Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: CNH - HĐH nông thôn

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi giíi thiÖu
C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp lµ mét chñ tr¬ng lín cña
§¶ng vµ Nhµ níc ta, nh»m thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm,
t¨ng thu nhËp cho d©n c n«ng th«n t¹o tiÒn ®Ò ®Ó gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn
®Ò chÝnh trÞ - x· héi cña ®Êt níc, ®a n«ng th«n níc ta tiÕn lªn v¨n minh hiÖn
®¹i.
§¹i héi §¶ng lÇn thø VIII ®· x¸c ®Þnh ph¶i "®Æc biÖt coi träng c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n" Trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y nhê cã "®æi míi" n«ng nghiÖp níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch
lÖ. Tuy vËy n«ng nghiÖp hiÖn nay vÉn ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch thøc to lín, cã
nhiÒu vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña n«ng d©n ®ang næi lªn gay g¾t. Do vËy
®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn chñ tr¬ng nµy cña §¶ng vµ Nhµ níc lµ nhu cÇu rÊt
cÊp thiÕt.
C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi, cÇn
®îc tiÕn hµnh theo c¸ch tuÇn tù, kh«ng nãng véi, kh«ng thÓ tuú tiÖn. Qu¸ tr×nh
nµy ®îc thùc hiÖn kh«ng nh»m môc ®Ých tù th©n, mµ phôc vô c¸c môc tiªu
kinh tÕ x· héi cña n«ng th«n còng nh cña c¶ níc. V× vËy nÕu ta kh«ng nh×n
nhËn vµ ph©n tÝch mét c¸ch s©u s¾c qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi vµ ph¸t triÓn cña nÒn
n«ng nghiÖp hiÖn nay th× sÏ khã cã thÓ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p vi m« còng nh
vÜ m« ®óng vµ ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn
®¹i ho¸ nÒn n«ng nghiÖp cña ®Êt níc.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ cÊp b¸ch ®ã, víi vèn kiÕn thøc ®· ®îc truyÒn thô,
cïng víi sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy, c« gi¸o. T«i m¹nh d¹n nghiªn cøu
®Ò tµi "C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ë níc ta
thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p" ®Ò tµi nghiªn cøu néi dung sau:
PhÇn

I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ CNH - H§H n«ng nghiÖp.
II. Thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh CNH - H§H n«ng nghiÖp ViÖt Nam
hiÖn nay.
III. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh
CNH - H§H.

Víi kiÕn thøc ®· ®îc häc tËp vµ thêi gian tiÕp xóc víi thùc tÕ Ýt, nªn t«i
nhËn thÊy viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt h¹n chÕ.
VËy kÝnh mong thÇy c« gi¸o cho nhËn xÐt, ®ãng gãp ý kiÕn cho ®Ò tµi cña t«i
®îc tèt h¬n.

1

I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ CNH - H§H n«ng nghiÖp.
1. Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña CNH - H§H n«ng nghiÖp.
C«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp cã nghÜa lµ ®a m¸y mãc, thiÕt bÞ, øng dông
nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµ c¸c ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt , c¸c h×nh thøc
tæ chøc kiÓu c«ng nghiÖp. TiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ®· thóc
®Èy m¹nh mÏ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµ còng lµ ®éng lùc c¬ b¶n, lµ
nh©n tè quyÕt ®Þnh tron...
Lêi giíi thiÖu
C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp mét chñ tr¬ng lín cña
§¶ng Nhµ níc ta, nh»m thóc ®Èy kinh ph¸t triÓn, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm,
t¨ng thu nhËp cho d©n c n«ng th«n t¹o tiÒn ®Ò ®Ó gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn
®Ò chÝnh trÞ - héi cña ®Êt níc, ®a n«ng th«n níc ta tiÕn lªn v¨n minh hiÖn
®¹i.
§¹i héi §¶ng lÇn thø VIII ®· x¸c ®Þnh ph¶i "®Æc biÖt coi träng c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n" Trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y nhê cã "®æi míi" n«ng nghp níc ta ®· ®¹t ®îc nng thµnh tùu ®¸ng khÝch
. Tuy vËyng nghiÖp hiÖn nay vÉn ®ang ®øng tríc nh÷ng tch thøc ton, cã
nhu vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña n«ng d©n ®ang næi lªn gay g¾t. Do vËy
®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn chñ tr¬ng nµy a §¶ng vµ Nhµ níc nhu cÇu t
cÊp thiÕt.
C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp mét qu¸ tr×nh l©u dµi, cÇn
®îc tiÕn hµnh theo c¸ch tuÇn tù, kh«ng nãng véi, kh«ng thÓ tuú tiÖn. Qu¸ tr×nh
nµy ®îc thùc hiÖn kh«ng nh»m môc ®Ých tù th©n, mµ phôc c¸c môc tiªu
kinh x· héi cña n«ng th«n còng nh cña níc. vËy nÕu ta kh«ng nh×n
nhËn vµ ph©n tÝch mét c¸ch s©u s¾c qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi vµ ph¸t triÓn cña nÒn
n«ng nghiÖp hiÖn nay th× kthÓ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p vi còng nh
®óng ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn
®¹i ho¸ nÒn n«ng nghiÖp cña ®Êt níc.
XuÊt ph¸t thùc tÕ cÊp b¸ch ®ã, víi vèn kiÕn thøc ®· ®îc truyÒn thô,
cïng víi sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy, c« gi¸o. T«i m¹nh d¹n nghiªn cøu
®Ò tµi "C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ë níc ta
thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p" ®Ò tµi nghiªn cøu néi dung sau:
PhÇn I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ CNH - H§H n«ng nghiÖp.
II. Thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh CNH - H§H n«ng nghiÖp ViÖt Nam
hiÖn nay.
III. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh
CNH - H§H.
Víi kiÕn thøc ®· ®îc häc tËp thêi gian tiÕp xóc víi thùc Ýt, nªn t«i
nhËn thÊy viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt h¹n chÕ.
VËy kÝnh mong thÇy gi¸o cho nhËn xÐt, ®ãng gãp ý kiÕn cho ®Ò tµi cña t«i
®îc tèt h¬n.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: CNH - HĐH nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: CNH - HĐH nông thôn - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: CNH - HĐH nông thôn 9 10 374