Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: CPH DNNN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc
lêi më ®Çu
Chóng ta ®ang chñ tr¬ng x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ ®i ®«i víi
chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Muèn thùc hiÖn ®îc môc tiªu ®· ®Ò ra th×
n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ nãi chung còng nh cña tõng doanh nghiÖp,
tõng s¶n phÈm nãi riªng ph¶i kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. Thùc chÊt cæ phÇn
ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc lµ phÇn lín c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp. Muèn
n©ng cao ®îc søc c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam th× cæ phÇn ho¸
mét bé phËn c¸c doanh nghiÖp nhµ níc(DNNN) ®îc coi lµ mét trong nh÷ng
gi¶i ph¸p quan träng. §¶ng vµ Nhµ Níc ta ®· chñ tr¬ng thùc hiÖn qu¸ tr×nh nµy
tõ ®Çu thËp niªn 90, cho ®Õn nay th× ®· tr¶i qua bèn giai ®o¹n. Giai ®o¹n 19921996 thùc hiÖn thÝ ®iÓm theo quyªt ®Þnh sè 220/H§BT cña Héi §ång Bé Trëng (nay lµ ChÝnh Phñ). Giai ®o¹n 1996-1998 triÓn khai thùc hiÖn cæ phÇn ho¸
mét bé phËn DNNN theo tinh thÇn NghÞ §Þnh 28/CP cña ChÝnh Phñ. Giai ®o¹n
1998-2001 ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ DNNN theo NghÞ §Þnh 44/1998/N§_CP.
Giai ®o¹n míi, giai ®o¹n tiÕp tôc ®Èy m¹nh cæ phÇn hãa theo NghÞ ®Þnh sè
64/2002/N§-CP. Cæ phÇn ho¸ DNNN lµ mét chñ tr¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ
níc ta nh»m huy ®éng thªm nguån vèn cña x· héi vµo s¶n xuÊt kinh doanh,
t¹o ®éng lùc m¹nh mÎ, c¬ chÕ qu¶n lÝ n¨ng ®éng nh»m sö dông hiÖu qu¶
nguån vèn cña Nhµ níc cung cÊp nh cña toµn x· héi, nh»m t¨ng søc c¹nh tranh
cña c¸c doanh nghiÖp trªn trêng quèc tÕ. Sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn víi kÕt qu¶
tÝch cùc chñ tr¬ng ngµy cµng cã søc sèng, c¬ chÕ chÝnh s¸ch ngµy cµng ®îc
®iÒu chØnh, bæ sung hîp lÝ h¬n vµ hoµn thiÖn h¬n. Cæ phÇn ho¸ DNNN lµ mét
nhu cÇu, mét thùc tÕ kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng
®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. C¸c c«ng ty cæ phÇn sÎ lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp
phæ biÕn do thu hót ®îc nguån vèn réng r·i trong x· héi, t¸ch ®îc quyÒn së
h÷u vèn vµ quyÒn sö dông vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh. XÐt mét c¸ch toµn
diÖn th× cæ phÇn ho¸ DNNN ®· ®em l¹i lîi Ých râ rÖt cho ngêi lao ®éng, cæ
®«ng, Nhµ níc vµ x· héi. Th«ng qua cæ phÇn ho¸ vèn Nhµ níc kh«ng nh÷ng ®îc ®¶m b¶o mµ cßn ®îc t¨ng thªm. DNNN cã nhiÒu c¬ héi huy ®éng vèn trong
x· héi ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, më réng s¶n xuÊt. Sau 3
n¨m triÓn khai thùc hiÖn nghÞ quyÕt lÇn thø 3 héi nghÞ ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ IX vÒ tiÕp tôc s¾p xÕp ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶
DNNN viÖc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ nãi riªng vµ ®æi míi DNNN nãi chung ®·
GVHD: TS. Vò ThÞ Minh

§Ò ¸n m«n häc
cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc. C¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®îc ban hµnh ®· sím...
