Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: FDI

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lêi më ®Çu
Sù nghiÖp ®æi míi ë níc ta trong thêi gian qua ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶
bíc ®Çu quan träng. ViÖt Nam kh«ng nh÷ng ®· vît qua ®îc sù khñng ho¶ng triÒn
miªn trong thËp kû 80 mµ cßn ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong ph¸t triÓn
kinh tÕ x· héi. Tæng s¶n phÈm trong níc (GDP) t¨ng b×nh qu©n n¨m 6,94% (sau
15 n¨m ®æi míi 1986-2000). C«ng nghiÖp gi÷ nhÞp ®é t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt b×nh
qu©n hµng n¨m 13,5%, l¹m ph¸p ®Èy lïi, ®êi sèng ®¹i bé phËn nh©n d©n ®îc c¶i
thiÖn vÒ mÆt vËt chÊt lÉn tinh thÇn.
Cã ®îc thµnh tùu kinh tÕ ®¸ng ghi nhËn nµy, lµ nhê phÇn ®ãng gãp lín cña
®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI). Tuy nhiªn vµo nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y, do ¶nh hëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ®· xÈy ra ë mét sè níc trong khu vùc.
Céng víi møc ®é c¹nh tranh trong lÜnh vùc thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi ë c¸c níc
nh Trung Quèc, Indonesia, Th¸i Lan ...§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo ViÖt Nam
cã phÇn gi¶m thiÓu vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng. Do ®ã ®· ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn
viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.
Tríc t×nh h×nh ®ã, vÊn ®Ò chóng ta ph¶i cã sù nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ ®óng
®¾n vÒ ®Çu t trùc tiÕp vµo níc ngoµi trong thêi gian qua, ®Ó thÊy ®îc nh÷ng t¸c
®éng tÝch cùc hay tiªu cùc cña ®Êt níc. Trªn c¬ së ®ã ®Ò ra hÖ thèng nh÷ng gi¶i
ph¸p cô thÓ, kÞp thêi nh»m thóc ®Èy thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo ViÖt
Nam trong nh÷ng n¨m tíi, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu chiÕn lîc mµ §¶ng vµ
Nhµ Níc ta ®· ®Ò ra: C«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, phÊn ®Êu ®Õn n¨m
2020 ®a ViÖt Nam trë thµnh mét níc ph¸t triÓn.
§Ó nhËn râ h¬n vÊn ®Ò nµy, em chän nghiªn cøu ®Ò tµi: Thùc tr¹ng huy
®éng vèn FDI vµo ViÖt Nam trong thêi gian qua.
V× kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ bµi viÕt kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu
sãt, em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi viÕt nµy ®îc hoµn thiÖn
h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c SÜ Hoµng ThÞ H¶i YÕn ®· gióp em hoµn thµnh
®Ò tµi nµy.

1

§Ò ¸n m«n häc
PhÇn 1
C¬ së lý luËn cña ®Çu t trùc tiÕp
níc ngoµi (FDI)
i. mét sè kh¸i niÖm chung
1. Kh¸i niÖm ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI) lµ mét lo¹i h×nh thøc di chuyÓn vèn quèc
tÕ. Trong ®ã ngêi chñ së h÷u vèn ®ång thêi lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh
ho¹t ®éng sö dông vèn.
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®îc thÓ hiÖn díi ba h×nh thøc chñ yÕu:
− Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh.
− Doanh nghiÖp liªn doanh.
− Doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi.
2. C¸c h×nh thøc ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
2.1. Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh
Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a hai hoÆc nhiÒu bªn...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi më ®Çu
Sù nghiÖp ®æi míi ë níc ta trong thêi gian qua ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶
bíc ®Çu quan träng. ViÖt Nam kh«ng nh÷ng ®· vît qua ®îc sù khñng ho¶ng triÒn
miªn trong thËp 80 cßn ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong ph¸t triÓn
kinh héi. Tæng s¶n phÈm trong níc (GDP) t¨ng b×nh qu©n n¨m 6,94% (sau
15 n¨m ®æi míi 1986-2000). C«ng nghiÖp gi÷ nhÞp ®é t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt b×nh
qu©n hµng n¨m 13,5%, l¹m ph¸p ®Èy lïi, ®êi sèng ®¹i phËn nh©n d©n ®îc c¶i
thiÖn vÒ mÆt vËt chÊt lÉn tinh thÇn.
Cã ®îc thµnh tùu kinh tÕ ®¸ng ghi nhËn nµy, lµ nhê phÇn ®ãng gãp lín cña
®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI). Tuy nhiªn o nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y, do ¶nh h-
ëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn ®· xÈy ra ë mét níc trong khu vùc.
Céng víi møc ®é c¹nh tranh trong lÜnh vùc thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi ë c¸c níc
nh Trung Quèc, Indonesia, Th¸i Lan ...§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo ViÖt Nam
phÇn gi¶m thiÓu lîng lÉn chÊt lîng. Do ®ã ®· ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn
viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.
Tríc t×nh h×nh ®ã, vÊn ®Ò chóng ta ph¶i cã sù nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ ®óng
®¾n ®Çu t trùc tiÕp vµo níc ngoµi trong thêi gian qua, ®Ó thÊy ®îc nh÷ng t¸c
®éng tÝch cùc hay tiªu cùc cña ®Êt níc. Trªn së ®ã ®Ò ra thèng nh÷ng gi¶i
ph¸p thÓ, kÞp thêi nh»m thóc ®Èy thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo ViÖt
Nam trong nh÷ng n¨m tíi, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu chiÕn lîc §¶ng
Nhµ Níc ta ®· ®Ò ra: C«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, phÊn ®Êu ®Õn n¨m
2020 ®a ViÖt Nam trë thµnh mét níc ph¸t triÓn.
§Ó nhËn râ h¬n vÊn ®Ò nµy, em chän nghiªn cøu ®Ò tµi: Thùc tr¹ng huy
®éng vèn FDI vµo ViÖt Nam trong thêi gian qua.
kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ bµi viÕt kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu
sãt, em rÊt mong ®îc gãp ý cña c¸c thÇy ®Ó bµi viÕt nµy ®îc hoµn thiÖn
h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c Hoµng ThÞ H¶i YÕn ®· gióp em hoµn thµnh
®Ò tµi nµy.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: FDI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: FDI - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: FDI 9 10 378