Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Cty Cp Hạ Long

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1569 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc Lôc
PhÇn Më §Çu.....................................................................................................3
Ch¬ng I.Tæng Quan VÒ C«ng Ty Cæ PhÇn H¹ Long...................................4
I.Tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn H¹ Long......................................................4
1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty...................................................4
2.Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c«ng ty....................................................................4
3.S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty................................................................................4
4.Chøc n¨ng ,nhiÖm vô c¸c phßng ban trong c«ng ty.........................................5
II.Tæng quan vÒ ®Ò tµi nghiªn cøu...................................................................7
1.Lý do lùa chän ®Ò tµi........................................................................................7
2.ý nghÜa cña ®Ò tµi nghiªn cøu...........................................................................7
Ch¬ng II.Nh÷ng VÊn §Ò Chung VÒ C¬ Së Vµ Ph¬ng Ph¸p LuËn C¬ B¶n §Ó
Ph©n TÝch Vµ ThiÕt KÕ Ch¬ng Tr×nh......................................................8
I.Tæng quan vÒ ph¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n......................................................8
1.Tæ chøc vµ th«ng tin trong tæ chøc..................................................................8
2.Chøc n¨ng cña hÖ thèng th«ng tin trong tæ chøc.............................................9
3Ph¬ng ph¸p ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin................................................9
3.1.Nguyªn nh©n dÉn tíi viÖc ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin........................9
3.2.C¸c nguyªn t¾c ®Ó ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin...................................9
4.Chøc n¨ng cña hÖ thèng th«ng tin trong tæ chøc............................................10
5.Tiªu chuÈn chÊt lîng cña mét hÖ thèng th«ng tin........................................12
II.C¸c ph¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n ®Ó ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ ch¬ng tr×nh...13
1.C¸c ph¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin..............................................................13
2.C¸c c«ng cô m« h×nh hãa..............................................................................13
2.1.S¬ ®å luång th«ng tin (IFD)......................................................................13
2.2.S¬ ®å luång d÷ liÖu (DFD)..........................................................................14
III.C¬ së d÷ liÖu cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý...................................
Môc Lôc
PhÇn Më §Çu.....................................................................................................3
Ch¬ng I.Tæng Quan VÒ C«ng Ty Cæ PhÇn H¹ Long...................................4
I.Tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn H¹ Long......................................................4
1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty...................................................4
2.Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c«ng ty....................................................................4
3.S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty................................................................................4
4.Chøc n¨ng ,nhiÖm vô c¸c phßng ban trong c«ng ty.........................................5
II.Tæng quan vÒ ®Ò tµi nghiªn cøu...................................................................7
1.Lý do lùa chän ®Ò tµi........................................................................................7
2.ý nghÜa cña ®Ò tµi nghiªn cøu...........................................................................7
Ch¬ng II.Nh÷ng VÊn §Ò Chung VÒ C¬ Së Vµ Ph¬ng Ph¸p LuËn C¬ B¶n §Ó
Ph©n TÝch Vµ ThiÕt KÕ Ch¬ng Tr×nh......................................................8
I.Tæng quan vÒ ph¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n......................................................8
1.Tæ chøc vµ th«ng tin trong tæ chøc..................................................................8
2.Chøc n¨ng cña hÖ thèng th«ng tin trong tæ chøc.............................................9
3Ph¬ng ph¸p ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin................................................9
3.1.Nguyªn nh©n dÉn tíi viÖc ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin........................9
3.2.C¸c nguyªn t¾c ®Ó ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin...................................9
4.Chøc n¨ng cña hÖ thèng th«ng tin trong tæ chøc............................................10
5.Tiªu chuÈn chÊt lîng cña mét hÖ thèng th«ng tin........................................12
II.C¸c ph¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n ®Ó ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ ch¬ng tr×nh...13
1.C¸c ph¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin..............................................................13
2.C¸c c«ng cô m« h×nh hãa..............................................................................13
2.1.S¬ ®å luång th«ng tin (IFD)......................................................................13
2.2.S¬ ®å luång d÷ liÖu (DFD)..........................................................................14
III.C¬ së d÷ liÖu cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý..........................................16
1.Mét sè kh¸i niÖm cña c¬ së d÷ liÖu................................................................16
2.C¸c ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu..........................................................17
2.1.ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu tõ th«ng tin ra...........................................................17
2.2.ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu b»ng ph¬ng ph¸p m« h×nh hãa...............................18
3.Giíi thiÖu vÒ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsof Access................................19
Ch¬ng III.Ph©n TÝch Vµ ThiÕt KÕ HÖ Thèng Th«ng Tin Qu¶n Lý C¸n Bé
T¹i C«ng Ty Cæ PhÇn H¹ Long......................................................................21
I.Ph©n tÝch hÖ thèng.........................................................................................21
1.Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý c¸n bé.............................................21
2.S¬ ®å luång th«ng tin (IFD) cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý c¸n bé..............22
3.S¬ ®å chøc n¨ng cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý c¸n bé................................24
4.S¬ ®å luång d÷ liÖu (DFD) cña hÖ thèng........................................................24
4.1.S¬ ®å ng÷ c¶nh............................................................................................24
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Cty Cp Hạ Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Cty Cp Hạ Long - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Cty Cp Hạ Long 9 10 503