Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: HT chuẩn mực kiểm toán VN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1004 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A.Më ®Çu
Cho ®Õn nay kiÓm to¸n ViÖt Nam ®· ®i ®îc chÆng ®êng h¬n 10 n¨m. Tuy
kh«ng ph¶i lµ mét thêi gian dµi nhng ho¹t ®éng kiÓm to¸n ViÖt Nam ®· vµ ®ang
cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng trong viÖc lµnh m¹nh ho¸ nÒn tµi chÝnh ViÖt
Nam, t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Do sù ®ßi hái cña thùc tiÔn, ViÖt Nam
®ang dÇn hoµn thiÖn hÖ thèng chuÈn mùc kiÓm to¸n dùa trªn nh÷ng kinh nghiÖm
cña quèc tÕ vµ hoµn c¶nh cô thÓ cña ViÖt Nam. Sù ra ®êi cña hÖ thèng chuÈn
mùc kiÓm to¸n ®· ®ãng gãp vai trß quan träng cho sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng
kiÓm to¸n ViÖt Nam. C¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n lµ nÒn t¶ng lý luËn cã chøc n¨ng
híng dÉn cho ho¹t ®éng kiÓm to¸n.Trong ph¹m vi nµy chóng t«i cè g¾ng ®a ra
nh÷ng kh¸i qu¸t c¬ b¶n vÒ c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n còng nh sù ra ®êi vµ ph¸t
triÓn cña chóng ë ViÖt Nam, hy väng sÏ gióp cho c¸c b¹n cã ®îc c¸i nh×n râ h¬n
vÒ kiÓm to¸n ViÖt Nam.

B. HÖ thèng chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam.
I. sù cÇn thiÕt cña chuÈn mùc kiÓm to¸n.

1.C¸c kh¸i niÖm.
KiÓm to¸n lµ ho¹t ®éng x¸c minh vµ bµy tá ý kiÕn vÒ nh÷ng thùc tr¹ng ho¹t
®éng cÇn ®îc kiÓm to¸n b»ng ph¬ng ph¸p kü thuËt cña kiÓm to¸n chøng tõ vµ
kiÓm to¸n ngoµi chøng tõ do c¸c kiÓm to¸n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô t¬ng
xøng thùc hiÖn trªn c¬ së hÖ thèng ph¸p lý cã hiÖu lùc.
KiÓm to¸n còng ®îc xem nh mét nghÒ cïng víi c¸c nghÒ kh¸c mµ trong tÊt
c¶ mäi ngµnh ngÒ ®Òu tån t¹i c¸c quy t¾c, chuÈn mùc nh»m ®iÒu tiÕt hµnh vi cña
c¸c thµnh viªn trong nghÒ theo mét híng nhÊt ®Þnh b¶o ®¶m uy tÝn nghÒ nghiÖp
nãi chung vµ ®Ó kiÓm so¸t chÊt lîng c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn nãi riªng.
ChuÈn mùc kiÓm to¸n lµ nh÷ng quy ph¹m ph¸p lý, lµ thíc ®o chung vÒ chÊt
lîng c«ng viÖc kiÓm to¸n vµ dïng ®Ó ®iÒu tiÕt nh÷ng hµnh vi cña kiÓm to¸n viªn
vµ c¸c bªn h÷u quan theo híng ®¹o vµ môc tiªu x¸c ®Þnh. Chóng lµ ®êng lèi
chung ®Ó gióp c¸c kiÓm to¸n viªn hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cña hä
3

