Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Công tác kế hoạch hoá tại VN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhãm X

Lêi më ®Çu
Mét thêi gian kh¸ dµi tríc ®©y, ViÖt Nam ®· tõng duy tr× mét nÒn kinh tÕ tËp
trung bao cÊp víi sù ®iÒu tiÕt trùc tiÕp nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ th«ng qua qu¸ tr×nh
®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh mang tÝnh ph¸p lÖnh tõ trung ¬ng. C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ
cña c¸c cÊp ®Þa ph¬ng ®Òu tiÕn hµnh theo nh÷ng chØ tiªu cô thÓ do nhµ níc giao.
Trong thêi kú nµy cã thÓ nãi r»ng KHH nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ ®Æc trng vµ lµ tÝnh u
viÖt riªng cña c¬ chÕ tËp trung, nã ®· gióp níc ta huy ®éng ®îc c¸c nguån lùc phôc
vô cho c«ng cuéc kh¸ng chiÕn thµnh c«ng.
Tuy nhiªn, viÖc duy tr× qu¸ l©u c¬ chÕ tËp trung ®· thñ tiªu tÝnh n¨ng ®éng vµ
hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. §Æc biÖt lµ trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay th×
mét nÒn kinh tÕ mang tÝnh cÊp ph¸t víi hÖ thèng chØ tiªu ch»ng chÞt kh«ng cßn phï
hîp n÷a. Ngµy nay, tríc xu thÕ héi nhËp quèc tÕ diÔn ra m¹nh mÏ vµ sù biÕn ®éng
kh«n lêng cña c¬ chÕ thÞ trêng th× Nhµ níc chØ nªn gi÷ vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m« vµ
®Þnh híng ph¸t triÓn cho nÒn kinh tÕ, t¹o mét m«i trêng vÜ m« thuËn lîi cho c¸c
ho¹t ®éng kinh tÕ. V× vËy, KHH víi vai trß lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý vÜ
m« cña Nhµ níc còng cÇn ph¶i cã sù ®æi míi phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ.
T¹i §¹i héi IX, §¶ng ta còng ®· kh¼ng ®Þnh “ cÇn tiÕp tôc t¹o lËp ®ång bé
c¸c yÕu tè thÞ trêng, ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc”,
®ång thêi “ TiÕp tôc ®æi míi c¸c c«ng cô qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc ®èi víi nÒn
kinh tÕ. §æi míi h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸, n©ng cao chÊt lîng x©y dùng c¸c
chiÕn lîc, quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi”.
ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn, bµi nghiªn cøu nµy kh«ng cã môc ®Ých g× kh¸c lµ
nh»m gióp ngêi ®äc hiÓu râ h¬n v× sao cÇn ph¶i ®æi míi c«ng t¸c KHH ë ViÖt Nam,
thÊy ®îc nh÷ng bíc tiÕn trong c«ng t¸c KHH ë níc ta, kinh nghiÖm vÒ lµm KHH ë
mét sè níc, vµ tõ ®ã ®a ra nh÷ng ý kiÕn vÒ ph¬ng híng ®æi míi c«ng t¸c KHH vµ
tõ ®ã ®a ra nh÷ng ý kiÕn vÒ ph¬ng híng ®æi míi c«ng t¸c KHH ë ViÖt Nam.
Bµi viÕt kÕt cÊu gåm ba phÇn:
PhÇn I: Lêi më ®Çu
PhÇn II: Nh÷ng ®æi míi trong c«ng t¸c KHH ë ViÖt Nam vµ nh÷ng ph¬ng híng tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c KHH ë ViÖt Nam.
PhÇn II gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: C¬ së cña vÊn ®Ò ®æi míi c«ng t¸c KHH ë ViÖt Nam.
Ch¬ng 2: Nh÷ng ®æi trong c«ng t¸c KHH ë ViÖt Nam trong thêi gian
qua.
Ch¬ng 3: Ph¬ng híng tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c KHH ë níc ta trong
thêi gia tíi.

