Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Hàng hoá

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn I: Lêi më ®Çu

Trong c«ng cuéc ®æi míi x©y dùng ®Êt níc §¶ng ta lu«n lu«n coi träng
yÕu tè v¨n ho¸ lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi lµ sù kÕt tinh nh÷ng gi¸ trÞ tèt
®Ñp nhÊt trong quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi, víi x· héi vµ víi thiªn nhiªn. V¨n
ho¸ võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ lµ môc tiªu cña
chóng ta. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®Þnh híng cña nhµ níc. V¨n ho¸ ngµy cµng ®ãng gãp
vai trß ®iÒu tiÕt tinh thÇn, gãp phÇn ®¾c lùc vµo viÖc khai th¸c nh÷ng nh©n tè
tÝch cùc h¹n chÕ nh©n tè tiªu cùc cña mèi quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ trong x·
héi, v¨n ho¸ gi÷ vai trß gãp phÇn h×nh thµnh mét con ®êng ph¸t triÓn phï hîp
víi ®Æc ®iÓm cña d©n téc vµ xu híng ph¸t triÓn cña thÕ giíi. GÇn ®©y c¸c häc
gi¶ quèc tÕ nãi nhiÒu, nghiªn cøu nhiÒu vÒ c¸c yÕu tè thµnh c«ng cña c¸c níc
cã nÒn c«ng nghiÖp míi (Wics) trong ph¸t triÓn trong khu vùc §«ng ¸ - §«ng
Nam ¸ (lµ nh÷ng con rång – con hæ trong ph¸t triÓn kinh tÕ). Sù thµnh c«ng
vµ n¨ng ®éng ®ã ®îc x¸c nhËn lµ sù b¾t nguån tõ c¸c yÕu tè v¨n ho¸ truyÒn
thèng, trong ®ã tÝnh céng ®ång, tÝnh ý thøc d©n téc thÓ hiÖn rÊt cao trong quan
hÖ kinh doanh: sù ham häc hái, s¸ng t¹o, tÝnh nghiªm tóc, kû luËt cao trong
c«ng viÖc ®· ®îc nhÊn m¹nh vµ ®îc coi lµ nh÷ng nh©n tè thóc ®Èy qu¸ tr×nh
t¨ng kinh tÕ bÒn v÷ng, c©n ®èi cña c¸c níc nµy. Vµ ®Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam víi rÊt nhiÒu c¸c quan hÖ kinh tÕ ®an
xen nhau bªn c¹nh mÆt tÝch cùc, ®· xuÊt hiÖn nhiÒu mÆt tiªu cùc lµm n¶y sinh
c¸c hµnh vi kinh doanh thiÕu ®¹o ®øc – phi v¨n ho¸, chayjt heo lîi nhuËn ¶nh
hëng ®Õn v¨n ho¸ kinh doanh, ®Õn c¸c gi¸ trÞ kinh doanh nÒn t¶ng cña nÒn
kinh tÕ thÞ trêng – lµm cho c¸c gi¸ trÞ ®ã bÞ ®¶o lén, ®e do¹ sù bÊt æn cho
ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh v× tÝnh cÊp thiÕt cña sù xuèng cÊp thang gi¸ trÞ ®ã.
Ngoµi môc ®Ých ®a ra nh÷ng nhËn thøc chung vÒ v¨n ho¸ kinh doanh. Cßn lý
do thø hai lµ em muèn nhÊn m¹nh h¬n x©y dùng v¨n ho¸ kinh doanh trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam ®ã lµ lý do v× sao em lùa chän ®Ò tµi:
1

Tuy nhiªn, v¨n ho¸ kinh doanh lµ nh÷ng ph¹m trï réng lín cã nhiÒu mèi
quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i hÕt søc ®a d¹ng vµ phøc t¹p ®ßi hái ph¶i ®îc tiÕp tôc
®i s©u nghiªn cøu, th¶o luËn trong thêi gian tíi. Cho nªn ®Ò ¸n cã thÓ cã nhiÒu
h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Em mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp x©y dùng quý
b¸u cña c¸c b¹n, cïng c¸c thÇy c« cã quan t©m.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn: NguyÔn V¨n DiÔn

