Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư và chuyển dịch cơ cấu KT

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vai trß cña ®Çu t tíi sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë
ViÖt Nam
B. Néi dung
Ch¬ng I.
Lý luËn chung vÒ ®Çu t vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ

I. §Çu t.
1. Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t díi c¸c gãc ®é kh¸c nhau.
Díi gãc ®é tµi chÝnh th× ®Çu t lµ mét chuçi ho¹t ®éng chi tiªu ®Ó chñ
®Çu t nhËn vÒ mét chuçi c¸c dßng thu.
Díi gãc ®é tiªu dïng th× ®Çu t lµ sù hy sinh tiªu dïng hiÖn t¹i ®Ó thu ®îc møc tiªu dïng nhiÒu h¬n trong t¬ng lai.
Kh¸i niÖm chung: §Çu t lµ viÖc bá vèn hoÆc chi dïng vèn cïng c¸c
nguån lùc kh¸c ë hiÖn t¹i ®Ó tiÕn hµnh mét ho¹t ®éng nµo ®ã nh»m thu vÒ
c¸c kÕt qu¶ cã lîi trong t¬ng lai.
2. Vai trß cña ®Çu t.
2.1. Trªn gãc ®é toµn bé nÒn kinh tÕ.
- §Çu t víi viÖc t¨ng cêng kh¶ n¨ng khoa häc- c«ng nghÖ cña ®Êt níc.
C«ng nghÖ lµ trung t©m cña CNH. §Çu t lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cña sù
ph¸t triÓn vµ t¨ng cêng kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña níc ta hiÖn nay.
Cã 2 con ®êng c¬ b¶n ®Ó cã c«ng nghÖ lµ tù nghiªn cøu ph¸t minh ra
c«ng nghÖ vµ nhËp c«ng nghÖ tõ níc ngoµi. Dï lµ sù nghiªn cøu hay nhËp
nã th× còng cÇn ph¶i cã vèn ®Çu t. Mäi ph¬ng ¸n ®æi míi c«ng nghÖ kh«ng
g¾n víi nguån vèn ®Çu t sÏ lµ nh÷ng ph¬ng ¸n kh«ng kh¶ thi.
- §Çu t vµ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ.
ChÝnh ®Çu t quyÕt ®Þnh qua tr×nh chuyÓn dÞch kinh tÕ ë c¸c quèc gia
nh»m ®¹t ®îc tèc ®é t¨ng trëng nhanh cña toµn bé nÒn kinh tÐ.
VÒ c¬ cÊu l·nh thæ, ®Çu t cã t¸c dông gi¶i quyÕt nh÷ng mÊt c©n ®èi vÒ
ph¸t triÓn gi÷a c¸c vïng l·ng thæ, ®a nh÷ng vïng kÐm ph¸t triÓn tho¸t khái
t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo, ph¸t huy tèi ®a nh÷ng lîi thÕ so s¸nh vÒ tµi nguyªn,
®Þa thÕ, kinh tÕ, chÝnh trÞ…cña nh÷ng vïng cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nhanh
h¬n, lµm bµn ®¹p thóc ®Èy nh÷ng vïng kh¸c cïng ph¸t triÓn.
- §Çu t t¸c ®éng ®Õn tèc ®é t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ.
Muèn gi÷ tèc ®é t¨ng trëng ë møc trung b×nh th× tû lÖ ®Çu t ph¶i ®¹t
tõ15- 20% so víi GDP tuú thuéc vµo ICOR cña mçi níc:
ë c¸c níc ph¸t triÓn, ICOR thêng lín tõ 5- 7. ë c¸c níc chËm ph¸t
triÓn ICOR thÊp tõ2- 3. §èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, ph¸t triÓn vÒ b¶n
chÊt ®îc coi lµ vÊn ®Ò ®¶m b¶o c¸c nguån vèn ®Çu t dñ ®Ó d¹t ®îc mét tØ lÖ
t¨ng thªms¶n phÈm quèc d©n dù kiÕn.

