Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Du lịch môi trường

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1234 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Du lÞch ngµy nay ®· trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh vµ chiÕm vÞ trÝ
quan träng trong c¬ cÊu kinh tÕ cña nhiÒu quèc gia. ViÖt Nam lµ mét níc ®îc biÕt ®Õn
víi c¸c danh lam th¾ng c¶nh næi tiÕng ®îc thÕ giíi c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ
giíi: VÞnh H¹ Long, Phong Nha, KÎ Bµng, Th¸nh §Þa MÜ S¬n, Cè §« HuÕ, Phè Cæ
Héi An, Nh· Nh¹c Cung §×nh HuÕ, . . . Cïng víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn phong phó vµ ®a
d¹ng. N»m trªn b¸n ®¶o §«ng d¬ng ë §«ng Nam ¸, vÒ ®êng thuû ViÖt Nam thuËn
tiÖn vÒ ®Þa lý lµ ®iÓm gÆp gi÷a Th¸i B×nhD¬ng vµ Ên §é D¬ng. VÒ ®êng bé phÝa B¾c
ViÖt Nam tiÕp gi¸p níc Céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa; phÝa t©y tiÕp gi¸p hai níc Lµo
vµ Campuchia; phÝa §«ng vµ Nam tiÕp gi¸p biÓn §«ng vµ VÞnh Th¸i Lan. Tæng chiÒu
dµi ®êng biÓn trªn ®Êt liÒn cña ViÖt Nam lµ trªn 3. 730 km, thuËn lîi cho ph¸t triÓn du
lÞch nghØ biÓn vµ du lÞch sinh th¸i nh :B·i Ch¸y- H¹ Long, biÓn Thiªn CÇm- Hµ TÜnh,
Cöa Lß- NghÖ An, Vòng Tµu, Nha Trang- Kh¸nh Hoµ, biÓn Phan ThiÕt. . . Bªn c¹nh
®ã th× ViÖt Nam cßn cã mét hÖ Sinh th¸i rõng nguyªn sinh cßn cha ®îc khai th¸c nh
Cóc Ph¬ng- Ninh B×nh, Pï M¸t - NghÖ An, . . . ViÖt Nam ®· vµ ®ang lµ ®iÓm ®Õn lý tëng cña b¹n bÌ du kh¸ch quèc tÕ. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã th× ViÖt Nam dÇn ®Çn ®Èy m¹nh
®Çu t vµ n©ng cÊp h¹ tÇng c¬ së du lÞch ngµy cµng tèt h¬n, hoµn thiÖn h¬n. Mét trong
nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch lµ t¹o ra c¸c s¶n phÈm dÞch vô hÊp
dÉn ®¸p øng nhu cÇu vµ së thÝch cña du kh¸ch, tuy nhiªn nÕu s¶n phÈm hÊp dÉn nhng
m«i trêng du lÞch kÐm th× kh«ng t¹o ®îc nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn cña
ho¹t ®éng du lÞch. M«i trêng du lÞch ë ®©y ®îc hiÓu nh mét kh¸i niÖm réng gåm: m«i
trêng tù nhiªn vµ v¨n ho¸ du lÞch. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù ph¸t triÓn cña
ngµnh du lÞch níc nhµ, chóng ta ®· lµm ®¬c kh¸ nhiÒu viÖc, tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng
mÆt tÝch cùc còng cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh n¹n « nhiÔm m«i trêng tù nhiªn t¹i c¸c ®iÓm du lÞch, mét sè tÖ n¹n ¨n xin, trém c¾p, ®eo b¸m kh¸ch mua
hµng.. . vÉn cha ®îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó. §iÒu nµy lµm gi¶m h×nh ¶nh cña ViÖt Nam mét ®Êt níc t¬i ®Ñp vµ hiÕu kh¸ch trong con m¾t du kh¸ch quèc tÕ.
ChÝnh v× môc ®Ých muèn truyÒn t¶i mét phÇn nµo ®Êy vÒ t×nh h×nh m«i trêng du
lÞch hiÖn nay ë ViÖt Nam. §Ò tµi xoay quanh vÊn ®Ò vÒ b¶o vÖ m«i trêng du lÞch hiÖn

