Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Động lực đối với người lao động

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi ®éng lùc vµ t¹o ®éng lùc

Lª Kim Hoµng

Lêi më ®Çu
Tõ c¬ chÕ tËp trung–bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña
nhµ níc lµ sù ®æi míi s¸ng suèt cña ®¶ng ta. Thùc tÕ gÇn 20 n¨m cho thÊy nÒn
kinh tÕ ®· cã nh÷ng bíc khëi s¾c ®¸ng ghi nhËn. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
®ang ®øng lªn kh¼ng ®Þnh m×nh trong c¬ chÕ míi, chñ ®éng vµ s¸ng t¹o h¬n
trong nh÷ng bíc ph¸t triÓn cña m×nh.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù c¹nh tranh kh¾c nghiÖt, c¸c doanh
nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc mét c¸ch bÒn v÷ng cÇn quan t©m tíi tÊt
c¶ c¸c kh©u tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm. §Ó lµm tèt nh÷ng c«ng viÖc
nµy ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ngêi lao ®éng giái vµ h¨ng say lµm viÖc v× doanh
nghiÖp cña m×nh.
VËy lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ®îc ®éng lùc ®«Ý víi ngêi lao ®éng? C©u hái nµy
lu«n ®îc ®Æt ra ®èi víi bÊt kú nhµ qu¶n lý nµo muèn giµnh th¾ng lîi trªn th¬ng
trêng.
Trong ph¹m vi néi dung ®Ò ¸n nµy em muèn ®a ta mét sè häc thuyÕt,
quan ®iÓm cïng nh÷ng thùc tiÔn ®· cã ®Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ò nµy.
Do cha cã ®iÒu kiÖn quan s¸t thùc tiÔn ë c¸c doanh nghiÖp nªn nh÷ng
vÊn ®Ò em nªu chØ mang tÝnh lý thuyÕt nhng nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®· ®îc c¸c nhµ
khoa häc hµnh vi ®óc kÕt tõ thùc tiÔn.
KÕt cÊu ®Ò ¸n ®îc tr×nh bÇy theo bè côc sau:
®éng.
-

Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn chung vÒ viÖc t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng.
Ch¬ng 2: C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn t¹o ®éng lùc ®èi víi ngêi lao
Ch¬ng 3: Tæ chøc tèt c¸c yÕu tè t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng.

1

C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi ®éng lùc vµ t¹o ®éng lùc

Lª Kim Hoµng

Ch¬ng 1: cë lý luËn chung vÒ viÖc t¹o ®éng lùc
®èi víi ngêi lao ®éng.

I. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n.
1.§éng lùc lµ g×?
Ho¹t ®éng cña con ngêi lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých. V× vËy c¸c nhµ qu¶n
lý lu«n t×m c¸ch ®Ó tr¶ lêi c©u hái lµ t¹i sao ngêi lao ®éng l¹i lµm viÖc. §Ó tr¶
lêi ®îc cho c©u hái nµy c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i t×m hiÓu vÒ ®éng lùc cña ngêi lao
®éng vµ t×m c¸ch t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc.
VËy ®éng lùc lµ g×? §éng lùc lµ sù khao kh¸t vµ tù nguyÖn cña con ngêi
®Ó n©ng cao mäi nç lùc cña m×nh nh»m ®¹t ®îc môc tiªu hay kÕt qu¶ cô thÓ
nµo ®ã.
Nh vËy ®éng lùc xuÊt ph¸t tõ b¶n th©n cña mçi con ngêi. Khi con ngêi ë
nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau, víi nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m lý kh¸c nhau sÏ cã nh÷ng môc
tiªu mong muèn kh¸c nhau. ChÝnh v× nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy nªn ®éng lùc cña
mçi con ngêi lµ kh¸c nhau v× vËy nhµ qu¶n lý cÇn cã nh÷ng c¸ch t¸c ®éng
kh¸c nhau ®Õn mçi ngêi lao ®éng.
2.T¹o ®éng lùc lµ g×?
§©y lµ vÊn ®Ò thuéc lÜnh vùc qu¶n trÞ cña mçi doanh nghiÖp. C¸c nhµ
qu¶n trÞ ...
C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi ®éng lùc vµ t¹o ®éng lùc Lª Kim Hoµng
Lêi më ®Çu
chÕ tËp trung–bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng qu¶n lý cña
nhµ níc lµ sù ®æi míi s¸ng suèt cña ®¶ng ta. Thùc gÇn 20 n¨m cho thÊy nÒn
kinh ®· nh÷ng bíc khëi c ®¸ng ghi nhËn. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
®ang ®øng lªn kh¼ng ®Þnh m×nh trong chÕ míi, chñ ®éng s¸ng t¹o h¬n
trong nh÷ng bíc ph¸t triÓn cña m×nh.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi c¹nh tranh kh¾c nghiÖt, c¸c doanh
nghiÖp muèn tån t¹i ph¸t triÓn ®îc mét c¸ch bÒn ng n quan t©m tíi tÊt
c¸c kh©u tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm. §Ó lµm tèt nh÷ng c«ng viÖc
nµy ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ngêi lao ®éng giái ng say lµm viÖc doanh
nghiÖp cña m×nh.
VËy lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ®îc ®éng lùc ®«Ý víi ngêi lao ®éng? C©u hái nµy
lu«n ®îc ®Æt ra ®èi víi bÊt kú nhµ qu¶n lý nµo muèn giµnh th¾ng lîi trªn th¬ng
trêng.
Trong ph¹m vi néi dung ®Ò ¸n y em muèn ®a ta mét c thuyÕt,
quan ®iÓm cïng nh÷ng thùc tiÔn ®· cã ®Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ò nµy.
Do cha ®iÒu kiÖn quan s¸t thùc tiÔn ë c¸c doanh nghiÖp nªn nh÷ng
vÊn ®Ò em nªu chØ mang tÝnh thuyÕt nhng nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®· ®îc c¸c nhµ
khoa häc hµnh vi ®óc kÕt tõ thùc tiÔn.
KÕt cÊu ®Ò ¸n ®îc tr×nh bÇy theo bè côc sau:
- Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn chung vÒ viÖc t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng.
- Ch¬ng 2: C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn t¹o ®éng lùc ®èi víi ngêi lao
®éng.
- Ch¬ng 3: Tæ chøc tèt c¸c yÕu tè t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Động lực đối với người lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Động lực đối với người lao động - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Động lực đối với người lao động 9 10 927