Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Du lịch sinh thái tại VN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2945 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Bµi tiÓu luËn n¨m thø nhÊt
Hoa Lan Anh
lêi nãi ®Çu
Trong thời gian này đã có rất nhiều bước phát triển trong lĩnh vực du
lịch, du lịch sinh thái và bảo tồn trên thế giới. Quan trọng nhất là việc du lịch
sinh thái không còn chỉ tồn tại như một khái niệm hay một đề tài để suy
ngẫm. Ngược lại, nó đã trở thành một thực tế trên toàn cầu. Ở mét vµi n¬i nã
xuÊt hiÖn không thường xuyên và khá yếu ớt, ít được báo chí chú ý tới. Song
ở nhiều nơi khác thì vấn đề phát triển du lịch sinh thái lại rất được chính phủ
quan tâm, thường xuất hiện trên các bản tin chính hay các quảng cáo thương
mại công cộng.
Du lịch sinh thái đã mang lại nhiều lợi ích cụ thể trong lĩnh vực bảo tồn
và phát triển bền vững. Ở Cốsta Rica và Vênêxuêla, một số chủ trang trại
chăn nuôi đã bảo vệ nhiều diện tích rừng nhiệt đới quan trọng, và do bảo vệ
rừng mà họ đã biến những nơi đó thành điểm du lịch sinh thái hoạt động tốt,
giúp bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên đồng thời tạo ra công ăn việc làm mới
cho dân địa phương. Ecuađo sử dụng khoản thu nhập từ du lịch sinh thái tại
đảo Galápagó để giúp duy trì toàn bộ mạng lưới vườn quốc gia. Tại Nam Phi,
du lịch sinh thái trở thành một biện pháp hiệu quả để nâng cao mức sống của
người da đen ở nông thôn, những người da đen này ngày càng tham gia nhiều
vào các hoạt động du lịch sinh thái. Chính phủ Ba lan cũng tích cực khuyến
khích du lịch sinh thái và gần đây đã thiết lập một số vùng Thiên nhiên-và-Du
lịch của quốc gia để tăng cường công tác bảo vệ thiên nhiên và phát triển du
lịch quốc gia. Tại Úc vµ Niuzeland, phÇn lớn các hoạt động du lịch đều có thể
xếp vào hạng du lịch sinh thái. Ðây là ngành công nghiệp được xếp hạng cao
trong nền kinh tế của cả hai nước.
N»m ë khu vùc §«ng Nam ¸, n¬i cã c¸c ho¹t ®éng du lÞch s«i næi. ViÖt
Nam cã nh÷ng lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, kinh tÕ vµ giao lu quèc tÕ cho sù ph¸t
triÓn du lÞch phï hîp víi xu thÕ cña thÕ giíi vµ khu vùc.
T¹i ViÖt Nam, du lÞch ®ang dÇn dÇn trë thµnh ngµnh kinh tÕ quan träng vµ
trong t¬ng lai gÇn ho¹t ®éng du lÞch ®îc coi nh lµ con ®êng hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó thu
ngo¹i tÖ vµ t¨ng thu nhËp cho ®Êt níc.

1

Bµi tiÓu luËn n¨m thø nhÊt
Hoa Lan Anh

ViÖt Nam lµ ®Êt níc cã nhiÒu tiÒm n¨ng vÒ nguån lùc du lÞch c¶ vÒ tù
nhiªn lÉn nh©n v¨n. Kh¸ch níc ngoµi ®Õn ViÖt Nam ®Òu ®¸nh gi¸ cao vÎ ®Ñp
®Êt níc ta. Hµng lo¹t c¸c ®Þa danh cã thÓ sö dông phôc vô kh¸ch du lÞch, bªn
c¹nh ®ã nhiÒu ®iÓm vÉn cßn cha ®îc khai th¸c. ThËt khã mµ liÖt kª hÕt tÊt c¶
nh÷ng ®iÓm cã søc thu hót kh¸ch.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña du lÞch nã...
Bµi tiÓu luËn n¨m thø nhÊt
Hoa Lan Anh
lêi nãi ®Çu
Trong thời gian này đã rất nhiều bước phát triển trong lĩnh vực du
lịch, du lịch sinh thái và bảo tồn trên thế giới. Quan trọng nhất là việc du lịch
sinh ti không còn chỉ tồn tại như một khái niệm hay một đề tài để suy
ngẫm. Ngược lại, nó đã trở thành một thực tế trên toàn cầu. mét vµi n¬i nã
xuÊt hiÖn không thường xuyên và k yếu ớt, ít được báo chí chú ý tới. Song
nhiều nơi khác t vấn đề phát triển du lịch sinh thái lại rất được chính phủ
quan tâm, thường xuất hiện trên các bản tin chính hay các quảng cáo thương
mại công cộng.
Du lịch sinh thái đã mang lại nhiều lợi ích cụ thể trong lĩnh vực bảo tồn
phát triển bền vững. Cốsta Rica Vênêxuêla, một số chủ trang trại
chăn nuôi đã bảo vệ nhiều diện tích rừng nhiệt đới quan trọng, do bảo vệ
rừng họ đã biến những nơi đó thành điểm du lịch sinh thái hoạt động tốt,
giúp bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên đồng thời tạo ra công ăn việc làm mới
cho dân địa phương. Ecuađo s dụng khoản thu nhập t du lịch sinh thái tại
đảo Galápagó để giúp duy trì toàn bộ mạng lưới vườn quốc gia. Tại Nam Phi,
du lịch sinh thái tr thành một biện pháp hiệu quả đnâng cao mức sống của
người da đen nông thôn, những người da đen này ngày càng tham gia nhiều
vàoc hoạt động du lịch sinh thái. Chính phủ Ba lan ng tích cực khuyến
khích du lịch sinh thái và gần đây đã thiết lập một số vùng Thiên nhiên-và-Du
lịch của quốc gia để tăng cường công tác bảo vệ thiên nhiên phát triển du
lịch quốc gia. Ti Úc vµ Niuzeland, phÇn lớn các hoạt động du lịch đềuthể
xếp vào hạng du lịch sinh thái. Ðâyngành công nghiệp được xếp hạng cao
trong nền kinh tế của cả hai nước.
N»m ë khu vùc §«ng Nam ¸, n¬i cã c¸c ho¹t ®éng du lÞch s«i næi. ViÖt
Nam cã nh÷ng lîi t vÒ vÞ t ®Þa lý, kinh tÕ vµ giao lu quèc tÕ cho sù ph¸t
triÓn du lÞch phï hîp víi xu thÕ cña thÕ giíi vµ khu vùc.
i ViÖt Nam, du lÞch ®ang dÇn dÇn trë thµnh ngµnh kinh tÕ quan träng vµ
trong t¬ng lai gÇn ht ®éng du lÞch ®îc coi nh lµ con ®êng hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó thu
ngo¹i tÖ vµ ng thu nhËp cho ®Êt níc.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Du lịch sinh thái tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Du lịch sinh thái tại VN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Du lịch sinh thái tại VN 9 10 196