch¹p trong khi ®ã, nhu cÇu ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm, s¶n phÈm gi¸
trÞ kinh cao, ngµy mét t¨ng lªn. Do y viÖc chuyÓn ®æi mét phËn diÖn
tÝch ®Êt trång ng«, trång lóa sang ch¨n nu«i. trång c¸c lo¹i c©y, con
gi¸ trÞ kinh cao, kÕt hîp hµi hoµ gi÷a trång trät, ch¨n nu«i ph¸t triÓn mét
ngµnh n«ng s¶n phÈm theo híng s¶n xuÊt hµng ho¸ mét ®ßi hái cÊp
b¸ch.
MÆt kh¸c, chuyÓn dÞch cÊu kinh n«ng th«n ®ang mét xu híng
mét chñ tr¬ng ®óng ®¾n, bøc thiÕt cña l·nh ®¹o c¸c ngµnh, c¸c cÊp
huyÖn Si Ma Cai.
mét ngêi con sinh ra lín lªn ë huyÖn Si Ma Cai nªn víi mong
muèn vïng quª cña m×nh ngµy cµng ph¸t triÓn, giµu ®Ñp gãp phÇn nhá trong
ph¸t triÓn cña nÒn kinh quèc d©n, vËy em ®· chän ®Ò tµi: "Mét
vÊn ®Ò chuyÓn dÞch cÊu kinh n«ng th«n ë huyÖn Si Ma Cai" lµm ®Ò
¸n m«n häc chuyªn ngµnh cña m×nh.
Do kiÕn thøc b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ, v× vËy khã tr¸nh khái nh÷ng
sai sãt, rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý quý b¸u cña c¸c thÇy c« vµ b¹n ®äc.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chuyển dịch cơ cấu KT nông thôn tại huyện Si Ma Cai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chuyển dịch cơ cấu KT nông thôn tại huyện Si Ma Cai - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chuyển dịch cơ cấu KT nông thôn tại huyện Si Ma Cai 9 10 479