Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: HT kênh phân phối Gas trên TT miền Bắc của cty BP Petco Ltd

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc chuyªn ngµnh

Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, c¸c c«ng ty ®Òu cã xu híng cung
cÊp s¶n phÈm cña m×nh qua nh÷ng ngêi trung gian nh»m më réng thÞ trêng vµ
t¹o hiÖu qu¶ cao trong viÖc ®¶m b¶o ph©n phèi hµngréng lín vµ ®a hµng tíi
c¸c thÞ trêng môc tiªu. §ång thêi th«ng qua mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi phï
hîp, c«ng ty sÏ ®¹t ®îc lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
Thùc tÕ cho ta thÊy, trong giai ®o¹n c¹nh tranh hiÖn nay, c¸c chiÕn lîc
qu¶ng c¸o s¸ng t¹o, khuyÕn m·i, gi¶m gi¸ b¸n chØ cã lîi thÕ ng¾n h¹n bëi c¸c
doanh nghiÖp kh¸c còng nhanh chãng lµm theo khiÕn cho c¸c chiÕn lîc nµy bÞ
mÊt t¸c dông. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ®ang tËp trung ph¸t triÓn hÖ
thèng kªnh ph©n phèi ®Ó cã thÓ ®¹t ®îc lîi thÕ trong dµi h¹n. HÖ thèng kªnh
ph©n phèi hoµn thiÖn, mét chÝnh s¸ch ph©n phèi ®óng ®¾n sÏ gióp cho doanh
nghiÖp thµnh c«ng trong kinh doanh.
ChÝnh v× vËy, trªn c¬ së thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty BP
Petco LTD, em ®· ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi:
“Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh ph©n phèi Gas
trªn thÞ trêng miÒn B¾c cña c«ng ty BP Petco LTD” .
§Ò ¸n ®îc chia lµm 3 phÇn:
* PhÇn I : HÖ thèng kªnh ph©n phèi cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
* PhÇn II: Thùc tr¹ng hÖ thèng ph©n phèi Gas trªn thÞ trêmg
miÒn B¾ccña c«ng ty BP Petco LTD.
* PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh
ph©n phèi Gas trªn thÞ trêng miÒn B¾c cña c«ng ty BP
Petco LTD.

SV: Hoµng V¨n Long - Marketing 39B

1

§Ò ¸n m«n häc chuyªn ngµnh

PhÇn I
HÖ thèng kªnh ph©n phèi cña c¸c
doanh nghiÖp th¬ng m¹i
I. Ph©n phèi vµ vai trß cña chÝnh s¸ch ph©n phèi trong ho¹t
®éng Marketing cña doanh nghiÖp.

1. Kh¸i qu¸t chung vÒ kªnh ph©n phèi cña doanh nghiÖp.
Ph©n phèi cã thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ viÖc ®em hµng ho¸ hay
dÞch vô tõ ngêi s¶n xuÊt ®Õn tay ngêi tiªu dïng.
Trong Marketing ph©n phèi ®îc hiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ lµ nh÷ng quyÕt
®Þnh ®a hµng ho¸ vµo c¸c kªnh ph©n phèi ®Ó tiÕp cËn vµ khai th¸c hîp lý nhÊt
nhu cÇu cña thÞ trêng. Tõ ®ã thùc hiÖn viÖc ®a hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt tíi ngêi tiªu dïng cuèi cïng nh»m ®¹t ®îc l¬Þ nhuËn tèi ®a.
Nh vËy, ph©n phèi hµng ho¸ trong Marketing kh«ng ph¶i chØ cã ®Þnh
ra ®îc ph¬ng híng, môc tiªu vµ tiÒn ®Ò cña lu th«ng mµ cßn bao gåm c¶ néi
dung thay ®æi kh«ng gian, thêi gian, mÆt hµng, sè lîng hµng ho¸ vµ hÖ thèng
c¸c ph¬ng thøc ®Ó ®a hµng ho¸ tõ n¬i ngêi s¶n xuÊt tíi ngêi tiªu dïng cuèi
cïng.
Ph©n phèi trong Marketing gåm c¸c yÕu tè cÊu thµnh c¬ b¶n sau ®©y:
- Ngêi cung øng (ngêi s¶n xuÊt), ngêi tiªu dïng cuèi c...
§Ò ¸n m«n häc chuyªn ngµnh
Lêi nãi ®Çu

 ! "#$%  &'()
*#( +,-)'.())
 /0123# '-0,-4
56*5.5*01
7**.5
#* 8 +9.5:*+&
;<.) =.5)+
;/1>"(?;?@
-0,-@@*5.5;)*1A-0
,-) 'B,-C:6C;
);1
DB("(?0E&7*';!FG
G=HI= 8,0J)K
Mét kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn thèng kªnh ph©n phèi Gas
trªn thÞ trêng miÒn B¾c cña c«ng ty BP Petco LTD .
25.) LMK
* PhÇn I : HÖ thèng kªnh ph©n phèi cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
* PhÇn II: Thùc tr¹ng thèng ph©n phèi Gas trªn thÞ trêmg
miÒn B¾ccña c«ng ty BP Petco LTD.
* PhÇn III: Mét kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn thèng kªnh
ph©n phèi Gas trªn thÞ trêng miÒn B¾c cña c«ng ty BP
Petco LTD.
SV: Hoµng V¨n Long - Marketing 39B
1
ĐATN ĐỀ ÁN: HT kênh phân phối Gas trên TT miền Bắc của cty BP Petco Ltd - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: HT kênh phân phối Gas trên TT miền Bắc của cty BP Petco Ltd - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: HT kênh phân phối Gas trên TT miền Bắc của cty BP Petco Ltd 9 10 775