Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động KD XNK tại cty DONIMEX

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1051 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu trong c¬ chÕ thÞ trêng diÔn ra hÕt søc phøc
t¹p vµ chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau. Trong khi ®ã, m«i trêng kinh
doanh l¹i lu«n lu«n biÕn ®éng vµ cã nhiÒu bÊt cËp. ChÝnh v× vËy, kinh doanh xuÊt
khÈu ®ßi hái nhµ th¬ng m¹i ph¶i lu«n t×m tßi, ®æi míi vµ s¸ng t¹o ®Ó ®¹t ®îc c¸i
®Ých lµ lîi nhuËn.
Tríc nh÷ng ®ßi hái cña xu thÕ th¬ng m¹i ho¸ toµn cÇu vµ tríc m¾t lµ viÖc ra
nhËp vµo tæ chøc AFTA, c¸c chÝnh s¸ch th¬ng m¹i cµng trë nªn quan träng vµ bøc
thiÕt. Do nh÷ng ®ßi hái ®ã th× viÖc nghiªn cøu nh÷ng ®Ò tµi vÒ chÝnh s¸ch th¬ng
m¹i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt nam lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i lµm
ngay tõ lóc nµy ®Ó s½n sµng tríc viÖc ra nhËp vµo tæ chøc AFTA cña ViÖt Nam.
Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ t×m hiÓu t liÖu cña C«ng ty DONIMEX, xuÊt ph¸t
tõ bèi c¶nh trong vµ ngoµi C«ng ty, em chän ®Ò tµi: “C¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy
m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ë c«ng ty DONIMEX”
Nh÷ng néi dung ®· ®îc ®Ò tµi lµm râ bao gåm :
1-C¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu ë C«ng ty
2-§¸nh gi¸ kÕt qu¶ xuÊt khÈu ë C«ng ty
3-C¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu hµng hãa
ë C«ng ty DONIMEX.
V× tr×nh ®é hiÓu biÕt cã h¹n, thêi gian nghiªn cøu kh«ng nhiÒu nªn b¶n ®Ò ¸n
nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ viÕt
®Ò tµi nµy, em ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh, chu ®¸o cña thÇy gi¸o GS.TS
NguyÔn Duy Bét vµ tËp thÓ c¸c b¹n trong líp TMQT − K29 ®· gióp em hoµn thµnh
b¶n ®Ò ¸n nµy.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

PhÇn I
Lý luËn c¬ b¶n vÒ kInh doanh xuÊt nhËp khÈu
hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
I.TÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu Hµng ho¸ trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng.

1. Kh¸i niÖm cña th¬ng m¹i Quèc tÕ:
Ngµy nay khi qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng Quèc tÕ ®ang diÔn ra hÕt søc s©u
s¾c th× th¬ng m¹i Quèc tÕ trë thµnh mét qui luËt tÊt yÕu kh¸c quan vµ ®îc xem nh
lµ mét ®iÒu kiÖn TiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mäi quèc gia. Thùc tÕ cho
thÊy, kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ tån t¹i chø cha nãi g× ®Õn ph¸t triÓn nÕu tù c«
lËp m×nh kh«ng quan hÖ víi kinh tÕ thÕ giíi. Th¬ng m¹i quèc tÕ trë thµnh vÊn ®Ò
sèng cßn v× nã cho phÐp thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu dïng
cña d©n c mét quèc gia.
Th¬ng m¹i quèc tÕ lµ ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa vµ dÞch vô gi÷a c¸c quèc
gia víi nhau. Ho¹t ®éng ®ã lµ h×nh thøc cña mèi quan hÖ x· héi vµ ph¶n ¸nh sù
phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng hãa riªng biÖt gi÷a
c¸c qu...
Lêi nãi ®Çu
Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu trong chÕ thÞ trêng diÔn ra hÕt søc phøc
t¹p vµ chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n kh¸c nhau. Trong khi ®ã, m«i trêng kinh
doanh l¹i lu«n lu«n biÕn ®éng vµ nhiÒu bÊt cËp. ChÝnh vËy, kinh doanh xuÊt
khÈu ®ßi hái nhµ th¬ng m¹i ph¶i lu«n t×m tßi, ®æi míi vµ s¸ng t¹o ®Ó ®¹t ®îc c¸i
®Ých lµ lîi nhuËn.
Tríc nh÷ng ®ßi hái cña xu thÕ th¬ng m¹i ho¸ toµn cÇu tríc m¾t viÖc ra
nhËp vµo chøc AFTA, c¸c chÝnh s¸ch th¬ng m¹i cµng trë nªn quan trängbøc
thiÕt. Do nh÷ng ®ßi hái ®ã th× viÖc nghiªn cøu nh÷ng ®Ò tµi vÒ chÝnh s¸ch th¬ng
m¹i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt nam lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i lµm
ngay tõ lóc nµy ®Ó s½n sµng tríc viÖc ra nhËp vµo tæ chøc AFTA cña ViÖt Nam.
Qua qu¸ tr×nh häc tËp t×m hiÓu t liÖu cña C«ng ty DONIMEX, xuÊt ph¸t
bèi c¶nh trong vµ ngoµi C«ng ty, em chän ®Ò tµi: C¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy
m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ë c«ng ty DONIMEX
Nh÷ng néi dung ®· ®îc ®Ò tµi lµm râ bao gåm :

 !"#
$%&''()
*+,-./01
V× tr×nh ®é hiÓu biÕt cã h¹n, thêi gian nghiªn cøu kh«ng nhiÒu nªn b¶n ®Ò ¸n
nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ viÕt
®Ò tµi nµy, em ®· nhËn ®îc gióp ®ì tËn t×nh, chu ®¸o cña thÇy gi¸o GS.TS
NguyÔn Duy Bét tËp thÓ c¸c b¹n trong líp TMQT K29 ®· gióp em hoµn thµnh
b¶n ®Ò ¸n nµy.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động KD XNK tại cty DONIMEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động KD XNK tại cty DONIMEX - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoạt động KD XNK tại cty DONIMEX 9 10 280