Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: EU - ASEAN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 1 lần
bíc ph¸t triÓn trong quan hÖ eu -asean
1. lêi më ®Çu.

ThÕ giíi ®ang chuyÓn m×nh m¹nh mÏ tõ thÕ kØ XX sang thÕ kØ XXI. Bíc vµo thÕ kØ míi, thiªn nhiªn kû míi c¶ thÕ giíi ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu
thêi c¬ còng nh th¸ch thøc, næi lªn trong ®ã lµ qu¸ tr×nh " Toµn cÇu ho¸".
Toµn cÇu ho¸ - mét hiÖn tîng mang tÝnh x· héi , mét lùc lîng mang tÝnh
lÞch sö trçi dËy tõ kho¶ng mét thËp niªn qua vµ ®ang cã ¶nh hëng lín, t¸c
®éng ®Õn hÇu nh mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi , tõ kinh tÕ cho ®Õn chÝnh trÞ,
v¨n ho¸, x· héi, sinh th¸i m«i trêng. Nh×n chung, toµn cÇu ho¸ cã nh÷ng tÝch
cùc nh lµm t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, t¹o ra nhiÒu cña c¶i cho thÕ giíi, c¶i
thiÖn chÊt lîng cuéc sèng con ngêi, lµm cho mäi d©n téc, mçi thµnh viªn trªn
hµnh tinh chóng ta gÇn gòi nhau h¬n. Tuy nhiªn Toµn cÇu ho¸ còng mang l¹i
rñi ro cho nhiÒu ngêi, nhiÒu d©n téc trong viÖc t×m kiÕm kÕ sinh nhai cho
m×nh. H¬n n÷a, toµn cÇu ho¸ cã xu híng ®ång ho¸ c¸c quèc gia còng nh c¸c
nÒn v¨n ho¸, mét kÕt côc mµ Ýt ai muèn.
Cïng víi qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ lµ sù gia t¨ng cña chñ nghÜa khu vùc
hay xu híng khu vùc ho¸ - ®a ph¬ng ho¸. Hai qu¸ tr×nh nµy võa m©u thuÉn,
võa thèng nhÊt víi nhau, bæ xung cho nhau trong mét thÕ giíi ph¸t triÓn trong
®ång ®Òu vµ sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt.
Lµ hai tæ chøc khu vùc ë hai ch©u lôc lµ ch©u ¸ vµ ch©u ©u, liªn minh
ch©u ©u ((EU) vµ hiÖp héi c¸c quèc gia ®«ng Nam ¸ (ASEAN) còng héi
nhËp vµo xu híng toµn cÇu ho¸ nh mét qu¸ tr×nh tÊt yÕu. Trong qu¸ tr×nh héi
nhËp ®ã, c¶ EU vµ ASEAN ®Òu t×m thÊy nh÷ng lîi Ých khi ph¸t triÓn mèi quan
hÖ nhiÒu mÆt gi÷a hai bªn v× vËy trong giai ®o¹n hiÖn nay khi c¸c mèi quan hÖ
quèc tÕ ngµy cµng trë nªn ®a d¹ng th× quan hÖ EU- ASEAN l¹i ®ãng mét vai
trß quan träng trong tiÕn tr×nh hîp t¸c ¸- ©u. Bµi viÕt xin ®îc tr×nh bµy vÒ
quan hÖ hîp t¸c nhiÒu mÆt EU -ASEAN c¶ trong qu¸ khø vµ hiÖn t¹i trong ®ã
nhÊn m¹nh vÊn ®Ò hîp t¸c th¬ng m¹i, ®Çu t gi÷a hai tæ chøc nµy.

