Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Điều phối hoạt động trong DN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn m«n häc t©m lý kinh doanh

§Ò tµi
Tr×nh bµy t¸c ®éng lµm « nhiÔm bÇu kh«ng khÝ tËp
thÓ cña ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp yÕu kÐm.

Môc lôc
Môc lôc

1

Lêi nãi ®Çu

2

PhÇn 1: §iÒu phèi ho¹t ®éng doanh nghiÖp

3

1.1 Néi dung thùc hiÖn tõng c«ng viÖc ®iÒu phèi

3

1.2 Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn c«ng viÖc ®iÒu phèi 5
1.3 HiÖn tîng yÕu kÐm cña c«ng viªc ®iÒu phèi
1.3.1 C¸c biÓu hiÖn cña hiÖn tîng yÕu kÐm

10

10

1.3.2 Nguyªn nh©n s©u sa cña hiÖ tîng yÕu kÐm 11
1.3.3 Tæn thÊt vµ hËu qu¶ cña ®iÒu phèi yÕu kÐm

PhÇn 2: BÇu kh«ng khÝ tËp thÓ cña doanh nghiÖp
2.1 B¶n chÊt bÇu kh«ng khÝ tËp thÓ
2.1.1 TËp thÓ trong doanh nghiÖp

14
15

15
15

2.1.2 C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña tËp thÓ

2.2 Nguyªn nh©n dÉn ®Õn « nhiÔm BKKTT

18
19

2.3 Tr×nh ®é ®iÒu phèi thÊp lµm « nhiÔm BKKTT

22

2.4 §iÒu phèi yÕu kÐm ph¸t th¶i chÊt g©y « nhiÔm BKKTT24
2.5 Mét sè gi¶i ph¸p lµm gi¶m « nhiÔm BKKTT
KÕt luËn

27

30

Danh môc tµi liÖu

31

2

Lêi nãi ®Çu
Chóng ta ®ang sèng trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kØ 21. Qu¸ tr×nh
héi nhËp cña níc ta víi khu vùc vµ thÕ giíi còng cha thËt lµ nhiÒu nhng
còng kh«ng ph¶i lµ qu¸ Ýt. Bëi vËy mçi mét doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn
vµ tån t¹i th× ph¶i ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong m«i ttêng kinh doanh kh¾c
nghiÖt nh hiÖn nay. §iÒu ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét tr×nh ®é qu¶n
lý tèt nãi chung hay tr×nh ®é ®iÒu phèi tèt nãi riªng. Do ®ã yªu cÇu ®Æt ra lµ
c¸c c¸n bé chñ chèt ph¶i cã tr×nh ®éi ®iÒu phèi tèt. ViÖc ®ã sÏ t¸c ®éng tÝch
cùc ®Õn bÇu kh«ng khÝ tËp thÓ tøc nh÷ng ngêi lao ®éng. KÕt qu¶ thu ®îc sÏ
rÊt lín. Cßn ngîc l¹i sÏ dÉn ®Õn t©m lý kh«ng tèt cho ngêi lao ®éng. KÕt
qu¶ lµ s¶n xuÊt sÏ ®i xuèng vµ doanh nghiÖp sÏ gÆp thÊt b¹i. §Ó t×m hiÓu
¶nh hëng vÊn ®Ò qua l¹i ®ã chóng ta sÏ t×m hiÓu vÒ tr×nh ®é ®iÒu phèi ho¹t
®éng cña doanh nghiÖp, bÇu kh«ng khÝ tËp thÓ vµ quan hÖ nh©n qu¶ gi÷a
chóng.
Bµi tiÓu luËn cña em gåm cã hai phÇn:
PhÇn 1 : §iÒu phèi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
PhÇn 2 : BÇu kh«ng khÝ tËp thÓ doanh nghiÖp
.
Hµ Néi ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2004
Sinh viªn thùc hiÖn

3

PhÇn 1: §iÒu phèi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
1.1

Néi dung (c¸c c«ng viÖc) thùc hiÖn tõng c«ng viÖc ®iÒu phèi ho¹t
®éng doanh nghiÖp
Ta biÕt r»ng ®iÒu phèi lµ cho vËn hµnh, phèi hîp tÊt c¶ c¸c ho¹t

®éng trong tæ chøc ®· ®îc thiÕt kÕ nh»m thùc hiÖn nh÷ng g× ®· ho¹ch ®Þnh.
§iÒu phèi ho¹t ®éng ngêi (®iÒu hµnh; tæ chøc thùc hiÖn) vÒ c¬ b¶n lµ tiÕn
hµnh c¸c c«ng viÖc sau ®©y:
C«ng viÖc ®Çu tiªn cña viÖc ®iÒu phèi ®ã chÝnh lµ lËp kÕ ho¹ch.
§©y lµ mét kh©u v« cïng quan träng....
TiÓu luËn m«n häc t©m lý kinh doanh
§Ò tµi
Tr×nh bµy t¸c ®éng lµm « nhiÔm bÇu kh«ng khÝ tËp
thÓ cña ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp yÕu kÐm.
Môc lôc
Môc lôc 1
Lêi nãi ®Çu 2
PhÇn 1: §iÒu phèi ho¹t ®éng doanh nghiÖp 3
1.1 Néi dung thùc hiÖn tõng c«ng viÖc ®iÒu phèi 3
1.2 Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn c«ng viÖc ®iÒu phèi5
1.3 HiÖn tîng yÕu kÐm cña c«ng viªc ®iÒu phèi 10
1.3.1 C¸c biÓu hiÖn cña hiÖn tîng yÕu kÐm 10
1.3.2 Nguyªn nh©n s©u sa cña hiÖ tîng yÕu kÐm11
1.3.3 Tæn thÊt vµ hËu qu¶ cña ®iÒu phèi yÕu kÐm 14
PhÇn 2: BÇu kh«ng khÝ tËp thÓ cña doanh nghiÖp 15
2.1 B¶n chÊt bÇu kh«ng khÝ tËp thÓ 15
2.1.1 TËp thÓ trong doanh nghiÖp 15
2.1.2 C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña tËp thÓ 18
2.2 Nguyªn nh©n dÉn ®Õn « nhiÔm BKKTT 19
2.3 Tr×nh ®é ®iÒu phèi thÊp lµm « nhiÔm BKKTT 22
2.4 §iÒu phèi yÕu kÐm ph¸t th¶i chÊt g©y « nhiÔm BKKTT24
2.5 Mét sè gi¶i ph¸p lµm gi¶m « nhiÔm BKKTT 27
KÕt luËn 30
Danh môc tµi liÖu 31
2
ĐATN ĐỀ ÁN: Điều phối hoạt động trong DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Điều phối hoạt động trong DN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Điều phối hoạt động trong DN 9 10 438