1

nay ë níc ta, ®· lµm ®îc g× vµ cha lµm ®îc g×? Tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ
phÇn nµo nh÷ng ¶nh hëng xÊu ®Õn m«i trêng dulÞch nãi riªng vµ m«i trêng kinh tÕ x·
héi nãi chung. Do h¹n chÕ vÒ mÆt k...
Lêi më ®Çu
Du lÞch ngµy nay ®· trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh vµ chiÕm vÞ trÝ
quan träng trong cÊu kinh cña nhiÒu quèc gia. ViÖt Nam mét níc ®îc biÕt ®Õn
víi c¸c danh lam th¾ng c¶nh næi tiÕng ®îc thÕ giíi c«ng nhËn di s¶n v¨n ho¸ thÕ
giíi: VÞnh Long, Phong Nha, Bµng, Th¸nh §Þa S¬n, §« HuÕ, Phè
Héi An, Nh· Nh¹c Cung §×nh HuÕ, . . . Cïng víi ®iÒu kiÖn nhiªn phong p ®a
d¹ng. N»m trªn b¸n ®¶o §«ng d¬ng ë §«ng Nam ¸, ®êng thuû ViÖt Nam thuËn
tiÖn ®Þa ®iÓm gÆp gi÷a Th¸i B×nhD¬ng vµ Ên §é D¬ng. ®êng phÝa B¾c
ViÖt Nam tiÕp gi¸p níc Céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa; phÝa t©y tiÕp gi¸p hai níc Lµo
Campuchia; phÝa §«ng Nam tiÕp gi¸p biÓn §«ng VÞnh Th¸i Lan. Tæng chiÒu
dµi ®êng biÓn trªn ®Êt liÒn cña ViÖt Nam lµ trªn 3. 730 km, thuËn lîi cho ph¸t triÓn du
lÞch nghØ biÓn vµ du lÞch sinh th¸i nh :B·i Ch¸y- Long, biÓn Thiªn CÇm- TÜnh,
Cöa Lß- NghÖ An, Vòng Tµu, Nha Trang- Kh¸nh Hoµ, biÓn Phan ThiÕt. . . Bªn c¹nh
®ã th× ViÖt Nam cßn mét Sinh th¸i rõng nguyªn sinh cßn cha ®îc khai th¸c nh
Cóc Ph¬ng- Ninh B×nh,M¸t - NghÖ An, . . . ViÖt Nam ®·®ang ®iÓm ®Õn lý t-
ëng cña b¹n bÌ du kh¸ch quèc tÕ. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã th× ViÖt Nam dÇn ®Çn ®Èy m¹nh
®Çu t n©ng cÊp tÇng c¬ du lÞch ngµy cµng tèt h¬n, hoµn thiÖn h¬n. Mét trong
nh÷ng biÖn ph¸p b¶n ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch t¹o ra c¸c s¶n phÈm dÞch hÊp
dÉn ®¸p øng nhu cÇu së thÝch cña du kh¸ch, tuy nhiªn nÕu s¶n phÈm hÊp dÉn nhng
m«i trêng du lÞch kÐm th× kh«ng t¹o ®îc nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho ph¸t triÓn cña
ho¹t ®éng du lÞch. M«i trêng du lÞch ë ®©y ®îc hiÓu nh mét kh¸i niÖm réng gåm: m«i
trêng nhiªn v¨n ho¸ du lÞch. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi ph¸t triÓn cña
ngµnh du lÞch níc nhµ, chóng ta ®· lµm ®¬c kh¸ nhiÒu viÖc, tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng
mÆt tÝch cùc còng cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh n¹n « nhiÔm m«i tr-
êng tù nhiªn t¹i c¸c ®iÓm du lÞch, mét n¹n ¨n xin, trém c¾p, ®eo b¸m kh¸ch mua
hµng.. . vÉn cha ®îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó. §iÒu nµy lµm gi¶m h×nh ¶nh cña ViÖt Nam -
mét ®Êt níc t¬i ®Ñp vµ hiÕu kh¸ch trong con m¾t du kh¸ch quèc tÕ.
ChÝnh môc ®Ých muèn truyÒn t¶i mét phÇn nµo ®Êyt×nh h×nh m«i trêng du
lÞch hiÖn nay ë ViÖt Nam. §Ò tµi xoay quanh vÊn ®Ò b¶o m«i trêng du lÞch hiÖn
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Du lịch môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Du lịch môi trường - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Du lịch môi trường 9 10 973