Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Đào tạo nghề với việc chuyển dịch cơ cấu LĐ tại VN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n KTLD
B×nh

§ç Thanh

A. §Æt vÊn ®Ò
ThÕ kØ XXI lµ thÕ kØ cña nÒn kinh tÕ tri thøc ®ßi hái ngµy cµng
cao vÒ sè lîng ®éi ngò c«ng nh©n kÜ thuËt vµ nh©n viªn nghiÖp vô
.ViÖt Nam ®ang bíc vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¬ cÊu kinh tÕ ®ang cã
sù chuyÓn dÞch m¹nh mÏ kÐo theo sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng, sù
chuyÓn dÞch nµy ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu nhng vÉn cßn nhiÒu bÊt
cËp chñ yÕu lµ vÒ nguån nh©n lùc.
NhËn thùc ®îc vai trß quan träng hµng ®Çu cã tÝnh quyÕt ®Þnh
cña yÕu tè con ngêi trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng ®Ó
ph¸t triÓn ®Êt níc theo híng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. B¸o c¸o cña
ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng kho¸ XIII t¹i ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc
lÇn thø 9 cña §¶ng vÒ ph¬ng híng nhiÖm vô kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh
tÕ x· héi n¨m 2001-2010 ®a chØ râ nhiÖm träng t©m cña c«ng t¸c d¹y
nghÒ: " TiÕp tôc ®æi míi ch¬ng tr×nh néi dung , ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y
vµ ph¬ng ph¸p ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng cã chÊt lîng cao. G¾n víi viÖc
h×nh thµnh c¸c khu c«ng nghiÖp, khu c«ng nghÖ cao víi c¸c trêng ®µo
t¹o nghÒ. Ph¸t triÓn nhanh vµ ph©n bè hîp lÝ hÖ thèng trêng d¹y nghÒ
trªn ®Þa bµn c¶ níc më réng c¸c h×nh thøc ®µo taä ®a d¹ng linh ho¹t,
n¨ng ®éng víi sè häc sinh c«ng nh©n kÜ thuËt t¨ng 11%-12%/n¨m ”
Thùc hiÖn nghÞ quyÕt trung ¬ng 2 ( kho¸ VIII) , trong nh÷ng
n¨m qua c«ng t¸c d¹y nghÒ tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc më
réng quy m« vµ n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o nhng vÉn cßn nhiÒu yÕu
kÐm, cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu CNKT , nh©n viªn nghiÖp vô cho qu¸
tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng, phôc vô sù nghiÖp CNH-H§H. TÝnh
®Õn n¨m 2000 , tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o míi chØ ®¹t 20% ( qua d¹y
nghÒ lµ 13,4%) ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o vµo n¨m
2005 ®¹t 30% ( qua d¹y nghÒ lµ 19%), vµo n¨m 2010 ®¹t 40%( qua
d¹y nghÒ lµ 26%) ®ßi hái ph¶i ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c d¹y nghÒ
hiÖn nay dù b¸o nhu cÇu lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ ®Õn 2010 tõ ®ã ®Ò
ra ®Þnh híng ph¸t triÓn d¹y nghÒ ®Õn n¨m 2010 vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc
hiÖn .
Tõ nh÷ng h×nh t×nh nªu trªn cho thÊy viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi
®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c d¹y nghÒ, chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng ë
níc ta , ®Ò ra ®Þnh híng ph¸t triÓn c«ng t¸c d¹y nghÒ ®Õn n¨m 2010 ®Ó
g¾n víi chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn lµ hÕt
søc cÊp thiÕt
2.Môc tiªu nghiªn cøu

