Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư (ĐT)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò bµi: Vai

trß cña ®Çu t ®èi víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn

doanh nghiÖp vµ sù t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ.
Cã thÓ vËn dông lý thuyÕt nµo ®Ó t¨ng cêng ho¹t ®éng ®Çu t trong
nÒn kinh tÕ ViÖt Nam.
T¨ng trëng kinh tÕ lµ môc tiªu quan träng cña mäi quèc gia. §Ó thùc
hiÖn vµ duy tr× ®îc môc tiªu ®ã, mçi níc sÏ cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ nh÷ng bíc ®i phï hîp víi hoµn c¶nh cô thÓ. Tuy nhiªn dï lµ quèc gia nµo còng ph¶i
tr¶ lêi c©u hái nguån lùc cho ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ ë ®©u vµ c¸ch thøc ®Ó
huy ®éng nh÷ng nguån lùc Êy nh thÕ nµo?. ThËt vËy, trong xu thÕ toµn cÇu
ho¸ nÒn kinh tÕ hiÖn nay, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc mçi nÒn kinh tÕ ®Òu
ph¶i ph¸t huy néi lùc trong níc kÕt hîp víi c¸c nguån lùc bªn ngoµi. Thùc
tiÔn 15 n¨m ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam cho thÊy ho¹t ®éng ®Çu t trong níc
vµ ®Çu t níc ngoµi lu«n ph¶i song hµnh vµ ho¹t ®éng v× môc tiªu t¨ng trëng
vµ ph¸t triÓn kinh tÕ.
I. Vai trß cña ho¹t ®éng ®Çu t

1.

Vai trß cña ®Çu t ®èi víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn doanh

nghiÖp
§Çu t lµ ho¹t ®éng chñ yÕu, quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng t¨ng
trëng cña doanh nghiÖp. Trong ho¹t ®éng ®Çu t, doanh nghiÖp bá vèn dµi h¹n
nh»m h×nh thµnh vµ bæ sung nh÷ng tµi s¶n cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc
tiªu kinh doanh. Ho¹t ®éng nµy ®îc thùc hiÖn tËp trung th«ng qua viÖc thùc
hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t.
Dù ¸n ®Çu t lµ mét tËp hîp c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Æc thï víi c¸c môc
tiªu, ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn cô thÓ ®Ó ®¹t tíi mét tr¹ng th¸i mong muèn.
Néi dung cña dù ¸n ®Çu t ®îc thÓ hiÖn trong luËn chøng kinh tÕ – kü thuËt,

lµ v¨n b¶n ph¶n ¸nh trung thùc, chÝnh x¸c vÒ kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ trêng,
m«i trêng kinh tÕ – kü thuËt vµ m«i trêng ph¸p lý, vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh…
§Ó ®¸p øng môc tiªu tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ tµi s¶n cña chñ së h÷u, doanh
nghiÖp cÇn cã chiÕn lîc trong viÖc t×m kiÕm vµ lùa chän c¸c dù ¸n ®Çu t. NÕu
kh«ng cã nh÷ng ý tëng míi vµ dù ¸n ®Çu t míi, doanh nghiÖp sÏ kh«ng thÓ
tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc, ®Æc biÖt lµ trong m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn
nay. C¸c doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng ®ßi hái ph¶i nghiªn
cøu kü thÞ trêng vµ cã nh÷ng ho¹t ®éng ®Çu t thÝch hîp nh»m gia t¨ng kh¶
n¨ng c¹nh tranh cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp.
Tuú theo môc ®Ých cña mçi doanh nghiÖp nh»m ph¸t triÓn s¶n phÈm
míi, kÐo dµi tuæi thä s¶n phÈm hay lµm t¨ng kh¶ n¨ng thu lîi cho s¶n phÈm
hiÖn cã mµ cã thÓ ph©n lo¹i ®Çu t doanh nghiÖp theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c
nhau. Theo c¬ cÊu tµi s¶n ®Çu t cã thÓ ph©n lo¹i ®Çu t cña doanh nghiÖp
thµnh:
§Çu t tµi s¶n cè ®Þnh, ®©y lµ c¸c ho¹t ®...
§Ò bµi: Vai trß cña ®Çu t ®èi víi sù h×nh thµnh ph¸t triÓn
doanh nghiÖp vµ sù t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ.
thÓ vËn dông thuyÕt nµo ®Ó t¨ng cêng ho¹t ®éng ®Çu t trong
nÒn kinh tÕ ViÖt Nam.
T¨ng trëng kinh tÕ môc tiªu quan träng cña mäi quèc gia. §Ó thùc
hiÖn vµ duy tr× ®îc môc tiªu ®ã, mçi níc sÏ cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ nh÷ng b-
íc ®i p hîp víi hoµn c¶nh thÓ. Tuy nhiªn quèc gia nµo còng ph¶i
tr¶ lêi c©u hái nguån lùc cho ®Çu t ph¸t triÓn kinh ë ®©u c¸ch thøc ®Ó
huy ®éng nh÷ng nguån lùc Êy nh t nµo?. ThËt vËy, trong xu thÕ toµn cÇu
ho¸ nÒn kinh hiÖn nay, muèn tån t¹i ph¸t triÓn ®îc mçi nÒn kinh ®Òu
ph¶i ph¸t huy néi lùc trong níc kÕt hîp víi c¸c nguån lùc bªn ngoµi. Thùc
tiÔn 15 n¨m ®æi míi kinh ë ViÖt Nam cho thÊy ho¹t ®éng ®Çu t trong níc
®Çu t níc ngoµi lu«n ph¶i song hµnh ho¹t ®éng môc tiªu t¨ng trëng
vµ ph¸t triÓn kinh tÕ.
I. Vai trß cña ho¹t ®éng ®Çu t
1. Vai trß cña ®Çu t ®èi víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn doanh
nghiÖp
§Çu t lµ ho¹t ®éng chñ yÕu, quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t¨ng
trëng cña doanh nghiÖp. Trong ho¹t ®éng ®Çu t, doanh nghiÖp bá vèn dµi h¹n
nh»m nh thµnh sung nh÷ng tµi s¶n cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc
tiªu kinh doanh. Ho¹t ®éng nµy ®îc thùc hiÖn tËp trung th«ng qua viÖc thùc
hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t.
¸n ®Çu t mét tËp hîp c¸c ho¹t ®éng kinh ®Æc thï víi c¸c môc
tiªu, ph¬ng ph¸p ph¬ng tiÖn thÓ ®Ó ®¹t tíi mét tr¹ng th¸i mong muèn.
Néi dung cña ¸n ®Çu t ®îc thÓ hiÖn trong luËn chøng kinh thuËt,
ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư (ĐT) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư (ĐT) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư (ĐT) 9 10 236