2

PhÇn II: Néi dung cña ®Ò tµi
...
PhÇn I: Lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc ®æi míi x©y dùng ®Êt níc §¶ng ta lu«n lu«n coi träng
yÕu v¨n ho¸ nÒn t¶ng tinh thÇn cña héi kÕt tinh nh÷ng gi¸ trÞ tèt
®Ñp nhÊt trong quan gi÷a ngêi víi ngêi, víi héi víi thiªn nhiªn. V¨n
ho¸ võa ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh héi vµ lµ môc tiªu cña
chóng ta. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn nÒn kinh ho¹ch tËp trung sang nÒn
kinh thÞ trêng ®Þnh híng cña nhµ níc. V¨n ho¸ ngµy cµng ®ãng gãp
vai t®iÒu tiÕt tinh thÇn, gãp phÇn ®¾c lùc vµo viÖc khai th¸c nh÷ng nh©n
tÝch cùc h¹n chÕ nh©n tiªu cùc cña mèi quan hµng ho¸ - tiÒn trong x·
héi, v¨n ho¸ gi÷ vai trß gãp phÇn h×nh thµnh mét con ®êng ph¸t triÓn phï p
víi ®Æc ®iÓm cña d©n téc xu híng ph¸t triÓn cña thÕ giíi. GÇn ®©y c¸c häc
gi¶ quèc nãi nhiÒu, nghiªn cøu nhiÒu c¸c yÕu thµnh c«ng cña c¸c níc
cã nÒn c«ng nghiÖp míi (Wics) trong ph¸t triÓn trong khu vùc §«ng ¸ - §«ng
Nam ¸ (lµ nh÷ng con rång con trong ph¸t triÓn kinh tÕ). thµnh c«ng
n¨ng ®éng ®ã ®îc x¸c nhËn b¾t nguån c¸c yÕu v¨n ho¸ truyÒn
thèng, trong ®ã tÝnh céng ®ång, tÝnh ý thøc d©n téc thÓ hiÖn rÊt cao trong quan
kinh doanh: ham häc hái, s¸ng t¹o, tÝnh nghiªm tóc, luËt cao trong
c«ng viÖc ®· ®îc nhÊn m¹nh ®îc coi nh÷ng nh©n thóc ®Èy qu¸ tr×nh
t¨ng kinh bÒn v÷ng, c©n ®èi cña c¸c níc nµy. ®Æc biÖt trong nÒn kinh
thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam víi rÊt nhiÒu c¸c quan kinh ®an
xen nhau bªn c¹nh mÆt tÝch cùc, ®· xuÊt hiÖn nhiÒut tiªu cùc lµm n¶y sinh
c¸c hµnh vi kinh doanh thiÕu ®¹o ®øc – phi v¨n ho¸, chayjt heo lîi nhuËn ¶nh
hëng ®Õn v¨n ho¸ kinh doanh, ®Õn c¸c gi¸ trÞ kinh doanh nÒn t¶ng cña nÒn
kinh thÞ trêng lµm cho c¸c gi¸ trÞ ®ã ®¶o lén, ®e do¹ bÊt æn cho
ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh tÝnh cÊp thiÕt cña xuèng cÊp thang gi¸ trÞ ®ã.
Ngoµi môc ®Ých ®a ra nh÷ng nhËn thøc chung v¨n ho¸ kinh doanh. Cßn
do thø hai em muèn nhÊn nh h¬n x©y dùng v¨n ho¸ kinh doanh trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam ®ã lµ lý do v× sao em lùa chän ®Ò tµi:
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Hàng hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Hàng hoá - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Hàng hoá 9 10 2