trong cuéc kiÓm to¸n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®· qua. Chóng bao gåm viÖc suy xÐt
vÒ c¸c ®øc tÝnh nghÒ nghiÖp nh tÝnh ®éc lËp vµ n¨ng lùc, c¸c quy ®Þnh cña qu¸
tr×nh b¸o c¸o vµ b»ng chøng.
Do quan hÖ gi÷a chñ thÓ víi kh¸ch thÓ kiÓm to¸n vµ ®èi tîng cô thÓ cña
kiÓm to¸n kh¸c nhau nªn chuÈn mùc cô thÓ ®Ó ®IÒu chØnh c¸c quan hÖ ®ã còng
kh¸c nhau, ch¼ng h¹n chuÈn mùc cô thÓ dïng ®Ó ®IÒu tiÕt c¸c chñ thÓ kiÓm to¸n
kh¸c nhau nh kiÓm to¸n Nhµ níc, kiÓm to¸n ®éc lËp vµ kiÓm to¸n néi bé. Còng
tõ ®ã chuÈn mùc kiÓm to¸n cã thÓ ®îc biÓu hiÖn bëi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau
song cã thÓ quy vÒ hai h×nh thøc c¬ b¶n ®ã lµ luËt kiÓm to¸n vµ hÖ thèng chuÈn
mùc kiÓm to¸...
A.Më ®Çu
Cho ®Õn nay kiÓm to¸n ViÖt Nam ®· ®i ®îc chÆng ®êng h¬n 10 n¨m. Tuy
kh«ng ph¶i lµ mét thêi gian dµi nhng ho¹t ®éng kiÓm to¸n ViÖt Nam ®· vµ ®ang
nh÷ng ®ãng gãp quan träng trong viÖc lµnh m¹nh ho¸ nÒn tµi chÝnh ViÖt
Nam, t¹o ®µ cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Do ®ßi hái cña thùc tiÔn, ViÖt Nam
®ang dÇn hoµn thiÖn hÖ thèng chuÈn mùc kiÓm to¸n dùa trªn nh÷ng kinh nghiÖm
cña quèc hoµn c¶nh thÓ cña ViÖt Nam. ra ®êi cña thèng chuÈn
mùc kiÓm to¸n ®· ®ãng gãp vai trß quan träng cho ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng
kiÓm to¸n ViÖt Nam. C¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n lµ nÒn t¶ng lý luËn cã chøc n¨ng
híng dÉn cho ho¹t ®éng kiÓm to¸n.Trong ph¹m vi nµy chóng t«i g¾ng ®a ra
nh÷ng kh¸i qu¸t b¶n c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n còng nh ra ®êi ph¸t
triÓn cña chóng ë ViÖt Nam, hy väng sÏ gióp cho c¸c b¹n cã ®îc c¸i nh×n râ h¬n
vÒ kiÓm to¸n ViÖt Nam.
B. HÖ thèng chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam.
I. sù cÇn thiÕt cña chuÈn mùc kiÓm to¸n.
1.C¸c kh¸i niÖm.
KiÓm to¸n lµ ho¹t ®éng x¸c minh vµ bµy tá ý kiÕn vÒ nh÷ng thùc tr¹ng ho¹t
®éng cÇn ®îc kiÓm to¸n b»ng ph¬ng ph¸p thuËt cña kiÓm to¸n chøng
kiÓm to¸n ngoµi chøng tõ do c¸c kiÓm to¸n viªn tr×nh ®é nghiÖp t¬ng
xøng thùc hiÖn trªn c¬ së hÖ thèng ph¸p lý cã hiÖu lùc.
KiÓm to¸n còng ®îc xem nh mét nghÒ cïng víi c¸c nghÒ kh¸c mµ trong tÊt
c¶ mäi ngµnh ngÒ ®Òu tån t¹i c¸c quy t¾c, chuÈn mùc nh»m ®iÒu tiÕt hµnh vi cña
c¸c thµnh viªn trong nghÒ theo mét híng nhÊt ®Þnh b¶o ®¶m uy tÝn nghÒ nghiÖp
nãi chung vµ ®Ó kiÓm so¸t chÊt lîng c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn nãi riªng.
ChuÈn mùc kiÓm to¸n lµ nh÷ng quy ph¹m ph¸p lý, lµ thíc ®o chung vÒ chÊt
lîng c«ng viÖc kiÓm to¸n vµ dïng ®Ó ®iÒu tiÕt nh÷ng hµnh vi cña kiÓm to¸n viªn
c¸c bªn h÷u quan theo híng ®¹o môc tiªu x¸c ®Þnh. Chóng ®êng lèi
chung ®Ó gióp c¸c kiÓm to¸n viªn hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cña
3
ĐATN ĐỀ ÁN: HT chuẩn mực kiểm toán VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: HT chuẩn mực kiểm toán VN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: HT chuẩn mực kiểm toán VN 9 10 620