Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động đầu tư trong DN BHNT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1375 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ, c¸c trung gian tµi chÝnh b¶o hiÓm lµ mét kªnh huy
®éng vèn ®Çu t kh«ng thÓ thiÕu vµ ®Çy tiÒm n¨ng. B¶o hiÓm nh©n thä dµi
h¹n võa lµ nguån bæ sung vèn ®Çu t ph¸t triÓn, võa lµ biÖn ph¸p b¶o vÖ an
ninh quèc gia, ®¶m b¶o vµ æn ®Þnh ®êi sèng kinh tÕ - x· héi ë mçi níc.
ThÞ trêng b¶o hiÓm bïng næ, vÊn ®Ò ®Çu t tµi chÝnh cña doanh nghiÖp
b¶o hiÓm ®· vµ ®ang trë thµnh vÊn ®Ò sèng cßn, nhÊt lµ ®èi víi doanh
nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä.
§Çu t tµi chÝnh hiÖu qu¶ gióp doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä b¶o
toµn quü tµi chÝnh b¶o hiÓm, gãp phÇn n©ng cao tiÒm lùc tµi chÝnh vµ ®øng
v÷ng trong c¹nh tranh. Thªm n÷a, thu nhËp tõ ®Çu t tµi chÝnh cßn lµ nguån
®Ó doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä thùc hiÖn c¸c cam kÕt víi kh¸ch hµng,
n©ng cao tÝnh hÊp dÉn cña c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä.Trªn thÕ giíi,
c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä lín coi ®Çu t tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng mang l¹i
thu nhËp chÝnh vµ lu«n ®îc coi träng.
Cã thÓ nãi ho¹t ®éng ®Çu t cña DNBH nh©n thä cã vai trß rÊt lín
kh«ng nh÷ng ®èi víi DNBH nh©n thä mµ cßn ®èi víi toµn bé t tµi chÝnh cña
nÒn kinh tÕ.
Víi ý nghi· ®ã, em chän ®Ò tµi
"Bµn vÒ ho¹t ®éng ®Çu t trong doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä"
CÊu tróc cña bµi viÕt gåm ba phÇn:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng ®Çu t cña doanh nghiÖp
b¶o hiÓm nh©n thä.
PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t cña mét sè doanh nghiÖp b¶o
hiÓm nh©n thä trªn thÞ trêng b¶o hiÓm ViÖt Nam
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p
§©y lµ mét ®Ò tµi cßn kh¸ míi mÎ, vµ nguån sè liÖu thu thËp ®îc cßn
h¹n chÕ nªn bµi viÕt ch¾c cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o
vµ gãp ý cña c« gi¸o ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn chØnh h¬n.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o - Th¹c sü Ph¹m ThÞ
§Þnh ®· nhiÖt t×nh gi¶ng d¹y vµ gióp ®ì em rÊt nhiÒu ®Ó em hoµn thµnh ®îc
bµi viÕt nµy.

Hµ Néi ngµy 29/12/03

I.lý luËn chung
1.lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng ®Çu t trong doanh nghiÖp b¶o
hiÓm nh©n thä :

1.1.Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng ®Çu t trong doanh nghiÖp b¶o hiÓm
B¶o hiÓm lµ sù chia nhá tæn thÊt cña mét sè Ýt ngêi cho nhiÒu ngêi cã
cïng kh¶ n¨ng gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro t¬ng tù b»ng c¸ch thu cña hä mét
kho¶n tiÒn gäi lµ phÝ b¶o hiÓm ®Ó h×nh thµnh nªn quü tµi chÝnh b¶o hiÓm tõ
®ã båi thêng (chi tr¶) cho hä nh÷ng thiÖt h¹i vÒ tµi chÝnh do rñi ro bÊt ngê
g©y nªn .
S¬ ®å 1: C¬ chÕ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm .

Ngêi tham
gia B¶o
hiÓm

PhÝ b¶o hiÓm

Quü tµi
chÝnh
BH

Chi tr¶

Ngêi tham
gia BH gÆp
rñi ro
Qlý

Ngêi B¶o
HiÓm
§Æc thï cña ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm lµ "sù ®¶o ngîc cña chu
kú s¶n xu...
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ, c¸c trung gian tµi chÝnh b¶o hiÓm mét kªnh huy
®éng vèn ®Çu t kh«ng thÓ thiÕu vµ ®Çy tiÒm ng. B¶o hiÓm nh©n thä i
h¹n võa nguån sung vèn ®Çu t ph¸t triÓn, võa biÖn ph¸p b¶o an
ninh quèc gia, ®¶m b¶o vµ æn ®Þnh ®êi sèng kinh tÕ - x· héi ë mçi níc.
ThÞ trêng b¶o hiÓm bïng næ, vÊn ®Ò ®Çu t tµi chÝnh cña doanh nghiÖp
b¶o hiÓm ®· vµ ®ang trë thµnh vÊn ®Ò ng cßn, nhÊt ®èi víi doanh
nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä.
§Çu t tµi chÝnh hiÖu qu¶ gióp doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä b¶o
toµn quü tµi chÝnh b¶o hiÓm, gãp phÇn n©ng cao tiÒm lùc tµi chÝnh ®øng
v÷ng trong c¹nh tranh. Thªm n÷a, thu nhËp ®Çu t tµi chÝnh cßn nguån
®Ó doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä thùc hiÖn c¸c cam kÕt víi kh¸ch hµng,
n©ng cao tÝnh hÊp dÉn cña c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä.Trªn thÕ giíi,
c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä lín coi ®Çu t tµi chÝnhho¹t ®éng mang l¹i
thu nhËp chÝnh vµ lu«n ®îc coi träng.
thÓ nãi ho¹t ®éng ®Çu t cña DNBH nh©n thä vai trß rÊt n
kh«ng nh÷ng ®èi víi DNBH nh©n thä cßn ®èi víi toµn t tµi chÝnh cña
nÒn kinh tÕ.
Víi ý nghi· ®ã, em chän ®Ò tµi
"Bµn vÒ ho¹t ®éng ®Çu t trong doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä"
CÊu tróc cña bµi viÕt gåm ba phÇn:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng ®Çu t cña doanh nghiÖp
b¶o hiÓm nh©n thä.
PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t cña mét sè doanh nghiÖp b¶o
hiÓm nh©n thä trªn thÞ trêng b¶o hiÓm ViÖt Nam
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p
§©y mét ®Ò tµi cßn kmíi mÎ, nguån liÖu thu thËp ®îc cßn
h¹n chÕ nªn bµi viÕt ch¾c cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em t mong ®îc chØ b¶o
vµ gãp ý cña c« gi¸o ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn chØnh h¬n.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o - Th¹c Ph¹m ThÞ
§Þnh ®· nhiÖt t×nh gi¶ng d¹y gióp ®ì em rÊt nhiÒu ®Ó em hoµn thµnh ®îc
bµi viÕt nµy.
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động đầu tư trong DN BHNT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động đầu tư trong DN BHNT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động đầu tư trong DN BHNT 9 10 489