Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán TSCĐ thuê TC tại đơn vị đi thuê

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Chóng ta biÕt r»ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp muèn
tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i tiÕn hµnh ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ nh»m n©ng cao
chÊt lîng vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng. V× vËy, viÖc
nghiªn cøu, ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ®· trë thµnh nçi bøc xóc cña c¸c
doanh nghiÖp nhng trë ng¹i lín nhÊt ë ®©y chÝnh lµ nguån vèn. Thùc tÕ cho thÊy
vèn tù cã cña doanh nghiÖp th× nhá bÐ,trong khi ®ã viÖc vay vèn t¹i c¸c ng©n
hµng th¬ng m¹i l¹i ®ßi hái c¸c ®iÒu kiÖn tÝn dông rÊt ngÆt nghÌo vµ thêi gian
còng ng¾n, kh«ng ®¶m b¶o ®îc vèn trung vµ dµi h¹n cho viÖc ®æi míi c¸c m¸y
mãc, thiÕt bÞ. §èi víi c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c nh viÖc th«ng qua ph¸t
hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu … còng rÊt khã kh¨n khi thÞ tr êng chóng kho¸n ë ViÖt
nam cßn ®ang ë d¹ng s¬ khai. Trong bèi c¶nh ®ã, thuª mua tµi chÝnh ra ®êi lµ
mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m th¸o gì khã kh¨n vÒ vèn vµ lµ kªnh dÉn vèn quan
träng cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay. §©y lµ mét
ho¹t ®éng hÕt søc míi mÎ ë ViÖt nam, v× vËy nã cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n
trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. §Ó hiÓu h¬n n÷a c¸c vÒ ho¹t ®éng nµy em chän ®Ò
tµi: “ Mét sè vÊn ®Ò vÒ h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh t¹i ®¬n vÞ ®i
thuª”.
MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng song do thêi gian nghiªn cøu vµ kh¶ n¨ng cã
h¹n nªn bµi viÕt nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt. Em rÊt
mong nhËn ®îc ý kiÕn gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n quan t©m ®Õn vÊn
®Ò nµy .
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn
Quý Liªn ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

1

PhÇn I : C¬ së lý luËn vÒ Tµi s¶n cè ®Þnh
vµ thuª tµi s¶n cè ®Þnh
1- tµi s¶n cè ®Þnh (tsc®).
1.1-Kh¸i niÖm TSC§
TSC§ lµ nh÷ng T liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi, khi
tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña
nã ®îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ kinh doanh. Kh¸c víi ®èi tîng lao
®éng, TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi÷ nguyªn h×nh
th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn lóc h háng.
1.2-Ph©n lo¹i TSC§ :
Do TSC§ trong doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i víi h×nh th¸i biÓu hiÖn, tÝnh
chÊt ®Çu t, c«ng dông vµ t×nh h×nh sö dông kh¸c nhau, ®Ó thuËn lîi cho viÖc
qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§, cÇn s¾p xÕp TSC§ vµo tõng nhãm theo nh÷ng ®Æc
trng nhÊt ®Þnh nh ph©n theo quyÒn së h÷u, ph©n theo nguån h×nh thµnh, ph©n
theo h×nh th¸i biÓu hiÖn kÕt hîp tÝnh chÊt ®Çu t … mçi mét c¸ch ph©n lo¹i cã t¸c
dông kh¸c nhau ®èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n...
Lêi më ®Çu
Chóng ta biÕt r»ng trong nÒn kinh thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp muèn
tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i tiÕn hµnh ®Çu t ®æi i c«ng nghÖ nh»m n©ng cao
chÊt lîng t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cñan phÈm trªn thÞ trêng. vËy, viÖc
nghiªn cøu, ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ®· trë thµnh nçi bøc xóc cña c¸c
doanh nghiÖp nhng trë ng¹i lín nhÊt ë ®©y chÝnh lµ nguån vèn. Thùc tÕ cho thÊy
vèn cña doanh nghiÖp th× nhá bÐ,trong khi ®ã viÖc vay vèn t¹i c¸c ng©n
hµng th¬ng m¹i l¹i ®ßi hái c¸c ®iÒu kiÖn tÝn dông rÊt ngÆt nghÌo thêi gian
còng ng¾n, kh«ng ®¶m b¶o ®îc vèn trung dµi h¹n cho viÖc ®æi míic m¸y
mãc, thiÕt . §èi víi c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kc nh viÖc th«ng qua ph¸t
hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu còng rÊt khã kh¨n khi thÞ tr êng chóng kho¸n ë ViÖt
nam cßn ®ang ë d¹ng khai. Trong bèi c¶nh ®ã, thuª mua tµi chÝnh ra ®êi
mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m th¸okhã kh¨n vèn vµ lµ kªnh dÉn vèn quan
träng cho nÒn kinh ViÖt Nam, nhÊt trong giai ®o¹n hiÖn nay. §©y mét
ho¹t ®éng hÕt søc míi ë ViÖt nam, vËy cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n
trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. §Ó hiÓu h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng nµy em chän ®Ò
tµi:
Mét vÊn ®Ò h¹ch to¸n tµi s¶n ®Þnh thuª tµi chÝnh t¹i ®¬n ®i
thuª
”.
MÆc cã nhiÒu g¾ng song do thêi gian nghiªn cøu kh n¨ng cã
h¹n nªn bµi viÕt nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ thiÕu sãt. Em rÊt
mong nhËn ®îc ý kiÕn gãp ý cña c¸c thÇy gi¸o c¸c b¹n quan t©m ®Õn vÊn
®Ò nµy .
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn
Quý Liªn ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán TSCĐ thuê TC tại đơn vị đi thuê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán TSCĐ thuê TC tại đơn vị đi thuê - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán TSCĐ thuê TC tại đơn vị đi thuê 9 10 180