Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động đầu cơ đất đai tại VN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1260 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc
A. Lêi nãi ®Çu
Tõ khi thùc hiÖn ®æi míi, quan hÖ ®Êt ®ai ë níc ta ®· cã nh÷ng biÕn ®æi nhanh
chãng. Cïng víi nh÷ng tiÕn bé vÒ kinh tÕ vµ sù t¨ng lªn vÒ thu nhËp lµ sù t¨ng lªn
cña nhu cÇu vÒ nhµ ë, ®Êt ë cña d©n c vµ ®Êt ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng
t¨ng, nhÊt lµ ë c¸c ®« thÞ. Tõ tríc khi cã luËt ®Êt ®ai (1993) c¸c quan hÖ vÒ ®Êt ®ai
nh chuyÓn nhîng, chuyÓn ®æi ®Êt ®ai...®· xuÊt hiÖn nhng bÞ nhµ níc cÊm. C¸c giao
dÞch thêi kú nµy ®Òu lµ c¸c giao dÞch ngÇm vµ diÔn ra mét c¸ch tù ph¸t, kh«ng cã
sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. Tõ khi cã LuËt §Êt ®ai (1993) cã hiÖu lùc thi hµnh, c¸c
quan hÖ chuyÓn nhîng, mua b¸n quyÒn sö dông ®Êt... trë nªn s«i ®éng vµ thÞ trêng
®Êt ®ai ngµy cµng ®îc ®Þnh h×nh râ nÐt h¬n.
MÆc dï vËy, thÞ trêng ®Êt ®ai ë níc ta vÉn kh«ng tho¸t khái tÝnh chÊt cña mét thÞ
trêng ngÇm bëi luËt vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh¸c cha ®ñ søc m¹nh ®Ó ®iÒu tiÕt thÞ
trêng ®Êt ®ai vËn ®éng theo quy luËt cña c¬ chÕ thÞ thêng võa theo ®Þnh híng cña
nhµ níc. Nh÷ng bÊt cËp trong qu¶n lý ®Êt ®ai ®· t¹o ra miÕng måi bÐo bë cho
nh÷ng kÎ ®Çu c¬, n¾m gi÷ ®Êt ®ai. HiÖn nay ho¹t ®éng ®Çu c¬ ®Êt ®ai ë níc ta ®Õn
ngìng b¸o ®éng, nhÊt lµ ë Hµ Néi vµ Tp. Hå ChÝ Minh. §©y lµ mét vÊn ®Ò nãng
báng hiÖn nay bëi Nhµ níc ®ang cÇn vèn ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng thùc hiÖn
®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 ®a níc ta c¬ b¶n
trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp th× mét phÇn ng©n s¸ch kh«ng nhá bÞ thÊt thu n»m ë
lÜnh vùc ®Êt ®ai chñ yÕu g©y ra do ®Çu c¬ ®Êt ®ai (§C§§) vµ c¸c tiªu cùc trong lÜnh
vùc nµy g©y ra. H¬n n÷a nh÷ng tÝn hiÖu thÊt thêng cña thÞ trêng nhµ ®Êt ë níc ta
trong thêi gian qua g©y thiÖt h¹i kh«ng nhá cho nÒn kinh tÕ vµ ®êi sèng cña d©n c.
Chóng ta ®· cã rÊt nhiÒu v¨n b¶n híng dÉn thÞ trêng, v¨n b¶n ph¸p lý nh»m kh¾c
phôc ®Çu c¬ ®Êt ®ai nhng ho¹t ®éng nµy kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m mµ cßn gia t¨ng
mét c¸ch ®¸ng lo ng¹i. ChÝnh v× vËy, chóng ta cÇn nhËn thøc râ h¬n nh÷ng vÊn ®Ò
xung quanh ho¹t ®éng nµy, nhËn thøc ®óng tÇm quan träng cña thÞ trêng bÊt ®éng
s¶n (B§S) vµ nh÷ng hËu qu¶ ghª gím cña ho¹t ®éng ®Çu c¬ (H§§C) ®èi víi thÞ trêng B§S ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m lo¹i bá hoÆc h¹n ®Õn møc thÊp nhÊt thiÖt
h¹i do ho¹t ®éng nµy g©y ra. §ång thêi nh×n l¹i nh÷ng g× chóng ta ®· thùc hiÖn ®Ó
chèng §C§§ nhng t¹i sao l¹i cha thùc hiÖn triÖt ®Ó. Dêng nh cha cã v¨n b¶n ph¸p
quy nµo lµ liÒu thuèc ®Æc trÞ ®èi víi ho¹t ®éng nµy. §C§§ còng lµ mét nguyªn
nh©n th«i thóc LuËt §Êt ®ai söa ®æi kú nµy nh»m chÊn chØnh ho¹t ®éng cña thÞ trêng nhµ ®Êt ë ViÖt na...
