Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Dự báo cung lao động VN (số lượng và cơ cấu) đến năm 2010

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 778 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n Dù b¸o Ph¸t triÓn KTXH

Lêi nãi ®Çu
Lao ®éng, mét mÆt lµ bé phËn cña nguån lùc ph¸t triÓn, ®ã lµ yÕu tè ®Çu
vµo kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. MÆt kh¸c lao ®éng lµ mét bé
phËn cña d©n sè, nh÷ng ngêi ®îc hëng lîi Ých cña sù ph¸t triÓn. Sù ph¸t triÓn
kinh tÕ suy cho cïng ®ã lµ t¨ng trëng kinh tÕ ®Ó n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt,
tinh thÇn cho con ngêi. Lao ®éng lµ mét trong bèn yÕu tè t¸c ®éng tíi t¨ng trëng kinh tÕ vµ nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt, bëi v× tÊt c¶ mäi cña c¶i vËt chÊt
vµ tinh thÇn cña x· héi ®Òu do con ngêi t¹o ra, trong ®ã lao ®éng ®ãng vai trß
trùc tiÕp s¶n xuÊt ra cña c¶i ®ã. Trong mét x· héi dï l¹c hËu hay hiÖn ®¹i
còng c©n ®èi vai trß cña lao ®éng, dïng vai trß cña lao ®éng ®Ó vËn hµnh m¸y
mãc.Lao ®éng lµ mét yÕu tè ®Çu vµo cña mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng thÓ cã
g× thay thÓ hoµn toµn ®îc lao ®éng.
Víi ViÖt Nam lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn vµ muèn cã tèc ®é t¨ng trëng
kinh tÕ cao th× cÇn ®Ò cao vai trß cña lao ®éng trong ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh÷ng
lý do trªn lµ c¬ së cña ®Ò tµi: “Dù b¸o cung lao ®éng ViÖt Nam (sè lîng vµ
c¬ cÊu) giai ®o¹n ®Õn n¨m 2010”. Néi dung cña ®Ò tµi lµ ph©n tÝch thùc tr¹ng
cña lao ®éng ViÖt Nam hiÖn nay vµ ph¬ng híng gi¶i quyÕt ®Ó ph¸t huy vai trß
cña lao ®éng gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ.

Ph¹m TiÕn HiÓn - Líp KTPT 43A

§Ò ¸n Dù b¸o Ph¸t triÓn KTXH

PhÇn I
C¥ Së Lý LUËN CñA §Ò TµI

I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cña nguån lao ®éng ViÖt Nam
1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n
a. D©n sè: Lµ tæng sè ngêi ®ang tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ph¹m vi mét
l·nh thæ nhÊt ®Þnh (mét níc, mét ch©u lôc hay toµn cÇu…) t¹i mét thêi ®iÓm
x¸c ®Þnh.
b. Nguån lao ®éng (hay lùc lîng lao ®éng). Lµ mét bé phËn d©n sè
trong ®é tuæi qui ®Þnh thùc tÕ cã tham gia lao ®éng (®ang cã viÖc lµm), vµ
nh÷ng ngêi kh«ng cã viÖc lµm nhng ®ang tÝch cùc t×m viÖc lµm. Nguån lao
®éng ®îc biÓu hiÖn trªn hai mÆt sè lîng vµ chÊt lîng. Nh vËy theo kh¸i niÖm
nguån lao ®éng
th× cã mét sè ngêi ®îc tÝnh vµo nguån nh©n lùc nhng l¹i kh«ng ph¶i lµ nguån
lao ®éng. §ã lµ nh÷ng ngêi lao ®éng kh«ng cã viÖc lµm, nhng kh«ng tÝch cùc
t×m kiÕm viÖc lµm; nh÷ng ngêi ®ang ®i häc, nh÷ng ngêi ®ang lµm néi trî
trong gia ®×nh vµ nh÷ng ngêi thuéc tÝnh kh¸c(nghØ hu tríc tuæi quy ®Þnh).
CÇn biÕt lµ trong nguån lao ®éng chØ cã bé phËn nh÷ng ngêi ®ang tham
gia lao ®éng lµ trùc tiÕt gãp phÇn t¹o ra thu nhhËp cña x· héi
2. §Æc ®iÓm cña nguån lao ®éng ë ViÖt Nam hiÖn nay
a. Sè lîng lao ®éng t¨ng nhanh
Cã sù kh¸c biÖt chñ yÕu gi÷a sù th¸ch thøc ph¸t triÓn mµ c¸c níc ®ang
ph¸t t...
§Ò ¸n Dù b¸o Ph¸t triÓn KTXH
Lêi nãi ®Çu
Lao ®éng, mét mÆt lµ bé phËn cña nguån lùc ph¸t triÓn, ®ã lµ yÕu tè ®Çu
vµo kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. MÆt kh¸c lao ®éng lµ mét bé
phËn cña d©n sè, nh÷ng ngêi ®îc hëng lîi Ých cña ph¸t triÓn. pt triÓn
kinh suy cho cïng ®ã t¨ng trëng kinh ®Ó n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt,
tinh thÇn cho con ngêi. Lao ®éngmét trong bèn yÕu tè t¸c ®éng tíi t¨ng tr-
ëng kinh yÕu quyÕt ®Þnh nhÊt, bëi tÊt mäi cña c¶i vËt chÊt
tinh thÇn cñahéi ®Òu do con ngêi t¹o ra, trong ®ã lao ®éng ®ãng vai trß
trùc tiÕp s¶n xuÊt ra cña c¶i ®ã. Trong mét x· héi l¹c hËu hay hiÖn ®¹i
còng c©n ®èi vai trß cña lao ®éng, dïng vai trß cña lao ®éng ®Ó vËn hµnh m¸y
mãc.Lao ®éng lµ mét yÕu ®Çu vµo cña mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng thÓ cã
g× thay thÓ hoµn toµn ®îc lao ®éng.
Víi ViÖt Nam lµ mét níc ®ang pt triÓn muèn cã tèc ®é t¨ng trëng
kinh tÕ cao th× cÇn ®Ò cao vai trß cña lao ®éng trong ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh÷ng
do trªn c¬ cña ®Ò tµi: b¸o cung lao ®éng ViÖt Nam (sè lîng
c¬ cÊu) giai ®o¹n ®Õn n¨m 2010”. Néi dung cña ®Ò tµi lµ ph©n tÝch thùc tr¹ng
cña lao ®éng ViÖt Nam hiÖn nay vµ ph¬ng híng gi¶i quyÕt ®Ó ph¸t huy vai trß
cña lao ®éng gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ.
Ph¹m TiÕn HiÓn - Líp KTPT 43A
ĐATN ĐỀ ÁN: Dự báo cung lao động VN (số lượng và cơ cấu) đến năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Dự báo cung lao động VN (số lượng và cơ cấu) đến năm 2010 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Dự báo cung lao động VN (số lượng và cơ cấu) đến năm 2010 9 10 929