Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 3 lần
môc lôc
Lêi nãi ®Çu................................................................................2
B.................................................................................................... 2
Ch¬ng I........................................................................................3
C¬ së lý luËn vÒ ®Çu t ........................................................3
trùc tiÕp níc ngoµi...............................................................3

I. Vai trß vµ b¶n chÊt cña ®Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi (FDI)......................................................................................3
1. C¸c lý thuyÕt vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI)........................3
2. B¶n chÊt vµ vai trß cña FDI ..........................................................6
II. ChÝnh s¸ch cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®èi
víi ho¹t ®éng FDI...................................................................15
1. Vai trß ChÝnh phñ.........................................................................16
2. C¸c lo¹i h×nh ®Çu t trùc tiÕp........................................................17
Ch¬ng II....................................................................................20
t×nh h×nh ®Çu t trùc tiÕp cña EU vµo ViÖt Nam........20

I - T×nh h×nh FDI nãi chung vµ ®Çu t trùc tiÕp
cña EU nãi riªng t¹i ViÖt Nam.........................................20
1. T×nh h×nh FDI nãi chung t¹i ViÖt Nam.....................................20
C¸c ngµnhkh¸c.......................................................................21

Lêi nãi ®Çu
B
íc vµo thÕ kû 21, ViÖt Nam ®ang ®øng tríc rÊt nhiÒu thêi c¬ còng nh th¸ch thøc
lín ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi cña m×nh.Trong qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn nµy, vai trß cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ngµy cµng ®îc kh¼ng ®Þnh ®èi víi
níc ta, ®Æc biÖt sau cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ vµo n¨m 1997 khi mµ lîng vèn
®Çu t trùc tiÕp gi¶m ®i nhanh chãng ®· ¶nh hëng lín ®Õn nÒn kinh tÕ trong níc.
Cã mét nguyªn nh©n chñ yÕu lµ hÇu hÕt c¸c nhµ ®Çu t lín vµo ViÖt Nam thuéc
c¸c níc cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn nh Th¸i Lan, Indonesia. HoÆc c¸c níc
thuéc NICs nh Hµn Quèc, §µi Loan. Nh÷ng níc bÞ c¬n khñng ho¶ng lµm chao
®¶o nÒn kinh tÕ dÉn ®Õn viÖc gi¶m ®Çu t ra níc ngoµi cña hä. ChÝnh nh÷ng lóc
nµy chóng ta míi thÊy viÖc cÇn thiÕt ph¶i cã mét luång vèn ®Çu t trùc tiÕp vµo
ViÖt Nam thËt æn ®Þnh, c¸c luång vèn nµy thêng xuÊt ph¸t tõ nh÷ng níc ph¸t
triÓn hµng ®Çu trªn thÕ giíi - nh÷ng níc cã tiÒm lùc rÊt lín vÒ vèn vµ c«ng nghÖ,
trong ®ã c...
môc lôc
Lêi nãi ®Çu................................................................................2
B....................................................................................................2
Ch¬ng I........................................................................................3
lý luËn vÒ ®Çu t ........................................................3
trùc tiÕp níc ngoµi...............................................................3
I. Vai trß b¶n chÊt cña ®Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi (FDI)......................................................................................3
1. C¸c lý thuyÕt ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI)........................3
2. B¶n chÊt vµ vai trß cña FDI ..........................................................6
II. Cnh s¸ch cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®èi
víi ho¹t ®éng FDI...................................................................15
1. Vai trß ChÝnh phñ.........................................................................16
2. C¸c lo¹i h×nh ®Çu t trùc tiÕp........................................................17
Ch¬ng II....................................................................................20
t×nh h×nh ®Çu t trùc tiÕp cña EU vµo ViÖt Nam........20
I - T×nh h×nh FDI nãi chung ®Çu t trùc tiÕp
cña EU nãi riªng t¹i ViÖt Nam.........................................20
1. T×nh h×nh FDIi chung t¹i ViÖt Nam.....................................20
C¸c ngµnhkh¸c.......................................................................21
ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 9 10 333