Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Hải Phòng giai đoạn 2004 - 2014

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1493 lần   |   Lượt tải: 1 lần
T¬ng lai cña Thµnh phè hoa phîng giai ®o¹n 2004-2014.

I. Nguån lùc ph¸t triÓn
1. VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn
H¶i phßng lµ thµnh phè lín thø 3 cña ViÖt Nam sau thµnh Phè Hå ChÝ
Minh vµ Thñ ®« Hµ Néi. Thµnh phè n»m ë phÝa ®ång b¾c ViÖt Nam, triªn
bê biÓn thuéc vÞnh b¾c bé, trong to¹ ®é ®Þa lý 20 o01'15" vÜ ®é b¾c vµ
106 o23'50" - 107 o45' kinh ®é §«ng: PhÝa B¾c gi¸p tØnh Qu¶ng Ninh, phÝa
nam gi¸p th¸i b×nh, phÝa t©y gi¸p H¶i D¬ng vµ phÝa ®«ng lµ VÞnh B¾c Bé.
H¶i phßng cã tæng diÖn tÝch tù nhiªn lµ 1519km 2, bao gåm c¶ 2 huyÖn
®¶o (C¸t H¶i vµ B¹ch Log VÜ). §Þa h×nh H¶i Phßng ®a d¹ng, cã ®Êt liÒn
(chiÕm phÇn lín diÖn tÝch) vµ vïng biÓn - H¶i ®¶o, cã ®ång b»ng ven biÓn
(®é cao tõ 0,7 - 1,7 m so víi mùc níc biÓn), cã nói.
H¶i phßng cã bê biÓn dµi 125 km. Vïng biÓn cã ®¶o C¸t Bµ ®îc vÝ
nh hßn ngäc cña H¶i Phßng, mét ®¶o ®Ñp vµ lín nhÊt trong quÇn thÓ ®¶o cã
tíi 360 ®¶o lín nhá qu©y quÇn bªn nã vµ cßn nèi tiÕp víi vïng ®¶o VÞnh H¹
Long. §¶o chÝnh C¸t Bµ ë ®é cao 200 m trªn biÓn, cã diÖn tÝch kho¶ng 100
km 2, c¸ch thµnh phè 30 H¶i Lý.. C¸ch C¸t bµ h¬n 90 km vÒ phÝa ®«ng nam
®¶o B¹ch Long VÜ - kh¸ b»ng ph¼ng vµ nhiÒu c¸t tr¾ng.
H¶i Phßng n»m trong vïng nhiÖt ®íi giã mïa, nhiÖt ®é kh«ng khÝ
trung b×nh trong n¨m 23 o - 24 o; lîng ma trung b×nh n¨m 1600 - 1800 mm;
®é Èm trung b×nh 85 - 86%.
2. Tµi nguyªn thiªn nhiªn
2.1 Tµi nguyªn ®Êt
H¶i Phßng cã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp kh«ng lín, hiÖn cã 67,8
ngh×n ha, trong ®ã ®Êt trång c©y hµng n¨m lµ 55,7 ngh×n ha. NhiÒu vïng
cña H¶i Phßng thÝch hîp víi c¸c gièng lóa cã chÊt l îng g¹o ngon nh di h¬ng, t¸m xoan. Trªn diÖn tÝch ®Êt canh t¸ch cã gÇn 50% diÖn tÝch cã thÓ
trång 3 vô (2 vô, 1 vô mÇu); C¸c c©y mÇu chñ yÕu ng ng«, khoai lang,
khoai t©y, cµ chua, da chuét ®Òu rÊt thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai cña
vïng nµy. H¶i phßng cã nhiÒu vïng ®Êt trång rau chuyªn canh nh AN H¶i,
ThuyÓn Nguyªn, KiÕn Thuþ, An L·o, diÖn tÝch kho¶ng 2500 - 3000 ha.
Trång hoa còng lµ mét trong nh÷ng thÕ m¹nh ë mét sè vïng n«ng nghiÖp
-1-