§Ò ¸n m«n häc
lêi më ®Çu
Chóng ta ®ang chñ tr¬ng x©y dùng nÒn kinh ®éc lËp chñ ®i ®«i víi
chñ ®éng héi nhËp kinh quèc tÕ. Muèn thùc hiÖn ®îc môc tiªu ®· ®Ò ra th×
n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ nãi chung còng nh cña tõng doanh nghiÖp,
tõng s¶n phÈm nãi riªng ph¶i kh«ng ngõng ®îc ng cao. Thùc chÊt phÇn
ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc phÇn lín c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp. Muèn
n©ng cao ®îc søc c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam th× phÇn ho¸
mét phËn c¸c doanh nghiÖp nhµ níc(DNNN) ®îc coi mét trong nh÷ng
gi¶i ph¸p quan träng. §¶ng vµ Nhµ Níc ta ®· chñ tr¬ng thùc hiÖn qu¸ tr×nh nµy
tõ ®Çu thËp niªn 90, cho ®Õn nay th× ®· tr¶i qua bèn giai ®o¹n. Giai ®o¹n 1992-
1996 thùc hiÖn thÝ ®iÓm theo quyªt ®Þnh 220/H§BT cña Héi §ång Tr-
ëng (nay lµ ChÝnh Phñ). Giai ®o¹n 1996-1998 triÓn khai thùc hiÖn cæ phÇn ho¸
mét bé phËn DNNN theo tinh thÇn NghÞ §Þnh 28/CP cña ChÝnh Phñ. Giai ®o¹n
1998-2001 ®Èy m¹nh phÇn ho¸ DNNN theo NghÞ §Þnh 44/1998/N§_CP.
Giai ®o¹n míi, giai ®o¹n tiÕp tôc ®Èy m¹nh phÇn hãa theo NghÞ ®Þnh
64/2002/N§-CP. Cæ phÇn ho¸ DNNN mét chñ tr¬ng lín cña §¶ng Nhµ
níc ta nh»m huy ®éng thªm nguån vèn cña x· héi vµo s¶n xuÊt kinh doanh,
t¹o ®éng lùc m¹nh mÎ, chÕ qu¶n n¨ng ®éng nh»m dông hiÖu qu¶
nguån vèn cña Nhµ níc cung cÊp nh cña toµn x· héi, nh»m t¨ng søc c¹nh tranh
cña c¸c doanh nghiÖp trªn trêng quèc tÕ. Sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn víi kÕt qu¶
tÝch cùc chñ tr¬ng ngµy cµng søc sèng, chÕ chÝnh s¸ch ngµy cµng ®îc
®iÒu chØnh, sung hîp h¬n hoµn thiÖn h¬n. phÇn ho¸ DNNN mét
nhu cÇu, mét thùc tÕ kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng
®Þnh híng héi chñ nghÜa. C¸c c«ng ty phÇn lo¹i h×nh doanh nghiÖp
phæ biÕn do thu hót ®îc nguån vèn réng r·i trong héi, t¸ch ®îc quyÒn
h÷u vèn quyÒn dông vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh. XÐt mét c¸ch toµn
diÖn th× phÇn ho¸ DNNN ®· ®em l¹i lîi Ých rÖt cho ngêi lao ®éng, cæ
®«ng, Nhµ níc vµ x· héi. Th«ng qua cæ phÇn ho¸ vèn Nhµ níc kh«ng nh÷ng ®-
îc ®¶m b¶o mµ cßn ®îc t¨ng tm. DNNN cã nhiÒu c¬ héi huy ®éng vèn trong
x· héi ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, më réng s¶n xuÊt. Sau 3
n¨m triÓn khai thùc hiÖn nghÞ quyÕt lÇn thø 3 héi nghÞ ban chÊp hµnh Trung -
¬ng §¶ng kho¸ IX vÒ tiÕp tôc s¾p xÕp ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶
DNNN viÖc thùc hiÖn phÇn ho¸ nãi riªng ®æi míi DNNN nãi chung ®·
GVHD: TS. Vò ThÞ Minh
ĐATN ĐỀ ÁN: CPH DNNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: CPH DNNN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: CPH DNNN 9 10 430