Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán khấu hao TSCĐ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1431 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn I
C¬ së lý luËn vÒ khÊu hao TSC§
vµ h¹ch to¸n khÊu hao TSC§
I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ TSC§

1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña TSC§
a) Kh¸i niÖm TSC§
C¸c doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i cã c¸c nguån
lùc. Trong ®ã tµi s¶n lµ nguån lùc kh«ng thÓ thiÕu, lµ mét trong nh÷ng ®iÒu
kiÖn ban ®Çu ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tµi s¶n
trong ®ã ®îc chia lµm 2 lo¹i lµ tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng.
VËy tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ ban ®Çu lín, thêi gian sö
dông dµi vµ tµi s¶n ®îc coi lµ TSC§ khi nã ph¶i héi ®ñ 4 tiªu chuÈn sau:
- Ch¾c ch¾n thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi s¶n
®ã.
- Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy.
- Thêi gian sö dông íc tÝnh trªn 1 n¨m
- Cã ®ñ tiªu chuÈn gi¸ trÞ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
b) §Æc ®iÓm TSC§
- XuÊt ph¸t lµ tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông dµi. V× vËy
TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Khi tham gia vµo qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn
dÞch dÇn dÇn vµo chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh díi h×nh thøc khÊu hao ®Ó thu
håi vèn ®Çu t.
Kh¸c víi nh÷ng ®èi tîng lao ®éng TSC§ hÇu nh gi÷ nguyªn h×nh th¸i
vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn lóc h háng.
2. Ph©n lo¹i TSC§
a) Theo h×nh th¸i biÓu hiÖn cña TSC§

TSC§ cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh TSC§ h÷u h×nh vµ TSC§ v«
h×nh.
- TSC§ h÷u h×nh: lµ nh÷ng TSC§ cã h×nh th¸i vËt chÊt vµ ®îc chia
thµnh c¸c nhãm sau:
+ Nhµ cöa vËt kiÕn tróc: Lµ TSC§ cña doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh sau
qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng nh trô së lµm viÖc, nhµ kho, hµng rµo v.v..
+ M¸y mãc thiÕt bÞ: lµ toµn bé c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ dïng trong
ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh m¸y mãc chuyªn dïng, thiÕt bÞ
c«ng t¸c v.v..
+ Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn: lµ c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng
s¾t, ®êng bé, ®êng kh«ng, ®êng èng vµ c¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn v.v..
+ ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý: lµ nh÷ng thiÕt bÞ dông cô dïng trong c«ng
t¸c qu¶n lý, ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh m¸y vi tÝnh phôc vô
qu¶n lý, thiÕt bÞ ®iÖn tö v.v..
+ Vên c©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ hoÆc cho s¶n phÈm: lµ c¸c vên
c©y l©u n¨m nh vên cµ phª, vên chÌ, vên c©y ¨n qu¶ v.v.. Sóc vËt lµm viÖc vµ
cho s¶n phÈm nh ngùa, tr©u, bß v.v…
+ C¸c lo¹i TSC§ kh¸c: lµ toµn bé c¸c TSC§ kh¸c cha liÖt kª vµo n¨m
lo¹i trªn nh tranh ¶nh, t¸c phÈm nghÖ thuËt v.v..
- TSC§ v« h×nh: lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt, thÓ hiÖn
mét lîng gi¸ trÞ ®· ®îc ®Çu t (®¹t tiªu chuÈn gi¸ trÞ TSC§) ®Ó ®em...
PhÇn I
C¬ së lý luËn vÒ khÊu hao TSC§
vµ h¹ch to¸n khÊu hao TSC§
I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ TSC§
1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña TSC§
a) Kh¸i niÖm TSC§
C¸c doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i c¸c nguån
lùc. Trong ®ã tµi s¶n nguån lùc kh«ng thÓ thiÕu, mét trong nh÷ng ®iÒu
kiÖn ban ®Çu ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng n xuÊt kinh doanh. Tµi s¶n
trong ®ã ®îc chia lµm 2 lo¹i lµ tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng.
VËy tµi s¶n ®Þnh nh÷ng tµi s¶n gi¸ trÞ ban ®Çu lín, thêi gian sö
dông dµi vµ tµi s¶n ®îc coi lµ TSC§ khi nã ph¶i héi ®ñ 4 tiªu chuÈn sau:
- Ch¾c ch¾n thu ®îc lîi Ých kinhtrong t¬ng lai viÖcdông tµi s¶n
®ã.
- Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy.
- Thêi gian sö dông íc tÝnh trªn 1 n¨m
- Cã ®ñ tiªu chuÈn gi¸ trÞ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
b) §Æc ®iÓm TSC§
- XuÊt ph¸t tµi s¶n gi¸ trÞ lín thêi gian sö dông dµi. vËy
TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu s¶n xuÊt kinh doanh. Khi tham gia vµo qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh TSC§ hao mßn dÇn gi¸ trÞ cña ®îc chuyÓn
dÞch dÇn dÇn vµo chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh díi h×nh thøc khÊu hao ®Ó thu
håi vèn ®Çu t.
Kh¸c víi nh÷ng ®èi tîng lao ®éng TSC§ hÇu nh gi÷ nguyªn h×nh th¸i
vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn lóc h háng.
2. Ph©n lo¹i TSC§
a) Theo h×nh th¸i biÓu hiÖn cña TSC§
ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán khấu hao TSCĐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán khấu hao TSCĐ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán khấu hao TSCĐ 9 10 489