Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: CN chế biến NS XK

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 970 lần   |   Lượt tải: 0 lần
më ®Çu

§êng lèi chÝnh s¸ch §¹i héi §¶ng toµn quèc ViÖt Nam lÇn thø VI ph©n tÝch
nguyªn nh©n cña t×nh h×nh khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi , ®Þnh híng ®óng ®¾n ,®Ò ra
®êng lèi ®æi míi cho nÒn kinh tÕ níc ta lµ thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ sang
c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt x· héi nh c«ng nghiÖp dÞch vô, n«ng nghiÖp,
dÞch vô ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®Æc biÖt tÝnh chÊt s¶n xuÊt hµng ho¸ ngµy cµng
cao.Gãp phÇn quan träng trong thµnh tùu chung cña ®Êt níc ho¹t ®éng xuÊt nhËp
khÈu cña ViÖt Nam ®· gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ, khai th¸c ®îc néi lùc vµ
ph¸t huy ®îc tiÒm n¨ng lîi thÕ so s¸nh ®Êt níc.§Æc biÖt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña
níc ta tõ nÒn s¶n xuÊt nhá, tù cung cÊp dùa trªn thãi quen vµ nh÷ng kinh nghiÖm
truyÒn thèng kh«ng g¾n víi thÞ trêng th× qua giai ®o¹n ®æi míi võa qua nÒn s¶n xuÊt
n«ng nghiÖp níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn trªn mäi mÆt, tõng bíc chuyÓn sang
nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸ víi sô ph¸t triÓn cña kinh tÕ hé gia ®×nh, kinh tÕ trang
tr¹i.
VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®· qua chÕ biÕn lµ kh¶ n¨ng tiªu
thô s¶n phÈm. Thùc tr¹ng trong thêi gian võa qua s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña ViÖt
nam ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n nhng lín nhÊt vÉn lµ t×nh tr¹ng d thõa hµng
n«ng s¶n, gi¸ c¶ ngµy cµng gi¶m dÉn tíi t×nh tr¹ng kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ g©y
thiÖt h¹i rÊt lín cho n«ng d©n vµ cho nÒn kinh tÕ.
VÊn ®Ò tiªu thô n«ng s¶n kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò míi mÎ song lu«n lµ vÇn ®Ò
cßn nhiÒu ®iÒu ph¶i nghiªn cøu thªm v× vËy mµ em ®· chän ®Ò tµi lµ: “Thùc tr¹ng
ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu vµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu”.

1

ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn
n«ng s¶n xuÊt khÈu

1. Lîi thÕ so s¸nh vÒ xuÊt khÈu
Tríc hÕt vÒ khÝ hËu cña níc ta thuËn lîi cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt v× cã nhiÒu níc,,
¸nh s¸ng mÆt trêi, nhiÖt ®é Èm… §Êt ®ai dµnh cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chiÕm tû
lÖ rÊt lín vµ ®ang cã kh¶ n¨ng më réng n÷a.
Nh©n d©n ta cÇn cï lao ®éng, cã nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt
hµng vÒ n«ng d©n cho ®êi sèng hµng ngµy vµ cho xuÊt khÈu. Víi d©n sè 80 triÖu ngêi, trong ®ã trªn 70% lµm n«ng nghiÖp cã ®ñ søc s¶n xuÊt, nh©n c«ng cña níc ta
thÊp nªn gi¸ thµnh s¶n xuÊt rÎ. Víi viÖc vËn t¶i nhiÒu thuËn lîi nªn chi phÝ xuÊt
khÈu kÓ c¶ vËn t¶i thÊp cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi níc kh¸c. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn
lîi chñ yÕu b»ng ®êng biÓn vµ xe löa cho níc ta ®Ó s¶n xuÊt vµ xuÊt kh©ñ nh÷ng
mÆt hµng n«ng s¶n

2. TiÒm n¨ng xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n ®· qua chÕ
biÕn
N»m ë vïng nhiÖt ®íi giã mïa, ViÖt Nam cã t...
më ®Çu
§êng lèi chÝnh s¸ch §¹i héi §¶ng toµn quèc ViÖt Nam lÇn thø VI ph©n tÝch
nguyªn nh©n cña t×nh h×nh khñng ho¶ng kinh héi , ®Þnh híng ®óng ®¾n ,®Ò ra
®êng lèi ®æi míi cho nÒn kinh níc ta thùc hiÖn chuyÓn ®æi cÊu kinh tÕ sang
chÕ thÞ trêng, c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt héi nh c«ng nghiÖp dÞch vô, n«ng nghiÖp,
dÞch ngµy cµng ph¸t triÓn ®Æc biÖt tÝnh chÊt s¶n xuÊt hµng ho¸ ngµy cµng
cao.Gãp phÇn quan träng trong thµnh tùu chung cña ®Êt níc ho¹t ®éng xuÊt nhËp
khÈu cña ViÖt Nam ®· gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ, khai th¸c ®îc néi lùc
ph¸t huy ®îc tiÒm n¨ng lîi thÕ so s¸nh ®Êt níc.§Æc biÖt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña
níc ta nÒn s¶n xuÊt nhá, cung cÊp dùa trªn thãi quen nh÷ng kinh nghiÖm
truyÒn thèng kh«ng g¾n víi thÞ trêng th× qua giai ®o¹n ®æi míi võa qua nÒn s¶n xuÊt
n«ng nghiÖp níc ta ®· nh÷ng bíc ph¸t triÓn trªn mäi mÆt, tõng bíc chuyÓn sang
nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸ víi ph¸t triÓn cña kinh gia ®×nh, kinh trang
tr¹i.
VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®· qua chÕ biÕn kh¶ n¨ng tiªu
thô s¶n phÈm. Thùc tr¹ng trong thêi gian võa qua s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña ViÖt
nam ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu k kh¨n nhng lín nhÊt vÉn t×nh tr¹ng d thõa hµng
n«ng s¶n, gi¸ ngµy cµng gi¶m dÉn tíi t×nh tr¹ng kh«ng ®ñ ®¾p chi p g©y
thiÖt h¹i rÊt lín cho n«ng d©n vµ cho nÒn kinh tÕ.
VÊn ®Ò tiªu t n«ng s¶n kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò míi song lu«n vÇn ®Ò
cßn nhiÒu ®iÒu ph¶i nghiªn cøu thªm vËy em ®· chän ®Ò tµi lµ: “Thùc tr¹ng
ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu vµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu”.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: CN chế biến NS XK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: CN chế biến NS XK - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: CN chế biến NS XK 9 10 231