Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư và công bằng XH

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t huy vai trß cña §Çu T trong viÖc thùc hiÖn C«ng B»ng X· Héi ë VN

Môc Lôc
Lêi giíi thiÖu....................................................................................................1
Ch¬ng1. Lý LuËn chung vÒ §Çu t vµ C«ng b»ng x· héi..............................2
I. Mét sè v¸n ®Ò chung vÒ ®Çu t......................................................................2
1. Kh¸i niÖm.................................................................................................2
2. Vai trß cña ®Çu t......................................................................................2
II. Lý luËn chung vÒ ®Çu t vµ C«ng b»ng x· héi............................................4
1. Mét sè vÊn ®Ò vÒ C«ng b»ng x· héi.......................................................4
2. C¸c thíc ®o vÒ C«ng b»ng x· héi...........................................................6
3. Sù cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng ®Çu t trong viÖc gi¶I quyÕt vÊn ®Ò C«ng
b»ng x· héi. ...........................................................................................7
III. Mét sè nh©n tè ¶nh hëng tíi ®Çu t vµ vÊn ®Ò C«ng b»ng x· héi.............8
1. T¸c ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕ trong níc..............................................8
2. T¸c ®éng cña chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ............................................10
3. T¸c ®éng cña Nhµ níc..........................................................................12
4. Mét sè nh©n tè kh¸c. ............................................................................13
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t cho C«ng b»ng x· héi..................14
I. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t nh»m gi¶m ph©n ho¸ giµu nghÌo. ..................14
1. §Çu t cho c¸c ngµnh kÐm ph¸t triÓn, c¸c vïng khã kh¨n.........................14
2. §Çu t cho xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo...................................................................17
II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t cho phóc lîi x· héi...........................................21
1. §Çu t cho gi¸o dôc ......................................................................................21
2. §Çu t cho y tÕ vµ t¨ng cêng n¨ng lùc y tÕ cho ngêi nghÌo.........................22
Ch¬ng III. C¸c gi¶i ph¸p ph¸t huy vai trß cña ®Çu t trong viÖc thùc hiÖn
C«ng b»ng x· héi. .........................................................................................24
I. Mét sè môc tiªu cña §¶ng vµ Nhµ níc ta trong viÖc thùc hiÖn C«ng b»ng
x· héi...................................................................
Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t huy vai trß cña §Çu T trong viÖc thùc hiÖn C«ng B»ng X· Héi ë VN
Môc Lôc
Lêi giíi thiÖu....................................................................................................1
Ch¬ng1. Lý LuËn chung vÒ §Çu t vµ C«ng b»ng x· héi..............................2
I. Mét sè v¸n ®Ò chung vÒ ®Çu t......................................................................2
1. Kh¸i niÖm.................................................................................................2
2. Vai trß cña ®Çu t......................................................................................2
II. Lý luËn chung vÒ ®Çu t vµ C«ng b»ng x· héi............................................4
1. Mét sè vÊn ®Ò vÒ C«ng b»ng x· héi.......................................................4
2. C¸c thíc ®o vÒ C«ng b»ng x· héi...........................................................6
3. Sù cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng ®Çu t trong viÖc gi¶I quyÕt vÊn ®Ò C«ng
b»ng x· héi. ...........................................................................................7
III. Mét sè nh©n tè ¶nh hëng tíi ®Çu t vµ vÊn ®Ò C«ng b»ng x· héi.............8
1. T¸c ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕ trong níc..............................................8
2. T¸c ®éng cña chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ............................................10
3. T¸c ®éng cña Nhµ níc..........................................................................12
4. Mét sè nh©n tè kh¸c. ............................................................................13
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t cho C«ng b»ng x· héi..................14
I. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t nh»m gi¶m ph©n ho¸ giµu nghÌo. ..................14
1. §Çu t cho c¸c ngµnh kÐm ph¸t triÓn, c¸c vïng khã kh¨n.........................14
2. §Çu t cho xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo...................................................................17
II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t cho phóc lîi x· héi...........................................21
1. §Çu t cho gi¸o dôc ......................................................................................21
2. §Çu t cho y tÕ vµ t¨ng cêng n¨ng lùc y tÕ cho ngêi nghÌo.........................22
Ch¬ng III. C¸c gi¶i ph¸p ph¸t huy vai trß cña ®Çu t trong viÖc thùc hiÖn
C«ng b»ng x· héi. .........................................................................................24
I. Mét môc tiªu cña §¶ng Nhµ níc ta trong viÖc thùc hiÖn C«ng b»ng
x· héi................................................................................................................24
II. Mét sè gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n tån t¹i trong ho¹t ®éng ®Çu t
cho C«ng b»ng x· héi......................................................................................24
1. T¨ng cêng vµ ®a d¹ng ho¸ nguån vèn ®Çu t cho C«ng b»ng x· héi.......24
2. N©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t cho C«ng b»ng x· héi......................................24
§¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n
ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư và công bằng XH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư và công bằng XH - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Đầu tư và công bằng XH 9 10 676