Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1769 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

LỜI NÓI ĐẦU
Qua hơn mười năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước
ta đã đạt được những thành tựu và bước tiến hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để
đạt được mục tiêu lµ đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước
công nghiệp có cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, đảm
bảo nhịp độ tăng trưởng bình quân GDP ở mức 9-10%/năm, thực hiện công
nghiệp hoá hiện đại hoá thành công thì đòi hỏi chúng ta phải có vốn rÊt lớn. Vì
vậy, để đáp ứng yêu cầu đó đến tháng 7/2000 Việt Nam đã cho ra đời trung tâm
giao dịch chứng khoán tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiªn trong giai ®o¹n
hiÖn nay thÞ trêng míi h×nh thµnh vµ cßn mang tÝnh chÊt thö nghiÖm nªn viÖc ®a
ra nh÷ng ph©n tÝch vÒ xu híng biÕn ®éng gi¸ cæ phiÕu cho thÞ trêng lµ rÊt cã ý
nghÜa.
Qua mét thêi gian nghiªn cøu c¸c tµi liÖu vÒ chøng kho¸n, vÒ m« h×nh ®Ó
ph©n tÝch vÒ sù biÕn ®éng cña gi¸ chøng kho¸n trªn thÞ trêng vµ b»ng sù hiÓu biÕt
cña em trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
Sö dông m« h×nh arch vµ garch ®Ó ph©n tÝch vµ dù b¸o
vÒ gi¸ cæ phiÕu trªn thÞ trêng chøng kho¸n viÖt nam
Đề tài được chia thành 2 phần chính:
Phần I: Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
PhÇn nµy gåm c¸c vÊn ®Ò vÒ chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n.
Phần II: Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ
phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong phÇn nµy sÏ giíi thiÖu vÒ m« h×nh ARCH vµ GARCH. Sau ®ã lµ viÖc
¸p dông m« h×nh ARCH vµ GARCH ®èi víi cæ phiÕu REE(C¬ khÝ ®iÖn l¹nh) vµ
c¸c nhËn xÐt.
MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng song do tÝch chÊt phøc t¹p cña vÊn ®Ò nghiªn cøu
vµ nh÷ng kiÕn thøc vÒ thÞ trêng chøng kho¸n cßn h¹n hÑp nªn kÕt qu¶ nhËn ®îc
cßn nhiÒu thiÕu sãt, viÖc ®a ra nh÷ng ph©n tÝch vÒ sù biÕn ®éng cña gi¸ cæ phiÕu

2

cßn rÊt h¹n chÕ. V× vËy, em rÊt kÝnh mong sÏ nhËn ®îc sù gãp ý cu¶ thÇy vÒ ®Ò
tµi nµy.
Trong quá trình thực hiện đề tài em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của
các thầy cô đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo PGS-TS Hoàng Đình
Tuấn. Qua đây, em xin chân thành cảm ơn thầy đã giúp đỡ em hoàn thành đề án
này.

3

PHÇN I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN Vµ THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
A. Những vấn đề cơ bản về chứng khoán
I. Khái niệm chứng khoán
Chứng khoán là các công cụ để huy động vốn trung và dài hạn, các giấy tờ có
giá, có khả năng chuyển đổi, chuyển nhượng nhằm xác nhận quyền sở hữu, quan
hệ vay nợ giữa người nắm giữ nó và chủ thể phát hành ra nó. Đối với mỗi loại
chứng khoán thường có các tính...
1
LỜI NÓI ĐẦU
Qua hơn mười năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước
ta đã đạt được những thành tựu và bước tiến hết sức quan trọng. Tuy nhiên, đ
đạt được mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta về bản trở thành một nước
công nghiệp có sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cấu kinh tế hợp lý, đảm
bảo nhịp độ tăng trưởng bình quân GDP mức 9-10%/năm, thực hiện công
nghiệp hoá hiện đại hoá thành công thì đòi hỏi chúng ta phải có vốn rÊt lớn.
vậy, để đáp ứng yêu cầu đó đến tháng 7/2000 Việt Nam đã cho ra đời trung tâm
giao dịch chứng khoán tại Thành Ph Hồ Chí Minh. Tuy nhiªn trong giai ®o¹n
hiÖn nay thÞ trêng míi h×nh thµnh cßn mang tÝnh chÊt thö nghiÖm nªn viÖc ®a
ra nh÷ng ph©n tÝch xu híng biÕn ®éng gi¸ cæ phiÕu cho thÞ trêng rÊt ý
nghÜa.
Qua mét thêi gian nghiªn cøu c¸c tµi liÖu chøng kho¸n, h×nh ®Ó
ph©n tÝch vÒ sù biÕn ®éng cña gi¸ chøng kho¸n trªn thÞ trêng vµ b»ng sù hiÓu biÕt
cña em trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
Sö dông h×nh arch garch ®Ó ph©n tÝch b¸o
vÒ gi¸ cæ phiÕu trªn thÞ trêng chøng kho¸n viÖt nam
Đề tài được chia thành 2 phần chính:
Phần I: Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
PhÇn nµy gåm c¸c vÊn ®Ò vÒ chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n.
Phần II: Sử dụng hình ARCH GARCH để phân tích dự báo giá cổ
phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong phÇn nµy giíi thiÖu h×nh ARCH GARCH. Sau ®ã viÖc
¸p dông h×nh ARCH GARCH ®èi víi cæ phiÕu REE(C¬ khÝ ®iÖn l¹nh)
c¸c nhËn xÐt.
MÆc nhiÒu g¾ng song do tÝch chÊt phøc t¹p cña vÊn ®Ò nghiªn cøu
nh÷ng kiÕn thøc thÞ trêng chøng kho¸n cßn h¹n p nªn kÕt qu¶ nhËn ®îc
cßn nhiÒu thiÕu sãt, viÖc ®a ra nh÷ng ph©n tÝch biÕn ®éng cña gi¸ phiÕu
ĐATN ĐỀ ÁN: Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch 9 10 612