§Ò ¸n m«n häc
A. Lêi nãi ®Çu
khi thùc hiÖn ®æi míi, quan ®Êt ®ai ë níc ta ®· nh÷ng biÕn ®æi nhanh
chãng. Cïng víi nh÷ng tiÕn kinh t¨ng lªn vÒ thu nhËp t¨ng lªn
cña nhu cÇu nhµ ë, ®Êt ë cña d©n c ®Êt ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng
t¨ng, nhÊt ë c¸c ®« thÞ. tríc khi luËt ®Êt ®ai (1993) c¸c quan ®Êt ®ai
nh chuyÓn nhîng, chuyÓn ®æi ®Êt ®ai...®· xuÊt hiÖn nhng bÞ nhµ níc cÊm. C¸c giao
dÞch thêi nµy ®Òu c¸c giao dÞch ngÇm diÔn ra mét c¸ch ph¸t, kh«ng
®iÒu tiÕt cña nhµ níc. khi LuËt §Êt ®ai (1993) hiÖu lùc thi hµnh, c¸c
quanchuyÓn nhîng, mua b¸n quyÒn dông ®Êt... trë nªn s«i ®éng thÞ trêng
®Êt ®ai ngµy cµng ®îc ®Þnh h×nh râ nÐt h¬n.
MÆc dï vËy, thÞ trêng ®Êt ®ai ë níc ta vÉn kh«ng tho¸t khái tÝnh chÊt cña mét thÞ
trêng ngÇm bëi luËt c¸c v¨n b¶n ph¸p kh¸c cha ®ñ søc m¹nh ®Ó ®iÒu tiÕt thÞ
trêng ®Êt ®ai vËn ®éng theo quy luËt cña chÕ thÞ thêng võa theo ®Þnh híng cña
nhµ níc. Nh÷ng bÊt cËp trong qu¶n ®Êt ®ai ®· t¹o ra miÕng måi bÐo cho
nh÷ng ®Çu c¬, n¾m gi÷ ®Êt ®ai. HiÖn nay ho¹t ®éng ®Çu ®Êt ®ai ë níc ta ®Õn
ngìng b¸o ®éng, nhÊt ë Hµ Néi Tp. ChÝ Minh. §©y mét vÊn ®Ò nãng
báng hiÖn nay bëi Nhµ níc ®ang cÇn vèn ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng thùc hiÖn
®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 ®a níc ta b¶n
trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp th× mét phÇn ng©n s¸ch kh«ng nhá bÞ thÊt thu n»m ë
lÜnh vùc ®Êt ®ai chñ yÕu g©y ra do ®Çu c¬ ®Êt ®ai (§C§§) vµ c¸c tiªu cùc trong lÜnh
vùc nµy g©y ra. H¬n n÷a nh÷ng tÝn hiÖu thÊt thêng cña thÞ trêng nhµ ®Êt ë níc ta
trong thêi gian qua g©y thiÖt h¹i kh«ng nhá cho nÒn kinh ®êi sèng cña d©n c.
Chóng ta ®· rÊt nhiÒu v¨n b¶n híng dÉn thÞ trêng, v¨n b¶n ph¸p nh»m kh¾c
phôc ®Çu c¬ ®Êt ®ai nhng ho¹t ®éng nµy kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m mµ cßn gia t¨ng
mét c¸ch ®¸ng lo ng¹i. ChÝnh vËy, chóng ta cÇn nhËn thøc h¬n nh÷ng vÊn ®Ò
xung quanh ho¹t ®éng nµy, nhËn thøc ®óng tÇm quan träng cña thÞ trêng bÊt ®éng
s¶n (B§S) vµ nh÷ng hËu qu¶ ghª gím cña ho¹t ®éng ®Çu c¬ (H§§C) ®èi víi thÞ tr-
êng B§S ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn pp nh»m lo¹i bá hoÆc h¹n ®Õn møc thÊp nhÊt thiÖt
h¹i do ho¹t ®éng nµy g©y ra. §ång thêi nh×n l¹i nh÷ng chóng ta ®· thùc hiÖn ®Ó
chèng §C§§ nhng t¹i sao l¹i cha thùc hiÖn triÖt ®Ó. Dêng nh cha v¨n b¶n ph¸p
quy nµo liÒu thuèc ®Æc trÞ ®èi víi ho¹t ®éng nµy. §C§§ còng mét nguyªn
nh©n th«i thóc LuËt §Êt ®ai söa ®æi nµy nh»m chÊn chØnh ho¹t ®éng cña thÞ tr-
êng nhµ ®Êt ë ViÖt nam ®ång thêi lo¹i nh÷ng tiªu cùc ®Êt ®ai lµm lµnh m¹nh
ho¸ thÞ trêng B§S, ®a thÞ trêng B§S vµo quü ®¹o ho¹t ®éng æn ®Þnh ®Ó gãp phÇn
thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn lîc pt triÓn kinh héi ®Õn n¨m 2020. ChÝnh
vËy, lÜnh vùc ®Êt ®ai hiÖn nay ®ang thu hótc ý cña ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp d©n
c vµ LuËt §Êt ®ai s¾p ra ®êi ®ang ®îc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña nhiÒu
tÇng líp d©n c.
mét sinh viªn ®· l©u quan t©m vÊn n¹n ®Çu c¬ em muèn nghiªn cøu
vÊn §C§§ ®Ó nh×n nhËn chÝnh x¸c vÒ ho¹t ®éng nµy, ®ång thêi em muèn ®ãng gãp
nh÷ng ý kiÕn cña m×nh trong viÖc ®èi phã víi hiÖn tîng nµy.
2
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động đầu cơ đất đai tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động đầu cơ đất đai tại VN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động đầu cơ đất đai tại VN 9 10 207