Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Đa dạng hoá các loại hình NH tại VN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1442 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng

Môc lôc
PhÇn I: Lêi nãi ®Çu.................................................................................2
PhÇn II: Néi dung.....................................................................................4
Ch¬ng 1: C¸c lo¹i dÞch vô ng©n hµng vµ v× sao ph¶i ®a d¹ng ho¸ dÞch vô
ng©n hµng.........................................................................................................4
1.1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña hÖ thèng ng©n hµng...........................................4
1.1.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hµng trªn thÕ giíi..................4
1.1.1.1. LÞch sö h×nh thµnh cña ng©n hµng...............................................4
1.1.1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hµng.....................................5
1.1.2. Vai trß cña Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ..................................................6
1.2. C¸c lo¹i dÞch vô ng©n hµng hiÖn nay............................................................7
1.2.1. C¸c lo¹i dÞch vô ng©n hµng truyÒn thèng..................................................7
1.2.2.C¸c lo¹i dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i...........................................................8
1.3. §a d¹ng ho¸ nghiÖp vô, dÞch vô ng©n hµng – xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu
cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam............................................................11
1.3.1.T¸c ®éng ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô vµ dÞch vô ng©n hµng trong n©ng cao
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ng©n hµng th¬ng m¹i...................................................11
1.3.2 C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng.....13
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hµng t¹i ViÖt
Nam.................................................................................................................16
2.1. ChuyÓn sang m« h×nh ng©n hµng kinh doanh ®a n¨ng – Xu thÕ ph¸t triÓn
tÊt yÕu cña ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam.................................................16
2.2 Thùc tr¹ng ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng ë ViÖt Nam hiÖn nay....17
2.3 H¹n chÕ cña ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng ë c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam.........................................................................................19
Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hµng t¹i ViÖt
Nam.................................................................................................................20
3.1 ThuËn lîi vµ th¸ch thøc trong viÖc thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞc...
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng
Môc lôc
PhÇn I: Lêi nãi ®Çu.................................................................................2
PhÇn II: Néi dung.....................................................................................4
Ch¬ng 1: C¸c lo¹i dÞch ng©n hµng sao ph¶i ®a d¹ng ho¸ dÞch
ng©n hµng.........................................................................................................4
1.1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña hÖ thèng ng©n hµng...........................................4
1.1.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hµng trªn thÕ giíi..................4
1.1.1.1. LÞch sö h×nh thµnh cña ng©n hµng...............................................4
1.1.1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hµng.....................................5
1.1.2. Vai trß cña Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ..................................................6
1.2. C¸c lo¹i dÞch vô ng©n hµng hiÖn nay............................................................7
1.2.1. C¸c lo¹i dÞch vô ng©n hµng truyÒn thèng..................................................7
1.2.2.C¸c lo¹i dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i...........................................................8
1.3. §a d¹ng ho¸ nghiÖp , dÞch ng©n hµng xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu
cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam............................................................11
1.3.1.T¸c ®éng ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô ch vô ng©n hµng trong n©ng cao
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ng©n hµng th¬ng m¹i...................................................11
1.3.2 C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng.....13
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch Ng©n ng i ViÖt
Nam.................................................................................................................16
2.1. ChuyÓn sang m« h×nh ng©n hµng kinh doanh ®a n¨ng – Xu thÕ ph¸t triÓn
tÊt yÕu cña ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam.................................................16
2.2 Thùc tng ®a d¹ng h lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng ë ViÖt Nam hiÖn nay....17
2.3 H¹n chÕ cña ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch ng©n hµng ë c¸c ng©n hµng th-
¬ng m¹i ViÖt Nam.........................................................................................19
Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch Ng©n hµng t¹i ViÖt
Nam.................................................................................................................20
3.1 ThuËn lîi vµ th¸ch thøc trong viÖc thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô
Ng©n hµng ë ViÖt Nam.................................................................................20
3.2 Gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng...................................23
PhÇn III: KÕt luËn......................................................................................................26
Tµi liÖu tham kh¶o.................................................................................................27
NguyÔn ThÞ H¬ng Giang - 842A
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Đa dạng hoá các loại hình NH tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Đa dạng hoá các loại hình NH tại VN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Đa dạng hoá các loại hình NH tại VN 9 10 77