Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Công ty tài chính (CTTC)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu.
Ho¹t ®éng cña c¸c CTTC trªn thÕ giíi ®· ra ®êi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ... TÝnh u viÖt
cña c¸c CTTC nµy ®· t¹o nªn mét kªnh dÉn vèn rÊt quan träng ®Õn c¸c doanh nghiÖp vµ
thùc tÕ cho thÊy ho¹t ®éng cña c¸c CTTC lµ mét trong nh÷ng nh©n tè ®Èy nhanh tr×nh ®é
ph¸t trriÓn c«ng nghÖ ë c¸c níc, nhÊt lµ ®èi víi c¸c níc chËm ph¸t triÓn.
Víi ViÖt Nam bíc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× nhu cÇu vèn
®Çu t rÊt lín. XuÊt ph¸t tõ chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Õn n¨m 2000 vµ nh÷ng n¨m
tiÕp theo nhu cÇu vèn ®Çu t cho toµn x· héi trong thêi kú 1996 - 2000 cÇn vµo kho¶ng 45 50 tØ USD nhµ níc ta ®· tÝch cùc trªn mäi biÖn ph¸p ®Ó thu hót vèn ®Çu t trong vµ ngoµi níc. Tuy nhiªn trong thêi gian võa qua vèn ®Çu t ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ
trong ®ã cã c¶ vèn trung vµ dµi h¹n cña ngµnh ng©n hµng. Cßn bÞ h¹n chÕ bëi nhiÒu nguyªn
nh©n kh¸c trong ®ã cã chÝnh s¸ch ®Çu t cßn nhiÒu bÊt cËp. Nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy
viÖc ®a ra mét c¬ chÕ ®Çu t hîp lý lµ ®iÒu cÊp thiÕt. ChÝnh v× vËy c¸c CTTC ra ®êi ë ViÖt
Nam lµ mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu.
Tuy nhiªn ho¹t ®éng cña c¸c CTTC ë ViÖt Nam cßn míi mÎ s¬ khai cha cã m«i trêng
ph¸p lý vµ ®Þnh híng râ rµng. ThiÕu nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy hoµn chØnh vµ ®ång bé, cã
mét sè v¨n b¶n ph¸p quy ®Õn nay ®· kh«ng cßn phï hîp. C¸c CTTC ®Òu mong muèn cã
mét hµnh lang ph¸p lý réng r·i s¸t víi thùc tiÔn hiÖn nay. §Ó cho CTTC ho¹t ®éng ngµy
mét hiÖu qu¶ h¬n.
ViÖc chän ®Ò tµi "C¸c CTTC vµ sù ra ®êi ph¸t triÓn c¸c CTTC ë ViÖt Nam" lµ cã ý
nghÜa thiÕt thùc c¶ lý thuyÕt lÉn thùc tiÔn gãp phÇn ®ãng gãp vµo sù ho¹t ®éng cã hiÖu qña
cña c¸c CTTC.
2. Môc ®Ých cña ®Ò ¸n.
§Ò ¸n nh»m môc ®Ých:
- Nghiªn cøu cã hÖ thèng nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¸ tr×nh ra ®êi, ph¸t triÓn c¸c
c«ng ty tµi chÝnh.
- HÖ thèng c¸c tæ chøc tµi chÝnh.
- Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn c¸c CTTC trªn thÕ giíi.
- Thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c¸c CTTC ë ViÖt Nam.
- §Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a m« h×nh CTTC ®Ó ph¸t huy
tèi ®a chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c CTTC.
3. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.

1

§èi tîng ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò ¸n lµ tæng hîp ph©n tÝch kü c¸c m« h×nh CTTC ë
ViÖt Nam còng nh môc tiªu ho¹t ®éng cña c¸c CTTC nµy. §Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu kÓ
trªn, ®Ò ¸n sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a lý
luËn vµ thùc tiÔn, gi÷a ph¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng víi duy vËt lÞch
sö tõ c¸i chung ®Õn c¸i riªng, tõ chi tiÕt ®Õn tæng hîp sö dông c¸c...
Lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu.
Ho¹t ®éng cña c¸c CTTC trªn thÕ giíi ®· ra ®êi ph¸t triÓn m¹nh mÏ... TÝnh u viÖt
cña c¸c CTTC nµy ®· t¹o nªn mét kªnh dÉn vèn rÊt quan träng ®Õn c¸c doanh nghiÖp
thùc cho thÊy ho¹t ®éng cña c¸c CTTC mét trong nh÷ng nh©n ®Èy nhanh tr×nh ®é
ph¸t trriÓn c«ng nghÖ ë c¸c níc, nhÊt lµ ®èi víi c¸c níc chËm ph¸t triÓn.
Víi ViÖt Nam bíc vµo thêi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× nhu cÇu vèn
®Çu t rÊt n. XuÊt ph¸t chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh héi ®Õn n¨m 2000 nh÷ng n¨m
tiÕp theo nhu cÇu vèn ®Çu t cho toµn héi trong thêi 1996 - 2000 cÇn vµo kho¶ng 45 -
50 USD nhµ níc ta ®· tÝch cùc trªn mäi biÖn ph¸p ®Ó thu hót vèn ®Çu t trong ngoµi n-
íc. Tuy nhiªn trong thêi gian võa qua vèn ®Çu t ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt
trong ®ã cã c¶ vèn trung vµ dµi h¹n cña ngµnh ng©n hµng. Cßn bÞ h¹n chÕ bëi nhiÒu nguyªn
nh©n kh¸c trong ®ã chÝnh s¸ch ®Çu t cßn nhiÒu bÊt cËp. Nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy
viÖc ®a ra mét chÕ ®Çu t hîp ®iÒu cÊp thiÕt. ChÝnh vËy c¸c CTTC ra ®êi ë ViÖt
Nam lµ mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu.
Tuy nhiªn ho¹t ®éng cña c¸c CTTC ë ViÖt Nam cßn míi mÎ s¬ khai cha cã m«i trêng
ph¸p ®Þnh híng rµng. ThiÕu nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy hoµn chØnh ®ång bé,
mét v¨n b¶n ph¸p quy ®Õn nay ®· kh«ng cßn phï hîp. C¸c CTTC ®Òu mong muèn
mét hµnh lang ph¸p réng r·i s¸t víi thùc tiÔn hiÖn nay. §Ó cho CTTC ho¹t ®éng ngµy
mét hiÖu qu¶ h¬n.
ViÖc chän ®Ò tµi "C¸c CTTC ra ®êi ph¸t triÓn c¸c CTTC ë ViÖt Nam" cã ý
nghÜa thiÕt thùc thuyÕt lÉn thùc tiÔn gãp phÇn ®ãng gãp vµo ho¹t ®éng hiÖua
cña c¸c CTTC.
2. Môc ®Ých cña ®Ò ¸n.
§Ò ¸n nh»m môc ®Ých:
- Nghiªn cøu thèng nh÷ng luËn b¶n qu¸ tr×nh ra ®êi, ph¸t triÓn c¸c
c«ng ty tµi chÝnh.
- HÖ thèng c¸c tæ chøc tµi chÝnh.
- Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn c¸c CTTC trªn thÕ giíi.
- Thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c¸c CTTC ë ViÖt Nam.
- §Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p b¶n ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a h×nh CTTC ®Ó ph¸t huy
tèi ®a chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c CTTC.
3. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Công ty tài chính (CTTC) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Công ty tài chính (CTTC) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Công ty tài chính (CTTC) 9 10 729