§¹i häc kinh tÕ quèc d©n
NguyÔn Thu thñy

1

Vai trß cña ®Çu t tíi sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë
ViÖt Nam

Cã sù kh¸c nhau trªn lµ v× chØ tiªu ICOR phô thuéc m¹nh vµo c¬ cÊu
kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ ®Çu t trong c¸c ngµnh c¸c vïng l·nh thæ còng nh phô
thuéc vµo hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch kinh tÕ nãi chung. Th«ng htêng ICOR
trong n«ng nghiÖp thÊp h¬n trong c«ng nghiÖp, ICOR trong giai ®o¹n
chuyÓn ®æi c¬ chÕ chñ yÕu do tË...
Vai trß cña ®Çu t tíi sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë
ViÖt Nam
B. Néi dung
Ch¬ng I.
Lý luËn chung vÒ ®Çu t vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
I. §Çu t .
1. Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t díi c¸c gãc ®é kh¸c nhau.
Díi gãc ®é tµi chÝnh th× ®Çu t mét chuçi ho¹t ®éng chi tiªu ®Ó chñ
®Çu t nhËn vÒ mét chuçi c¸c dßng thu.
Díi gãc ®é tiªu dïng th× ®Çu t lµ sù hy sinh tiªu dïng hiÖn t¹i ®Ó thu ®-
îc møc tiªu dïng nhiÒu h¬n trong t¬ng lai.
Kh¸i niÖm chung: §Çu t viÖc vèn hoÆc chi dïng vèn cïng c¸c
nguån lùc kh¸c ë hiÖn t¹i ®Ó tiÕn hµnh mét ho¹t ®éng nµo ®ã nh»m thu
c¸c kÕt qu¶ cã lîi trong t¬ng lai.
2. Vai trß cña ®Çu t.
2.1. Trªn gãc ®é toµn bé nÒn kinh tÕ.
- §Çu t víi viÖc t¨ng cêng kh¶ n¨ng khoa häc- c«ng nghÖ cña ®Êt níc.
C«ng nghÖ lµ trung t©m cña CNH. §Çu t ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cña
ph¸t triÓn vµ t¨ng cêng kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña níc ta hiÖn nay.
2 con ®êng b¶n ®Ó c«ng nghÖ nghiªn cøu ph¸t minh ra
c«ng nghÖ nhËp c«ng nghÖ níc ngoµi. lµ nghiªn cøu hay nhËp
th× còng cÇn ph¶i cã vèn ®Çu t. Mäi ph¬ng ¸n ®æi míi c«ng nghÖ kh«ng
g¾n víi nguån vèn ®Çu t sÏ lµ nh÷ng ph¬ng ¸n kh«ng kh¶ thi.
- §Çu t vµ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ.
ChÝnh ®Çu t quyÕt ®Þnh qua tr×nh chuyÓn dÞch kinh ë c¸c quèc gia
nh»m ®¹t ®îc tèc ®é t¨ng trëng nhanh cña toµn bé nÒn kinh tÐ.
cÊu l·nh thæ, ®Çu t t¸c dông gi¶i quyÕt nh÷ng t c©n ®èi vÒ
ph¸t triÓn gi÷a c¸c vïng l·ng thæ, ®a nh÷ng vïng kÐm ph¸t triÓn tho¸t khái
t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo, ph¸t huy tèi ®a nh÷ng lîi thÕ so s¸nh tµi nguyªn,
®Þa thÕ, kinh tÕ, chÝnh trÞ cña nh÷ng vïng kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nhanh
h¬n, lµm bµn ®¹p thóc ®Èy nh÷ng vïng kh¸c cïng ph¸t triÓn.
- §Çu t t¸c ®éng ®Õn tèc ®é t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ.
Muèn gi÷ tèc ®é t¨ng trëng ë møc trung b×nh th× ®Çu t ph¶i ®¹t
tõ15- 20% so víi GDP tuú thuéc vµo ICOR cña mçi níc:
ë c¸c níc ph¸t triÓn, ICOR thêng lín 5- 7. ë c¸c níc chËm ph¸t
triÓn ICOR thÊp tõ2- 3. §èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, ph¸t triÓn b¶n
chÊt ®îc coi vÊn ®Ò ®¶m b¶o c¸c nguån vèn ®Çu t ®Ó d¹t ®îc mét
t¨ng thªms¶n phÈm quèc d©n dù kiÕn.
1
§¹i häc kinh tÕ quèc d©n
NguyÔn Thu thñy
ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư và chuyển dịch cơ cấu KT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư và chuyển dịch cơ cấu KT - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư và chuyển dịch cơ cấu KT 9 10 623