Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả KD

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n

Bïi ThÞ Hång Thóy

Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ thÞ trêng ho¹t ®éng díi sù ®iÒu khiÓn cña “bµn tay v« h×nh“ cïng
víi sù chi phèi cña c¸c quy luËt kinh tÕ ®Æc trng nh quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh
tranh, quy luËt cung cÇu ®· t¹o nªn m«i trêng kinh doanh hÊp dÉn, s«i ®éng mµ còng
®Çy rÉy nh÷ng rñi ro vµ kh«ng kÐm phÇn khèc liÖt. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®ßi hái
doanh nghiÖp ph¶i biÕt c¸ch kinh doanh vµ kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ mµ biÓu
hiÖn lµ chØ tiªu lîi nhuËn.
§Ó chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi c¸ch thu hót
kh¸ch hµng, t¨ng doanh sè tiªu thô s¶n phÈm vµ ®¹t ®îc nhiÒu lîi nhuËn. Trªn c¬ së ®ã
doanh nghiÖp míi thu håi ®îc vèn, trang tr¶i ®îc c¸c kho¶n nî, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa
vô ®èi víi Nhµ níc, æn ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh vµ thùc hiÖn t¸i ®Çu t theo c¶ chiÒu
réng lÉn chiÒu s©u.
Tõ nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc tËp trong nhµ trêng, em tËp trung nghiªn cøu
m¶ng ®Ò tµi “Hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh
doanh”.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, b¶n ®Ò ¸n ®îc tr×nh bµy thµnh 3 phÇn víi
kÕt cÊu nh sau:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp.
PhÇn II: Mét sè kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
kinh doanh.
PhÇn III: KÕt luËn

1

§Ò ¸n m«n

Bïi ThÞ Hång Thóy
PhÇn 1: Lý luËn chung vÒ thµnh phÈm, tiªu thô
thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh
trong c¸c doanh nghiÖp

1.1. Lý luËn chung vÒ tiªu thô thµnh phÈm
1.1.1. Kh¸i niÖm tiªu thô thµnh phÈm vµ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng tiªu thô
thµnh phÈm trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
1.1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm
a. Kh¸i niÖm vÒ thµnh phÈm :
Nãi ®Õn s¶n phÈm lµ nãi ®Õn kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g¾n liÒn víi quy
tr×nh c«ng nghÖ nhÊt ®Þnh. Trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n
xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau th× c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra còng kh¸c nhau, ®Æc
biÖt lµ vÒ chÊt lîng. Trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸ bao
gåm thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm vµ lao vô cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp trong ®ã cã
thµnh phÈm lµ chñ yÕu, chiÕm tØ träng lín.
Thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· ®îc gia c«ng chÕ biÕn xong ë bíc c«ng nghÖ
cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ nã ®· ®îc kiÓm nghiÖm ®ñ tiªu chuÈn kü thuËt
còng nh chÊt lîng quy ®Þnh. Do vËy thµnh phÈm chØ ®îc gäi lµ thµnh phÈm khi nã cã
®Çy ®ñ c¸c yÕu tè sau:
- §· ®îc chÕ biÕn xong ë bíc c«ng nghÖ cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt;
- §· ®îc kiÓm tra ®óng k...
§Ò ¸n m«n Bïi ThÞ Hång Thóy
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh thÞ trêng ho¹t ®éng díi ®iÒu khiÓn cña “bµn tay h×nh“ cïng
víi chi phèi cña c¸c quy luËt kinh ®Æc trng nh quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh
tranh, quy luËt cung cÇu ®· t¹o nªn m«i trêng kinh doanh hÊp dÉn, s«i ®éng còng
®Çy rÉy nh÷ng rñi ro kh«ng kÐm phÇn khèc liÖt. §Ó tån t¹i ph¸t triÓn, ®ßi hái
doanh nghiÖp ph¶i biÕt c¸ch kinh doanh kinh doanh mét c¸ch hiÖu qu¶ biÓu
hiÖn lµ chØ tiªu lîi nhuËn.
§Ó chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi c¸ch thu hót
kh¸ch hµng, t¨ng doanh sè tiªu thô s¶n phÈm vµ ®¹t ®îc nhiÒu lîi nhuËn. Trªn c¬ së ®ã
doanh nghiÖp míi thu håi ®îc vèn, trang tr¶i ®îc c¸c kho¶n nî, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa
®èi víi Nhµ níc, æn ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh thùc hiÖn t¸i ®Çu t theo chiÒu
réng lÉn chiÒu s©u.
nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc tËp trong nhµ trêng, em tËp trung nghiªn cøu
m¶ng ®Ò tµiHoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu t thµnh phÈm x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh
doanh”.
Ngoµi phÇn ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, b¶n ®Ò ¸n ®îc tr×nh bµy thµnh 3 phÇn víi
kÕt cÊu nh sau:
PhÇn I: luËn chung thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm x¸c ®Þnh t qu¶
kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp.
PhÇn II: Mét kiÕn nghÞ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm x¸c ®Þnh kÕt q
kinh doanh.
PhÇn III: KÕt luËn
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả KD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả KD - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả KD 9 10 172