Nhãm X

PhÇn III: KÕt luËn
Nhãm t¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn cña thÇy gi¸o Ng« Th¾ng
Lîi, ®ång c¶m ¬n thÇy Ph¹m Thanh Hng ®· gióp ®ì nhãm t¸c gi...
Nhãm X
Lêi më ®Çu
Mét thêi gian kh¸ dµi tríc ®©y, ViÖt Nam ®· tõng duy tr× mét nÒn kinh tÕ tËp
trung bao cÊp víi ®iÒu tiÕt trùc tiÕp nh÷ng ho¹t ®éng kinh th«ng qua qu¸ tr×nh
®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh mang tÝnh ph¸p lÖnh tõ trung ¬ng. C¸c ho¹t ®éng kinh
cña c¸c cÊp ®Þa ph¬ng ®Òu tiÕn nh theo nh÷ng chØ tiªu thÓ do nhµ níc giao.
Trong thêi kú nµy cã thÓ nãi r»ng KHH nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ ®Æc trng vµ lµ tÝnh u
viÖt riªng cña chÕ tËp trung, ®· gióp níc ta huy ®éng ®îc c¸c nguån lùc phôc
vô cho c«ng cuéc kh¸ng chiÕn thµnh c«ng.
Tuy nhiªn, viÖc duy tr× qu¸ l©u c¬ chÕ tËp trung ®· thñ tiªu tÝnh n¨ng ®éng vµ
hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. §Æc biÖt trong chÕ thÞ trêng hiÖn nay th×
mét nÒn kinh mang tÝnh cÊp ph¸t víi thèng chØ tiªu ch»ng chÞt kh«ng cßn phï
hîp n÷a. Ngµy nay, tríc xu thÕ héi nhËp quèc diÔn ra m¹nh biÕn ®éng
kh«n lêng cña chÕ t trêng t N níc chØ nªn gi÷ vai t ®iÒu tiÕt vµ
®Þnh híng ph¸t triÓn cho nÒn kinh tÕ, t¹o mét m«i trêng thuËn i cho c¸c
ho¹t ®éng kinh tÕ. y, KHH víi vai trß mét trong nh÷ng c«ng qu¶n lý
m« cña Nhµ níc còng cÇn ph¶i cã sù ®æi míi phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ.
T¹i §¹i héi IX, §¶ng ta còng ®· kh¼ng ®Þnh cÇn tiÕp tôc t¹o lËp ®ång bé
c¸c yÕu thÞ trêng, ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu lùc qu¶n kinh cña nhµ níc”,
®ång thêi TiÕp tôc ®æi míi c¸c c«ng qu¶n cña Nhµ níc ®èi víi nÒn
kinh tÕ. §æi míi h¬n n÷a c«ng t¸c ho¹ch ho¸, n©ng cao chÊt lîng y dùng c¸c
chiÕn lîc, quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi”.
ChÝnh nh÷ng do trªn, bµi nghiªn cøu nµy kh«ng môc ®Ých kh¸c
nh»m gióp ngêi ®äc hiÓu râ h¬n v× sao cÇn ph¶i ®æi míi c«ng t¸c KHH ë ViÖt Nam,
thÊy ®îc nh÷ng bíc tiÕn trong c«ng t¸c KHH ë níc ta, kinh nghiÖm lµm KHH ë
mét níc, ®ã ®a ra nh÷ng ý kiÕn ph¬ng híng ®æi míi c«ng t¸c KHH
tõ ®ã ®a ra nh÷ng ý kiÕn vÒ ph¬ng híng ®æi míi c«ng t¸c KHH ë ViÖt Nam.
Bµi viÕt kÕt cÊu gåm ba phÇn:
PhÇn I: Lêi më ®Çu
PhÇn II: Nh÷ng ®æi míi trong c«ng t¸c KHH ë ViÖt Nam nh÷ng ph¬ng h-
íng tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c KHH ë ViÖt Nam.
PhÇn II gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: C¬ së cña vÊn ®Ò ®æi míi c«ng t¸c KHH ë ViÖt Nam.
Ch¬ng 2: Nh÷ng ®æi trong c«ng t¸c KHH ë ViÖt Nam trong thêi gian
qua.
Ch¬ng 3: Ph¬ng híng tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c KHH ë níc ta trong
thêi gia tíi.
ĐATN ĐỀ ÁN: Công tác kế hoạch hoá tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Công tác kế hoạch hoá tại VN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Công tác kế hoạch hoá tại VN 9 10 335