Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Campuchia

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SV Sourn Sok Meng
PhÇn I
TÝnh tÊt yÕu cña ®Ò ¸n
Xu híng quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh
ph©n c«ng lao ®éng x· héi më réng trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi ®· l«i kÐo tÊt
c¶ c¸c níc vµ vïng l·nh thæ tõng bíc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
Trong xu thÕ ®ã, chÝnh s¸ch ®ãng cöa biÖt lËp víi thÕ giíi lµ kh«ng thÓ tån
t¹i. nã chØ lµ kim h·m qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi. Mét quèc gia khã cã
thÓ t¸ch biÖt khái thÕ giíi v× nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc vµ kinh tÕ ®· kÐo
con ngêi xÝch l¹i gÇn nhau h¬n vµ díi t¸c ®éng quèc tÕ buéc c¸c níc ph¶i
më cöa.
MÆt kh¸c trong xu híng më cöa, c¸c níc ®Òu muèn thu hót ®îc nhiÒu
nguån lùc tõ bªn ngoµi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ nguån vèn ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi FDI: v× thÕ c¸c níc ®Òu muèn t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn hÕt søc u
®·i ®Ó thu hót ®îc nhiÒu nguån vÒ m×nh.
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy chÝnh phñ hoµng gia c¨mpuchia ®· thùc
hiÖn ®êng lèi ®æi míi theo híng më cöa víi bªn ngoµi. kÓ tõ khi thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi ®Õn nµy, C¨mpuchia ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ c¶
trong ph¸t triÓn kinh tÕ cò còng nh trong thu hót nguån vèn (FDI) tõ bªn
ngoµi. hµng n¨m nguån vèn FDI tõ bªn ngoµi vµo trong níc t¨ng nhanh c¶
vÒ sè lîng dù ¸n lÉn quy m« nguån vèn. Tuú nhiªn viÖc thu hót nguån vèn
FDI cña C¨mpuchia vÉn thuéc lo¹i thÊp so víi c¸c níc trong khu vùc vµ cha
thÓ hiÖn ®îc hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh trong viÖc thu hót vèn FDI ®Ó ®¸p øng
nhu cÇu ph¸t triÓn. ChÝnh v× vËy viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tiÔn vÒ m«i
trêng vµ kÕt qu¶ ®Çu t trùc tiÕp cña c¨mpuchia lµ viÖc quan träng vµ kh«ng
thÓ thiÕu ®Ó cã thÓ ®a ra gi¶i ph¸p vµ híng gi¶i quyÕt míi nh»m n©ng cao
kh¶ n¨ng thu hót nguån vèn FDI ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ.
Víi ý nghÜa ®ã, em chän ®Ò tµi “Thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
vµo C¨mpuchia - thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p".

SV Sourn Sok Meng
PhÇn II. Néi dung
Ch¬ng I
C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ FDI
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ nguyªn nh©n dÉn tíi ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi.

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ nguyªn nh©n thùc hiÖn FDI
§Çu t níc ngoµi cã thÓ nãi lµ xuÊt hiÖn tõ thêi tiÒn t b¶n. khi ®ã c¸c
c«ng ty cña Anh, Ph¸p, Hµ Lan… ®Çu t vµo ch©u ¸ ®Ó khai th¸c tµi nguyªn
thiªn nhiªn cho c¸c c«ng ty cña chÝnh quèc. ®Õn thÓ kú 19 qóa tr×nh tÝch tô
tËp trung t b¶n ph¸t triÓn nhanh chãng, ®ã lµ tiÒn ®Ò cho xuÊt khÈu t b¶n cña
c¸c níc lín. N¨m 1913 ®Çu t gia níc ngoµi cña Anh lµ 3,5 tû, Mü 13 tû chñ
yÕu ®Ó khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn. cã thÓ nãi t b¶n thõa chÝnh lµ tiÒn ®Ò
cho ®Çu t ra níc ngoµi, xong thùc ...
SV Sourn Sok Meng
PhÇn I
TÝnh tÊt yÕu cña ®Ò ¸n
Xu híng quècho¸ ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh
ph©n c«ng lao ®éng héi réng trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi ®· l«i kÐo tÊt
c¸c níc vïng l·nh thæ tõng bíc héi nhËp víi nÒn kinh thÕ giíi.
Trong xu thÕ ®ã, chÝnh s¸ch ®ãng cöa biÖt lËp víi thÕ giíi kh«ng thÓ tån
t¹i. chØ kim h·m qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña héi. Mét quèc gia k
thÓ t¸ch biÖt khái thÕ giíi v× nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc kinh tÕ ®· kÐo
con ngêi xÝch l¹i n nhau h¬n vµ díi t¸c ®éng quèc buéc c¸c níc ph¶i
më cöa.
MÆt kh¸c trong xu híng më cöa, c¸c níc ®Òu muèn thu hót ®îc nhiÒu
nguån lùc bªn ngoµi ®Ó ph¸t triÓn kinh ®Æc biÖt nguån vèn ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi FDI: v× thÕ c¸c níc ®Òu muèn t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn hÕt søc u
®·i ®Ó thu hót ®îc nhiÒu nguån vÒ m×nh.
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy chÝnh phñ hoµng gia c¨mpuchia ®· thùc
hiÖn ®êng lèi ®æi míi theo híng më cöa víi bªn ngoµi. kÓ tõ khi thùc hiÖn ®-
êng lèi ®æi míi ®Õn nµy, C¨mpuchia ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng
trong ph¸t triÓn kinh còng nh trong thu hót nguån vèn (FDI) bªn
ngoµi. hµng n¨m nguån vèn FDI bªn ngoµi vµo trong níc t¨ng nhanh
sè lîng ¸n lÉn quy nguån vèn. Tuú nhiªn viÖc thu hót nguån vèn
FDI cña C¨mpuchia vÉn thuéc lo¹i thÊp so víi c¸c níc trong khu vùc cha
thÓ hiÖn ®îc hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh trong viÖc thu hót vèn FDI ®Ó ®¸p øng
nhu cÇu ph¸t triÓn. ChÝnh y viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tiÔn m«i
trêng kÕt qu¶ ®Çu t trùc tiÕp cña c¨mpuchia viÖc quan träng kh«ng
thÓ thiÕu ®Ó thÓ ®a ra gi¶i ph¸p híng gi¶i quyÕt míi nh»m n©ng cao
kh¶ n¨ng thu hót nguån vèn FDI ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ.
Víi ý nghÜa ®ã, em chän ®Ò tµi Thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
vµo C¨mpuchia - thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p".
ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Campuchia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Campuchia - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Campuchia 9 10 88