Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động công chứng 

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi nãi ®Çu
ChÝ Linh lµ huyÖn miÒn nói n»m ë phÝa B¾c cña tØnh H¶i D¬ng, cã d©n sè
15 v¹n ngêi, lµ m¶nh ®Êt ®Þa linh nh©n kiÖt cã nhiÒu di tÝch lÞch sö ®îc xÕp h¹ng
Quèc gia. Víi diÖn tÝch réng 300 km2 , cã vÞ trÝ ®Æc biÖt n»m gi÷a vïng tam gi¸c
kinh tÕ Hµ Néi – H¶i Phßng – Qu¶ng Ninh, lµ cöa ngâ cña vïng rõng nói
§«ng B¾c Bé vµ vïng §ång b»ng S«ng Hång, víi 3/4 diÖn tÝch lµ nói rõng. Cã
hÖ thèng giao th«ng ®êng bé vµ ®êng s¾t huyÕt m¹ch nh quèc lé 18 kÐo dµi tõ
®«ng sang t©y nèi Hµ Néi tíi Qu¶ng Ninh, ®êng 183 nèi liÒn trung t©m huyÖn
tíi thµnh phè H¶i D¬ng- t©m ®iÓm cña 3 thµnh phè Hµ Néi, H¹ Long vµ H¶i D¬ng. Lµ vïng ®Êt cã nhiÒu nguån tµi nguyªn quý gi¸ phôc vô tèt cho ph¸t triÓn
ngµnh c«ng nghiÖp, khu vùc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn toµn diÖn, ®©y lµ khu c«ng
nghiÖp träng ®iÓm cña ®Þa ph¬ng vµ cña c¶ Quèc gia víi rÊt nhiÒu nhµ m¸y, xÝ
nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn. D©n sè ®«ng, nhiÒu thuËn lîi vÒ mÆt tiÒm n¨ng kinh
tÕ, nhiÒu nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, ngoµi ra trªn ®Þa bµn huyÖn ChÝ Linh cßn cã rÊt
nhiÒu trêng häc, trêng dËy nghÒ thu hót rÊt nhiÒu ngêi ë n¬i kh¸c ®Õn kÐo theo
sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ, x· héi. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh cña
nÒn kinh tÕ, x· héi nhu cÇu c«ng chøng, chøng thùc cña nh©n d©n ë ®Þa ph¬ng
còng t¨ng lªn, ®Æc biÖt lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhu cÇu c«ng chøng, chøng
thùc cña nh©n d©n ngµy cµng t¨ng râ rÖt.
Tríc n¨m 2001 tØnh H¶i D¬ng chØ cã mét Phßng C«ng Chøng n»m ë
Thµnh Phè H¶i D¬ng, nhu cÇu c«ng chøng, chøng thùc cña nh©n d©n chñ yÕu ®îc thùc hiÖn bëi hÖ thèng c¸c Phßng T Ph¸p cÊp huyÖn. Do nh÷ng quy ®Þnh vÒ
thÈm quyÒn chøng thùc cña c¸c Phßng T Ph¸p cßn nhiÒu h¹n hÑp dÉn ®Õn kh«ng
®¸p øng ®îc nhu cÇu c«ng chøng cña nh©n d©n trªn ®Þa bµn, Phßng T Ph¸p chñ
yÕu thùc hiÖn chøc n¨ng chøng thùc b¶n sao giÊy tê, v¨n b»ng, chøng chØ cßn
c«ng chøng c¸c lo¹i hîp ®ång, giao dÞch kh¸c hÇu nh kh«ng thùc hiÖn. §èi víi

®Þa ph¬ng cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn víi nhiÒu trêng tr¹m, nhµ m¸y, xÝ nghiÖp
®ãng trªn ®Þa bµn nh huyÖn ChÝ Linh th× Phßng T Ph¸p cÊp huyÖn kh«ng ®¸p
øng ®îc yªu cÇu, ®ßi hái ph¶i cã Phßng C«ng Chøng ho¹t ®éng chuyªn nghiÖp.