H¶i Phßng, ®Æc biÖt lµ vïng ®Êt ven ®« thÞ diÖn tÝch trång hoa còng lµ mét
trong nh÷ng thÕ m¹nh ë mét sè vïng n«ng nghiÖp H¶i Phßng, ®Æc biÖt lµ
vïng ®Êt ven ®« thÞ diÖn tÝch trång kho¶ng 250 - 300ha. Trong nhiÒu c©y
c«ng nghiÖp. H¶i Phßng cã kinh nghiÖm vµ tiÒm n¨ng më réng s¶n xuÊt 2
lo¹i c©y trång chÝnh lµ cãi vµ thuèc lµo. Víi hµng ngh×n hÐc ta ®Êt b·i båi,
tríc ®©y H¶i Phßng ®· h×nhthµnh vïng cãi tËp trung diÖn tÝch trªn 1000 ha.
DiÖn tÝch trång c©y thuèc lµo VÜnh B¶o, tiªn l·ng h¬ng vÞ th¬m ngon, ªm
say...
T¬ng lai cña Thµnh phè hoa phîng giai ®o¹n 2004-2014.
I. Nguån lùc ph¸t triÓn
1. VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn
Hi phßng lµ thµnh phè lín thø 3 cña ViÖt Nam sau thµnh Phè Hå ChÝ
Minh Thñ ®« Hµ i. Thµnh phè m ë phÝa ®ång b¾c ViÖt Nam, triªn
bê biÓn thuéc vÞnh b¾c bé, trong to¹ ®é ®Þa lý 20
o
01'15" vÜ ®é b¾c vµ
106
o
23'50" - 107
o
45' kinh ®é §«ng: PhÝa c gi¸p nh Qung Ninh, phÝa
nam gi¸p th¸i b×nh, phÝa t©y gi¸p Hi D¬ng vµ phÝa ®«ng lµ VÞnh B¾c Bé.
Hi phßng cã tæng diÖn tÝch tù nhiªn lµ 1519km
2
, bao gåm c 2 huyÖn
®o (C¸t Hi vµ B¹ch Log VÜ). §Þa nh Hi Phßng ®a d¹ng, cã ®Êt liÒn
(chiÕm phÇn n diÖn ch) vïng biÓn - i ®o, ®ång ng ven biÓn
(®é cao tõ 0,7 - 1,7 m so víi mùc níc biÓn), cã nói.
Hi phßng cã biÓn i 125 km. ng biÓn ®o C¸t ®îc vÝ
nh hßn ngäc cña Hi Phßng, mét ®o ®Ñp vµ lín nhÊt trong quÇn thÓ ®o cã
tíi 360 ®o lín nhá qu©y quÇn bªn nã vµ cßn nèi tiÕp víi vïng ®o VÞnh H¹
Long. §o chÝnh C¸t Bµ ë ®é cao 200 m trªn biÓn, cã diÖn tÝch khong 100
km
2
, c¸ch thµnh phè 30 Hi Lý.. C¸ch C¸t bµ h¬n 90 km vÒ phÝa ®«ng nam
®o B¹ch Long VÜ - kh¸ b»ng ph¼ng vµ nhiÒu t tr¾ng.
Hi Phßng n»m trong vïng nhiÖt ®íi giã mïa, nhiÖt ®é kh«ng khÝ
trung b×nh trong m 23
o
- 24
o
; ng ma trung b×nh m 1600 - 1800 mm;
®é Èm trung b×nh 85 - 86%.
2. Tµi nguyªn thiªn nhiªn
2.1 Tµi nguyªn ®Êt
Hi Phßng cã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp kng lín, hiÖn 67,8
ngh×n ha, trong ®ã ®Êt trång y ng n¨m lµ 55,7 ngh×n ha. NhiÒu vïng
cña i Phßng thÝch p víi c¸c gièng a chÊt lîng g¹o ngon nh di h-
¬ng, m xoan. Trªn diÖn ch ®Êt canh ch gÇn 50% diÖn ch thÓ
trång 3 vô (2 vô, 1 mÇu); C¸c y mÇu chñ u ng ng«, khoai lang,
khoai t©y, chua, da chuét ®Òu rÊt thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai cña
vïng nµy. Hi phßng cã nhiÒu vïng ®Êt trång rau chuyªn canh nh AN i,
ThuyÓn Nguyªn, KiÕn Thuþ, An L·o, diÖn tÝch khong 2500 - 3000 ha.
Trång hoa ng mét trong nh÷ng thÕ nh ë mét sè vïng n«ng nghiÖp
- 1 -
ĐATN ĐỀ ÁN: Hải Phòng giai đoạn 2004 - 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Hải Phòng giai đoạn 2004 - 2014 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Hải Phòng giai đoạn 2004 - 2014 9 10 206