Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Hoàn thiện và phát triển cty chứng khoán tại VN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 965 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Më ®Çu
Nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái mét khèi lîng vèn khæng lå,
nhÊt lµ vèn dµi h¹n, mµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, thÞ trêng tµi chÝnh míi chØ
®¸p øng ®îc mét phÇn nhá nhu cÇu vÒ vèn ng¾n h¹n cho nÒn kinh tÕ.
XuÊt ph¸t tõ ®ßi hái Êy, thÞ trêng chøng kho¸n, víi t c¸ch lµ kªnh huy vèn
quan träng cho c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trë thµnh mét nhu cÇu cÊp thiÕt,
kh¸ch quan trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay.
Tuy nhiªn thÞ trêng chøng kho¸n muèn ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cÇn ph¶i cã
hµng ho¸ cho nã (cæ phiÕu, tr¸i phiÕu...) vµ ®ång thêi ph¶i cã c¸c c«ng ty
chøng kho¸n chuyªn mua b¸n, giao dÞch c¸c lo¹i hµng ho¸ ®ã.
C«ng ty chøng kho¸n sÏ lµ t¸c nh©n quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña
nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña thÞ trêng chøng kho¸n nãi riªng. Nhê c¸c c«ng ty
chøng kho¸n mµ mét lîng vèn khæng lå ®îc ®a vµo ®Çu t tõ nh÷ng nguån lÎ tÎ
trong c«ng chóng tËp hîp l¹i.
Nh vËy, sù ra ®êi cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ
mét nhu cÇu kh¸ch quan. Tuy nhiªn ®Ó nã ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cÇn
tiÕp tôc cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý.
§Ò xuÊt: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty
chøng kho¸n ë ViÖt Nam hiÖn nay" sÏ ®a ra nh÷ng kiÕn nghÞ gãp phÇn vµo
viÖc hoµn thiÖn c¸c c«ng ty chøng kho¸n vµ nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy h×nh
thµnh c¸c c«ng ty chøng kho¸n. §Ò tµi nghiªn cøu nh÷ng lÝ luËn c¬ b¶n vÒ
c«ng ty chøng kho¸n tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng ty chøng
kho¸n vÒ c¬ cÊu tæ chøc; ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn; m« h×nh c«ng ty; hÖ
thèng tin häc trong c¸c c«ng ty chøng kho¸n, ®ång thêi ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p,
kiÕn nghÞ nh»m më réng vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n.
Néi dung ®Ò tµi gåm 3 phÇn:

Ch¬ng I: Vai trß cña c«ng ty chøng kho¸n víi ho¹t ®éng cña thÞ trêng
chøng kho¸n.
Ch¬ng II: Thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam
hiÖn nay.
Ch¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng
kho¸n ë ViÖt Nam.
Do h¹n chÕ vÒ lý luËn, kinh nghiÖm thùc tÕ, ®iÒu kiÖn nghiªn cøu nªn bµi
viÕt nµy cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c«, ®Ó
bµi viÕt ®îc tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n

Ch¬ng I: Vai trß cña c«ng ty chøng kho¸n víi
ho¹t ®éng cña thÞ trêng chøng kho¸n.
1. Ho¹t ®éng cña thÞ trêng chøng kho¸n.
Trªn thÞ trêng chøng kho¸n c¸c ho¹t ®éng giao dÞch chøng kho¸n ®îc thùc
hiÖn . XÐt vÒ mÆt h×nh thøc, c¸c ho¹t ®éng trao ®æi mua b¸n chuyÓn nhîng c¸c
chøng kho¸n lµ viÖc thay ®æi c¸c chñ thÓ n¾m gi÷ chøng kho¸n; xÐt vÒ thùc
chÊt ®©y chÝnh lµ qu¸ tr×nh vËn ®éng t b¶n ë h×n...
Më ®Çu
Nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái mét khèi lîng vèn khæng lå,
nhÊt vèn dµi h¹n, mµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, thÞ trêng tµi chÝnh míi chØ
®¸p øng ®îc mét phÇn nhá nhu cÇu vÒ vèn ng¾n h¹n cho nÒn kinh tÕ.
XuÊt ph¸t tõ ®ßi hái Êy, thÞ trêng chøng kho¸n, víi t c¸chkªnh huy vèn
quan träng cho c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trë thµnh mét nhu cÇu cÊp thiÕt,
kh¸ch quan trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay.
Tuy nhiªn thÞ trêng chøng kho¸n muèn ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cÇn ph¶i
hµng ho¸ cho (cæ phiÕu, tr¸i phiÕu...) ®ång thêi ph¶i c¸c c«ng ty
chøng kho¸n chuyªn mua b¸n, giao dÞch c¸c lo¹i hµng ho¸ ®ã.
C«ng ty chøng kho¸n sÏ t¸c nh©n quan träng thóc ®Èy ph¸t triÓn cña
nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña thÞ trêng chøng kho¸n nãi riªng. Nhê c¸c c«ng ty
chøng kho¸n mµ mét lîng vèn khæng lå ®îc ®a vµo ®Çu t tõ nh÷ng nguån lÎ tÎ
trong c«ng chóng tËp hîp l¹i.
Nh vËy, ra ®êi cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ
mét nhu cÇu kh¸ch quan. Tuy nhiªn ®Ó ®i vµo ho¹t ®éng hiÖu qu cÇn
tiÕp tôc cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý.
§Ò xuÊt: "Mét gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph¸t triÓn c¸c c«ng ty
chøng kho¸n ë ViÖt Nam hiÖn nay" ®a ra nh÷ng kiÕn nghÞ gãp phÇn vµo
viÖc hoµn thiÖn c¸c c«ng ty chøng kho¸n nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy h×nh
thµnh c¸c c«ng ty chøng kho¸n. §Ò tµi nghiªn cøu nh÷ng lÝ luËn c¬ b¶n
c«ng ty chøng kho¸n ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng ty chøng
kho¸n cÊu chøc; ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn; h×nh c«ng ty;
thèng tin häc trong c¸c c«ng ty chøng kho¸n, ®ång thêi ®a ra nh÷ng gi¶i pp,
kiÕn nghÞ nh»m më réng vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n.
Néi dung ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoàn thiện và phát triển cty chứng khoán tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoàn thiện và phát triển cty chứng khoán tại VN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoàn thiện và phát triển cty chứng khoán tại VN 9 10 377