1

2. s¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña liªn
minh ch©u ©u(EU) vµ HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ (asean)

2.1. EU (european union)
Tõ xa ®Õn nay, ch©u ©u lu«n ®îc coi lµ n¬i cã vÞ trÝ ®Þa lý kinh tÕ chÝnh trÞ quan träng vµo h¹ng bËc nhÊt trªn thÕ giíi . chÝnh v× vËy, khu vùc
nµy còng lµ n¬i cã tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cao nhÊt vµ ®Òu nhÊt trªn
thÕ giíi.
Liªn minh ch©u ©u (EU) hiÖn nay bao gåm 15 quèc gia ë ch©u ©u lµ
Anh , Ph¸p. §øc, Italia, §an M¹ch, BØ, Hµ Lan, Lucxemburg, Hy L¹p, T©y
Ban Nha, Bå §µo Nha, Ai len, Thuþ §iÓn, ¸o, PhÇn lan. §©y lµ khèi kinh tÕ...
bíc ph¸t triÓn trong quan hÖ eu -asean
1. lêi më ®Çu.
ThÕ giíi ®ang chuyÓn m×nh m¹nh mÏ tõ thÕ XX sang thÕ kØ XXI. B-
íc vµo tmíi, thiªn nhiªn míi thÕ giíi ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu
thêi c¬ còng nh th¸ch thøc, næi lªn trong ®ã lµ qu¸ tr×nh " Toµn cÇu ho¸".
Toµn cÇu ho¸ - mét hiÖn tîng mang tÝnh x· héi , mét lùc lîng mang tÝnh
lÞch trçi dËy kho¶ng mét thËp niªn qua ®ang ¶nh hëng lín, t¸c
®éng ®Õn hÇu nh mäi mÆt cña ®êi sèng héi , kinh cho ®Õn chÝnh trÞ,
v¨n ho¸, héi, sinh th¸i m«i trêng. Nh×n chung, toµn cÇu ho¸ nh÷ng tÝch
cùc nh lµm t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, t¹o ra nhiÒu cña c¶i cho thÕ giíi, c¶i
thiÖn chÊt lîng cuéc sèng con ngêi, lµm cho mäi d©n téc, mçi thµnh viªn trªn
hµnh tinh chóng ta gÇn gòi nhau h¬n. Tuy nhiªn Toµn cÇu ho¸ còng mang l¹i
rñi ro cho nhiÒu ngêi, nhiÒu d©n téc trong viÖc t×m kiÕm sinh nhai cho
m×nh. H¬n a, toµn cÇu ho¸ xu híng ®ång ho¸ c¸c quèc gia còng nh c¸c
nÒn v¨n ho¸, mét kÕt côc mµ Ýt ai muèn.
Cïng víi q tr×nh toµn cÇu ho¸ gia t¨ng cña c nghÜa khu vùc
hay xu híng khu vùc ho¸ - ®a ph¬ng ho¸. Hai qu¸ tr×nh nµy võa m©u thuÉn,
võa thèng nhÊt víi nhau, bæ xung cho nhau trong mét thÕ giíi ph¸t triÓn trong
®ång ®Òu vµ sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt.
hai tæ chøc khu vùc ë hai ch©u lôc lµ ch©u ¸ ch©u ©u, liªn minh
ch©u ©u ((EU) hiÖp héi c¸c quèc gia ®«ng Nam ¸ (ASEAN) còng héi
nhËp vµo xu híng toµn cÇu ho¸ nh mét qu¸ tr×nh tÊt yÕu. Trong qu¸ tr×nh héi
nhËp ®ã, c¶ EUASEAN ®Òu t×m thÊy nh÷ng lîi Ých khi ph¸t triÓn mèi quan
hÖ nhiÒu mÆt gi÷a hai bªn v× vËy trong giai ®o¹n hiÖn nay khi c¸c mèi quan hÖ
quèc ngµy cµng trë nªn ®a d¹ng th× quan EU- ASEAN l¹i ®ãng mét vai
trß quan träng trong tiÕn tr×nh hîp t¸c ¸- ©u. Bµi viÕt xin ®îc tr×nh bµy
quan hÖ hîp t¸c nhiÒu mÆt EU -ASEAN trong qu¸ khø vµ hiÖn t¹i trong ®ã
nhÊn m¹nh vÊn ®Ò hîp t¸c th¬ng m¹i, ®Çu t gi÷a hai tæ chøc nµy.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: EU - ASEAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: EU - ASEAN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: EU - ASEAN 9 10 657