Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chuyển dịch cơ cấu KT

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 925 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi nãi ®Çu
Mét ®Êt níc muèn ph¸t triÓn ®uæi kÞp vµ trë thµnh níc tiªn tiÕn trªn
thÕ giíi th× kh«ng chØ dùa vµo mét ngµnh nghÒ nµo c¶ mµ ph¶i ph¸t triÓn
®ång ®Òu tÊt c¶ c¸c ngµnh nhng ph¶i biÕt lÊy nh÷ng ngµnh mµ níc m×nh cã
lîi thÕ so s¸nh ®Ó ph¸t triÓn lµm mòi nhän hay nãi c¸ch kh¸c ®Êt níc ph¶i cã
mét c¬ cÊu ngµnh phï hîp víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña m×nh. ViÖt Nam
ta lµ níc ®ang ph¸t triÓn vµ ®ang tõng bíc hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi
®Ó ®uæi kÞp víi nÒn kinh tÕ cña nh÷ng níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. ViÖc chÝnh
phñ Mü chÝnh thøc quan hÖ ngo¹i giao víi níc ta
( 1995), míi ®©y lµ
viÖc níc ta gia nhËp AFTA (2003) ®Æc biÖt lµ chóng ta ®ang híng tíi n¨m
2006 sÏ xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan ®èi víi c¸c níc ASEAN vµ xa h¬n n÷a lµ
giai nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO ®iÒu ®ã t¹o cho nÒn kinh tÕ níc ta
nhiÒu c¬ héi nhng còng kh«ng Ýt th¸ch thøc kh«ng nhá. VËy nÒn kinh tÕ, c¬
cÊu kinh tÕ cña chógn ta ph¶i thay ®æi thÕ nµo cho phï hîp víi t×nh h×nh míi
®Ó ®a níc ta ®Õn n¨m 2020 trë thµnh níc c«ng nghiÖp nh ®¹i héi IX cña
§¶ng ®Ò ra. §ã lµ lý do em chän ®Ò tµi "ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸".
Néi dung cña ®Ò tµi gåm 4 phÇn:
PhÇn I: Mét sè lý luËn vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ quèc d©n
PhÇn II: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
PhÇn III: Sù cÇn thiÕt chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ theo híng
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
PhÇn IV: C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ níc ta
theo híng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc thÕ giíi.
Trong qu¸ tr×nh lµm kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong
cã ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n
thµnh c¶m ¬n.

PhÇn I
mét sè lý luËn vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu
kinh tÕ quèc d©n

1. Nh÷ng kh¸i niÖm chung vÒ c¬ cÊu kinh tÕ.

1.1. Kh¸i niÖm c¬ cÊu:
Tríc khi ®i vµo t×m hiÓu kh¸i niÖm c¬ cÊu kinh tÕ chóng ta h·y tiÕp
cËn nã b»ng kh¸i niÖm "c¬ cÊu". "C¬ cÊu lµ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó
biÓu thÞ cÊu tróc bªn trong, tû lÖ vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn hîp thµnh
hÖ t hèng. C¬ cÊu ®îc biÓu hiÖn nh lµ tËp hîp nh÷ng mèi quan hÖ liªn kÕt
h÷u c¬, c¸c yÕu tè kh¸c nhau cña mét hÖ thèng nhÊt ®Þnh. Nã biÓu hiÖn ra
nh lµ mét thuéc tÝnh cña sù vËt hiÖn tîng nã biÕn ®æi cïng víi sù biÕn ®æi sù
vËt, hiÖn tîng". V× thÕ khi nghiªn cøu c¬ cÊu ph¶i ®øng trªn quan ®iÓm hÖ
thèng.
1.2. Kh¸i niÖm c¬ cÊu kinh tÕ:
ë trªn lµ kh¸i niÖm vÒ c¬ cÊu, còng nh vËy ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc
d©n, khi xem nã lµ mét hÖ thèng phøc t¹p th× c ã thÓ ...
lêi nãi ®Çu
Mét ®Êt níc muèn ph¸t triÓn ®uæi kÞp trë thµnh níc tiªn tiÕn trªn
thÕ giíi th× kh«ng chØ dùa vµo mét ngµnh nghÒ nµo mµ ph¶i ph¸t triÓn
®ång ®Òu tÊt c¸c ngµnh nhng ph¶i biÕt lÊy nh÷ng ngµnh mµ níc m×nh cã
lîi thÕ so s¸nh ®Ó ph¸t triÓn lµm mòi nhän hay nãi c¸ch kh¸c ®Êt níc ph¶i cã
mét c¬ cÊu ngµnh phï hîp víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña m×nh. ViÖt Nam
ta lµ níc ®ang ph¸t triÓn vµ ®ang tõng bíc hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi
®Ó ®uæi kÞp víi nÒn kinh tÕ cña nh÷ng níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. ViÖc chÝnh
phñ chÝnh thøc quan ngo¹i giao víi níc ta ( 1995), míi ®©y
viÖc níc ta gia nhËp AFTA (2003) ®Æc biÖt chóng ta ®ang híng tíi n¨m
2006 sÏ xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan ®èi víi c¸c níc ASEAN vµ xa h¬n n÷a
giai nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO ®iÒu ®ã t¹o cho nÒn kinh tÕ níc ta
nhiÒu héi nhng còng kh«ng Ýt th¸ch thøc kh«ng nhá. VËy nÒn kinh tÕ,
cÊu kinh tÕ cña chógn ta ph¶i thay ®æi thÕ nµo cho phï hîp víi t×nh h×nh míi
®Ó ®a níc ta ®Õn n¨m 2020 trë thµnh níc c«ng nghiÖp nh ®¹i héi IX cña
§¶ng ®Ò ra. §ã lµ lý do em chän ®Ò tµi "ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h-
íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸".
Néi dung cña ®Ò tµi gåm 4 phÇn:
PhÇn I: Mét sè lý luËn vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ quèc d©n
PhÇn II: ChuyÓn dÞch cÊu ngµnh kinh theo híng c«ng nghiÖp
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
PhÇn III: cÇn thiÕt chuyÓn dÞch cÊu ngµnh kinh theo híng
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
PhÇn IV: C¸c gi¶i pp chñ yÕu chuyÓn dÞch cÊu kinh níc ta
theo híng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc thÕ giíi.
Trong qu¸ tr×nh lµm kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong
®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c¸c b¹n. Em xin ch©n
thµnh c¶m ¬n.
ĐATN ĐỀ ÁN: Chuyển dịch cơ cấu KT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chuyển dịch cơ cấu KT - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chuyển dịch cơ cấu KT 9 10 78