Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quuyền sử dụng đất

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Æt vÊn ®Ò
®Êt ®ai lµ tµi nguyªn v« cïng quý gi¸, lµ t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt trong
s¶n xuÊt n«ng- l©m nghiÖp, lµ mét trong nh÷ng nguån lùc quan träng cho
chiÕn lîc ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp quèc gia nãi riªng còng nh chiÕn lîc
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nãi chung. Nã lµ m«i trêng sèng, lµ c¬ së tiÕn hµnh mäi
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, §èi víi con ngêi,®Êt ®ai còng cã vÞ trÝ v«
cïng quan träng, con ngêi kh«ng thÓ tån t¹i nÕu kh«ng cã ®Êt ®ai, mäi ho¹t
®éng ®i l¹i, sèng vµ lµm viÖc ®Òu g¾n víi ®Êt ®ai . Vµ hiÖn nay ®Êt ®ai tõng b íc ®îc sö dông cã hiÖu qu¶, ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ trë thµnh néi lùc
quan träng gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn ®« thÞ, kinh tÕ x· héi. Mét trong
nh÷ng c«ng cô ®Ó qu¶n lý quü ®Êt ®ai chÆt chÏ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ trêng bÊt ®éng s¶n cã sù qu¶n lý cña Nhµ bíc
ë ViÖt Nam ®Êt ®ai thuéc quyÒn së h÷u toµn d©n do nhµ Nhµ níc ®¹i
diÖn qu¶n lý nh»m ®¶m b¶o viÖc sö dông ®Êt ®ai mét c¸ch ®Çy ®ñ hîp lý, tiÕt
kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt.
ChÝnh v× vËy, GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ mét chøng th ph¸p
lý chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p, ®îc cÊp cho ngêi sö dông ®¸t ®Ó
hä yªn t©m chñ ®éng sñ dông ®Êt cã hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ thùc hiÖn c¸c
quyÒn, nghÜa vô sö dông ®Êt theo ph¸p luËt. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc cÊp giÊy
chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× c¸c chñ dông ®Êt ph¶i tiÕn hµnh kª khai ,
®¨ng ký ban ®Çu ®èi víi diÖn tÝch cña m×nh ®ang sö dông. Th«ng qua ®¨ng ký
®Êt sÏ x¸c lËp mèi mèi quan hÖ ph¸p lý chÝnh thøc vÒ quyÒn sö dông ®Êt ®ai
gi÷a Nhµ níc vµ ngêi sö dông ®Êt vµ ®¨ng ký ®Êt ®ai lµ c¬ së ®Ó thiÕt lËp hå
s¬ ®Þa chÝnh vµ tiÕn tíi viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.
H¬n n÷a, qu¸ tr×nh tæ chøc viÖc cÊp giÊy chøng nhËn (GCN) lµ x¸c lËp
c¨n cø ph¸p lý ®Çy ®ñ ®Ó gi¶i quyÕt mäi quan hÖ vÒ ®Êt ®ai. V× vËy, ngêi ®îc
cÊp GCN ph¶i ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn.
Thùc tÕ ®¨ng ký ®Êt ®ai, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë níc
ta ®Æc biÖt lµ ®Êt ë diÔn ra rÊt chËm. H¬n n÷a t×nh h×nh biÕn ®éng ®Êt ®ai rÊt

phøc t¹p nªn vÊn ®Ò qu¶n lý sö dông ®Êt gÆp nhiÒu khã kh¨n, viÖc tranh chÊp
®Êt ®ai thêng xuyªn x¶y ra, hiÖn nay cã kho¶ng 80% c¸c vô khiÕu kiÖn thuéc
lÜnh vùc ®Êt ®ai.Do ®ã viÖc cÊp GCNQSD§ ®èi víi tõng thöa ®Êt hiÖn nay lµ
v« cïng cÇn thiÕt .
Víi môc ®Ých t×m hiÓu vµ nghiªn cøu s©u h¬n vÒ t×nh h×nh cÊp giÊy
chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë vµ nh÷ng khã kh¨n víng m¾c hiÖn nay. V×
vËy em ®· chon ®Ò “C¬ së khoa häc cña viÖc cÊp GCNQSD§ ë cho hé gia
®×nh c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt”

Néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi bao ...
®Æt vÊn ®Ò
®Êt ®ai tµi nguyªn cïng quý gi¸, t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt trong
s¶n xuÊt n«ng- l©m nghiÖp, mét trong nh÷ng nguån lùc quan träng cho
chiÕn lîc ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp quèc gia nãi riªng còng nh chiÕn lîc
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nãi chung. Nã lµ m«i trêng sèng, lµ c¬ së tiÕn hµnh mäi
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, §èi víi con ngêi,®Êt ®ai còng trÝ
cïng quan träng, con ngêi kh«ng thÓ tån t¹i nÕu kh«ng ®Êt ®ai, mäi ho¹t
®éng ®i l¹i, sèng vµ lµm viÖc ®Òu g¾n víi ®Êt ®ai . Vµ hiÖn nay ®Êt ®ai tõng b-
íc ®îc sö dông hiÖu qu¶, ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ trë thµnh néi lùc
quan träng gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn ®« thÞ, kinh héi. Mét trong
nh÷ng c«ng cô ®Ó qu¶n quü ®Êt ®ai chÆt chÏ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr-
êng bÊt ®éng s¶n cã sù qu¶n lý cña Nhµ bíc
ë ViÖt Nam ®Êt ®ai thuéc quyÒn së h÷u toµn d©n do nhµ Nhµ níc ®¹i
diÖn qu¶n lý nh»m ®¶m b¶o viÖc sö dông ®Êt ®ai mét c¸ch ®Çy ®ñ hîp lý, tiÕt
kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt.
ChÝnh v× vËy, GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ mét chøng th ph¸p
chøng nhËn quyÒn dông ®Êt hîp ph¸p, ®îc cÊp cho ngêi dông ®¸t ®Ó
yªn t©m chñ ®éng dông ®Êt hiÖu qu¶ cao nhÊt thùc hiÖn c¸c
quyÒn, nghÜa dông ®Êt theo ph¸p luËt. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc cÊp giÊy
chøng nhËn quyÒn dông ®Êt th× c¸c chñ dông ®Êt ph¶i tiÕn hµnh khai ,
®¨ng ký ban ®Çu ®èi víi diÖn tÝch cña m×nh ®ang sö dông. Th«ng qua ®¨ng ký
®Êt x¸c lËp mèi mèi quan ph¸p chÝnh thøc quyÒn dông ®Êt ®ai
gi÷a Nhµ níc ngêi sö dông ®Êt ®¨ng ®Êt ®ai ®Ó thiÕt lËp
s¬ ®Þa chÝnh vµ tiÕn tíi viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.
H¬n n÷a, qu¸ tr×nh chøc viÖc cÊp giÊy chøng nhËn (GCN) x¸c lËp
c¨nph¸p ®Çy ®ñ ®Ó gi¶i quyÕt mäi quan hÖ ®Êt ®ai. vËy, ngêi ®îc
cÊp GCN ph¶i ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn.
Thùc tÕ ®¨ng ký ®Êt ®ai, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë níc
ta ®Æc biÖt ®Êt ë diÔn ra rÊt chËm. H¬n n÷a t×nh h×nh biÕn ®éng ®Êt ®ai rÊt
ĐATN ĐỀ ÁN: Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quuyền sử dụng đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quuyền sử dụng đất - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quuyền sử dụng đất 9 10 231