Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: HTX KD tổng hợp

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX ®· kh¼ng ®Þnh “Ph¸t triÓn
kinh tÕ hîp t¸c vµ hîp t¸c x· (HTX) lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong chiÕn lîc
ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. ChuyÓn ®æi HTX kiÓu cò theo luËt HTX ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt
thùc, ph¸t triÓn HTX kinh doanh tæng hîp ®a ngµnh hoÆc chuyªn ngµnh ®Ó s¶n xuÊt
hoÆc kinh doanh dÞch vô t¹o ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n xuÊt, kinh doanh phï
hîp víi qu¸ tr×nh CNH – H§H”.
Nh vËy nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng toµn quèc râ rµng ®· lµm s¸ng tá mét ®iÒu
r»ng: NÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong thêi kú bao cÊp hay ®æi míi nãi chung vµ nÒn
n«ng nghiÖp ViÖt Nam nãi riªng th× HTX vÉn lµ nÒn t¶ng cña nÒn kinh tÕ bÒn v÷ng
ph¸t triÓn. Thùc tÕ ®· cho ta thÊy rÊt râ phong trµo hîp t¸c ho¸ ë níc ta tr¶i qua
nhiÒu bíc th¨ng trÇm. Tuy vËy, sau mét thêi gian ho¹t ®éng ®Æc biÖt lµ giai ®o¹n
x©y dùng ®Êt níc thêi b×nh m« h×nh HTX kiÓu cò ®· ngµy cµng tá ra kh«ng phï hîp
víi yªu cÇu lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ trong ®iªï kiÖn míi. Sè HTX lµm ¨n cã hiÖu
qu¶ chØ cßn chiÕm tû lÖ thÊp, ®a sè kh«ng thÝch øng ®îc víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng s«i
®éng, nh¹y bÐn. Tõ thùc tÕ ®ã, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ: lµm thÕ nµo ®Ó m« h×nh kinh tÕ hîp
t¸c, HTX thÝch øng ®îc víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®em l¹i hiÖu qu¶ cho nh÷ng ngêi
trùc tiÕp tham gia HTX nãi riªng vµ gãp phÇn thóc ®Èy cho nÒn n«ng nghiÖp ViÖt
Nam ph¸t triÓn nãi chung ®ang trë thµnh mét ®Ò tµi quan träng, cÇn thiÕt ph¶i
nghiªn cøu, ®Ó t×m ra lêi gi¶i ®¸p thùc sù s¸ng t¹o vµ mang tÝnh thuyÕt phôc nhÊt.
Nh vËy qua sù ph©n tÝch trªn cho thÊy: viÖc nghiªn cøu m« h×nh kinh tÕ hîp t¸c,
HTX lµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ mäi ngêi. §Æc biÖt lµ ®èi víi c¸n bé vµ sinh viªn thuéc
chuyªn ngµnh n«ng nghiÖp. §Ó phôc vô cho cho kÕt qu¶ häc tËp ®îc tèt h¬n, ®ång
thêi ®Ó gãp phÇn lµm phong phó h¬n cho quü nh÷ng ý tëng ®· ®îc c¸c c¬ quan
Nhµ níc xem xÐt vµ thùc hiÖn em xin tr×nh bµy mét sè ý kiÕn cña m×nh vÒ viÖc ph¸t
triÓn kinh tÕ hîp t¸c, HTX trong n«ng nghiÖp ë thêi kú ®æi míi.
V× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn thùc hiÖn nghiªn cøu mét ®Ò tµi nªn kh«ng thÓ tr¸nh ® îc
nh÷ng sai sãt, em rÊt mong c¸c thÇy c« phª b×nh vµ gãp ý cho em. Em xin ch©n
thµnh c¸m ¬n T.S Vò ThÞ Minh ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

1

PhÇn mét
Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ kinh tÕ hîp t¸c
I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ Kinh tÕ hîp t¸c:

1. §Þnh nghÜa
Lµ ph¹m trï hÑp h¬n, ph¶n ¸nh mét ph¹m vi hîp t¸c trong lÜnh vùc kinh tÕ.
M« h×nh kinh tÕ hîp t¸c lóc ban ®Çu xuÊt hiÖn mét c¸ch s¬ khai vµ tù ph¸t kh«ng
chØ ë n«ng th«n mµ ë c¶ c¸c thµnh thÞ, kh«ng chØ ë trong lÜnh vùc s¶...
Lêi më ®Çu
NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX ®· kh¼ng ®Þnh “Ph¸t triÓn
kinh hîp c hîp t¸c (HTX) lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong chiÕn lîc
ph¸t triÓn kinhhéi. ChuyÓn ®æi HTX kiÓu cò theo luËt HTX ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt
thùc, ph¸t triÓn HTX kinh doanh tæng hîp ®a ngµnh hoÆc chuyªn ngµnh ®Ó s¶n xuÊt
hoÆc kinh doanh ch vô t¹o ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n xuÊt, kinh doanh p
hîp víi qu¸ tr×nh CNH – H§H”.
Nh vËy nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng toµn quèc rµng ®· lµm s¸ng mét ®iÒu
r»ng: NÒn kinh ViÖt Nam trong thêi bao cÊp hay ®æi míi nãi chung nÒn
n«ng nghiÖp ViÖt Nam nãi riªng th× HTX vÉn nÒn t¶ng cña nÒn kinh bÒn v÷ng
ph¸t triÓn. Thùc ®· cho ta thÊy rÊt râ phong trµo hîp t¸c ho¸ ë níc ta tr¶i qua
nhiÒu bíc th¨ng trÇm. Tuy vËy, sau mét thêi gian ho¹t ®éng ®Æc biÖt lµ giai ®o¹n
x©y dùng ®Êt níc thêi b×nh m« h×nh HTX kiÓu cò ®· ngµy cµng tá ra kh«ng phï hîp
víi yªu cÇu lÞch ph¸t triÓn kinh trong ®iªï kiÖn míi. HTX lµm ¨n hiÖu
qu¶ chØ cßn chiÕm tû lÖ thÊp, ®a sè kh«ng thÝch øng ®îc víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng s«i
®éng, nh¹y bÐn. thùc tÕ ®ã, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ: lµm thÕ nµo ®Óh×nh kinh tÕ hîp
t¸c, HTX thÝch øng ®îc víi nÒn kinh thÞ trêng, ®em l¹i hiÖu qu¶ cho nh÷ng ngêi
trùc tiÕp tham gia HTX nãi riªng gãp phÇn thóc ®Èy cho nÒn n«ng nghiÖp ViÖt
Nam ph¸t triÓn nãi chung ®ang trë thµnh mét ®Ò tµi quan träng, cÇn thiÕt ph¶i
nghiªn cøu, ®Ó t×m ra lêi gi¶i ®¸p thùc s¸ng t¹o mang tÝnh thuyÕt phôc nhÊt.
Nh vËy qua ph©n tÝch trªn cho thÊy: viÖc nghiªn cøu h×nh kinh hîp t¸c,
HTX nhiÖm cña tÊt mäi ngêi. §Æc biÖt ®èi víi c¸n sinh viªn thuéc
chuyªn ngµnh n«ng nghiÖp. §Ó phôc cho cho kÕt qu¶ häc tËp ®îc tèt h¬n, ®ång
thêi ®Ó gãp phÇn lµm phong phó h¬n cho quü nh÷ng ý tëng ®· ®îc c¸c quan
Nhµ níc xem xÐt vµ thùc hiÖn em xin tr×nh bµy mét sè ý kiÕn cña m×nh vÒ viÖc ph¸t
triÓn kinh tÕ hîp t¸c, HTX trong n«ng nghiÖp ë thêi kú ®æi míi.
®©y lÇn ®Çu tiªn thùc hiÖn nghiªn cøu mét ®Ò tµi nªn kh«ng thÓ tr¸nh ®îc
nh÷ng sai sãt, em rÊt mong c¸c thÇy p b×nh p ý cho em. Em xin ch©n
thµnh c¸m ¬n T.S Vò ThÞ Minh ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: HTX KD tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: HTX KD tổng hợp - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: HTX KD tổng hợp 9 10 581