§¸p øng nhu cÇu ®ã th× Phßng C«ng Chøng sè 2 ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng t¹i
ThÞ TrÊn Sao §á HuyÖn ChÝ Linh víi 1 Trëng phßng, 1 Phã phßng ®ång thêi lµ
C«ng Chøng Viªn, 1 C«ng Chøng Viªn, 1 KÕ to¸n vµ 5 c¸n bé chuyªn viªn gióp
viÖc.
Ngay tõ khi ®i vµo ho¹t ®éng, Phßng C«ng Chøng sè 2 ®· kh¼ng ®Þnh ®îc
vÞ trÝ, vai trß cña m×nh, kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu c«ng chøng cña nh©n d©n ®Þa
ph¬ng mµ cßn phôc vô ...
lêi nãi ®Çu
ChÝ Linh huyÖn miÒn nói n»m ë phÝa B¾c cña tØnh H¶i D¬ng, d©n
15 v¹n ngêi, lµ m¶nh ®Êt ®Þa linh nh©n kiÖtnhiÒu di tÝch lÞch sö ®îc xÕp h¹ng
Quèc gia. Víi diÖn tÝch réng 300 km
2
, cãtrÝ ®Æc biÖt n»m gi÷a vïng tam gi¸c
kinh Néi H¶i Phßng Qu¶ng Ninh, cöa ngâ cña vïng rõng nói
§«ng c vïng §ång b»ng S«ng Hång, víi 3/4 diÖn tÝch nói rõng.
thèng giao th«ng ®êng ®êng s¾t huyÕt m¹ch nh quèc 18 kÐo dµi
®«ng sang t©y nèi Néi tíi Qu¶ng Ninh, ®êng 183 nèi liÒn trung t©m huyÖn
tíi thµnh phè H¶i D¬ng- t©m ®iÓm cña 3 thµnh phè Néi, Long i D-
¬ng. vïng ®Êt nhiÒu nguån tµi nguyªn quý gi¸ phôc tèt cho ph¸t triÓn
ngµnh c«ng nghiÖp, khu vùcnÒn kinh tÕ ph¸t triÓn toµn diÖn, ®©y lµ khu c«ng
nghiÖp träng ®iÓm cña ®Þa ph¬ng cña Quèc gia víi rÊt nhiÒu nhµ m¸y,
nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn. D©n ®«ng, nhiÒu thuËn lîi mÆt tiÒm n¨ng kinh
tÕ, nhiÒu nhµ m¸y, nghiÖp, ngoµi ra trªn ®Þa bµn huyÖn C Linh cßn rÊt
nhiÒu trêng häc, trêng dËy nghÒ thu hót rÊt nhiÒu ngêi ë n¬i kh¸c ®Õn kÐo theo
ph¸t triÓn nh cña nÒn kinh tÕ, héi. Cïng víi ph¸t triÓn m¹nh cña
nÒn kinh tÕ, héi nhu cÇu c«ng chøng, chøng thùc cña nh©n d©n ë ®Þa ph¬ng
còng t¨ng lªn, ®Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhu cÇu c«ng chøng, chøng
thùc cña nh©n d©n ngµy cµng t¨ng râ rÖt.
Tríc n¨m 2001 tØnh H¶i D¬ng chØ mét Phßng C«ng Chøng n»m ë
Thµnh Phè H¶i D¬ng, nhu cÇu c«ng chøng, chøng thùc cña nh©n d©n chñ yÕu ®-
îc thùc hiÖn bëi thèng c¸c Phßng T Ph¸p cÊp huyÖn. Do nh÷ng quy ®Þnh
thÈm quyÒn chøng thùc cña c¸c Phßng T Ph¸p cßn nhiÒu h¹n hÑp dÉn ®Õn kh«ng
®¸p øng ®îc nhu cÇu c«ng chøng cña nh©n d©n trªn ®Þa bµn, Phßng T Ph¸p chñ
yÕu thùc hiÖn chøc n¨ng chøng thùc b¶n sao giÊy tê, v¨n b»ng, chøng chØ cßn
c«ng chøng c¸c lo¹i hîp ®ång, giao dÞch kh¸c hÇu nh kh«ng thùc hiÖn. §èi víi
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động công chứng  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động công chứng  - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động công chứng  9 10 447