1

§Ò ¸n KTLD
B×nh

§ç Thanh

Lµm râ thùc tr¹ng d¹y nghÒ t×nh h×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao
®éng giai ®o¹n 1996_2003 , ph©n tÝch nh÷ng thµnh tùu , yÕu kÐm vµ
nguyªn nh©n
- Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng nµy vµ dù b¸o nhu cÇu lao ®éng qua
®µo t...
§Ò ¸n KTLD §ç Thanh
B×nh
A. §Æt vÊn ®Ò
ThÕ XXI t cña nÒn kinh tri thøc ®ßi hái ngµy cµng
cao lîng ®éi ngò c«ng nh©n thuËt nh©n viªn nghiÖp
.ViÖt Nam ®ang bíc vµo nÒn kinh thÞ trêng, c¬ cÊu kinh ®ang cã
chuyÓn dÞch m¹nh mÏ kÐo theo chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng,
chuyÓn dÞch nµy ®· ®¹t ®îc mét thµnh tùu nhng vÉn cßn nhiÒu bÊt
cËp chñ yÕu lµ vÒ nguån nh©n lùc.
NhËn thùc ®îc vai trß quan träng hµng ®Çu tÝnh quyÕt ®Þnh
cña yÕu con ngêi trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch cÊu lao ®éng ®Ó
ph¸t triÓn ®Êt níc theo híng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. B¸o c¸o cña
ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng kho¸ XIII t¹i ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc
lÇn thø 9 cña §¶ng ph¬ng híng nhiÖm ho¹ch ph¸t triÓn kinh
héi n¨m 2001-2010 ®a chØ nhiÖm träng t©m cña c«ng c d¹y
nghÒ: " TiÕp tôc ®æi míi ch¬ng tr×nh néi dung , ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y
ph¬ng ph¸p ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng cã chÊt lîng cao. G¾n víi viÖc
h×nh thµnh c¸c khu c«ng nghiÖp, khu c«ng nghÖ cao víi c¸c trêng ®µo
t¹o nghÒ. Ph¸t triÓn nhanh ph©n hîp thèng trêng d¹y nghÒ
trªn ®Þa bµn níc réng c¸c h×nh thøc ®µo taä ®a d¹ng linh ho¹t,
n¨ng ®éng víi sè häc sinh c«ng nh©n kÜ thuËt t¨ng 11%-12%/n¨m ”
Thùc hiÖn nghÞ quyÕt trung ¬ng 2 ( kho¸ VIII) , trong nh÷ng
n¨m qua c«ng t¸c d¹y nghÒ tuy ®· nhiÒu g¾ng trong viÖc
réng quy n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o nhng vÉn cßn nhiÒu yÕu
kÐm, cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu CNKT , nh©n viªn nghiÖp cho qu¸
tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng, phôc vô sù nghiÖp CNH-H§H. TÝnh
®Õn n¨m 2000 , lao ®éng qua ®µo t¹o míi chØ ®¹t 20% ( qua d¹y
nghÒ lµ 13,4%) ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o vµo n¨m
2005 ®¹t 30% ( qua d¹y nghÒ 19%), vµo n¨m 2010 ®¹t 40%( qua
d¹y nghÒ 26%) ®ßi hái ph¶i ®¸nh g thùc tr¹ng c«ng t¸c d¹y nghÒ
hiÖn nay dù b¸o nhu cÇu lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ ®Õn 2010 tõ ®ã ®Ò
ra ®Þnh híng ph¸t triÓn d¹y nghÒ ®Õn n¨m 2010 c¸c gi¶i ph¸p thùc
hiÖn .
nh÷ng h×nh t×nh nªu trªn cho thÊy viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi
®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c d¹y nghÒ, chuyÓn dÞch cÊu lao ®éng ë
níc ta , ®Ò ra ®Þnh híng ph¸t triÓn c«ng t¸c d¹y nghÒ ®Õn n¨m 2010 ®Ó
g¾n víi chuyÓnch c¬ cÊu lao ®éng c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn hÕt
søc cÊp thiÕt
2.Môc tiªu nghiªn cøu
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Đào tạo nghề với việc chuyển dịch cơ cấu LĐ tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Đào tạo nghề với việc chuyển dịch cơ cấu LĐ tại VN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Đào tạo nghề với việc chuyển dịch cơ cấu LĐ tại VN 9 10 560