Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn đầu tư trong nước

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, vèn lµ mét ho¹t ®éng vËt chÊt quan träng
cho mäi ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ. Nhu cÇu vÒ vèn ®ang næi lªn nh mét
vÊn ®Ò cÊp b¸ch. §Çu t vµ t¨ng trëng vèn lµ mét cÆp ph¹m trï cña t¨ng trëng kinh tÕ, ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ trong giai ®o¹n
hiÖn nay ë níc ta cÇn ®Õn mét lîng vèn lín.
Vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi lu«n lµ vÊn ®Ò quan träng vµ cÊp
b¸ch trong cuéc sèng hiÖn nay vµ nhiÒu n¨m tíi ë níc ta. §¬ng nhiªn ®Ó
duy tr× nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc cña nÒn kinh tÕ nhê mÊy n¨m ®æi míi
võa qua, gi÷ v÷ng nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao, tr¸nh cho ®Êt níc r¬i vµo
t×nh tr¹ng l¹c “tôt hËu” so víi nhiÒu níc l¸ng giÒng trong khu vùc vµ trªn
thÕ giíi. Trong giai ®o¹n hiÖn nay níc ta ®ang t×m mäi c¸ch kh¬i dËy mäi
nguån vèn trong níc tõ b¶n th©n nh©n d©n vµ viÖc sö dông cã hiÖu qu¶
nguån vèn ®· cã t¹i c¸c c¬ së quèc doanh. Nguån níc ngoµi tõ ODA, NGO
vµ tõ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi FDI. Tuy nhiªn cÇn thÊy râ nguån vèn trong
níc lµ chñ yÕu, nguån vèn trong níc võa phong phó võa chñ ®éng n»m
trong tÇm tay. Nguån trong níc võa lµ tiÒn ®Ò võa lµ ®iÒu kiÖn ®Ó “ ®ãn”
c¸c nguån vèn tõ níc ngoµi. Nguån vèn níc ngoµi sÏ kh«ng huy ®éng ®îc
nhiÒu vµ sö dông cã hiÖu qu¶ khi thiÕu nguån vèn “b¹n hµng” trong níc.
MÆc dï ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi ®· më ra nh÷ng kh¶ n¨ng to lín ®Ó
huy ®éng nguån vèn tõ bªn ngoµi, nhng nguån vèn ë trong níc ®îc xem lµ
quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ ®éc lËp cña nÒn kÞnh tÕ.
Qua nghiªn cøu thùc tÕ, vµ víi c¬ së kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc trong
thêi gian qua em nhËn thÊy tÇm quan träng cña viÖc huy ®éng nguån vèn
®Çu t trong níc phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt nam trong giai ®o¹n hiÖn
nay. Còng nh xuÊt ph¸t tõ tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò nµy, em chän ®Ò tµi:

“Nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó t¨ng cêng huy ®éng vèn ®Çu t trong níc
phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt nam trong giai ®o¹n hiÖn nay”.
Néi dung cña ®Ò tµi nµy bao gåm c¸c néi dung sau:
PhÇn I: C¬ së ph¬ng ph¸p luËn ®Ó huy ®éng nguån vèn.
PHÇN II: Thùc tr¹ng huy ®éng vèn trong níc trong thêi gian qua ë
ViÖt nam.
PhÇn III: §Þnh híng vµ gi¶i ph¸p huy ®éng vèn trong níc ë ViÖt
nam trong thêi gian tíi.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« PGS.TS. Lu ThÞ H¬ng ®· tËn t×nh híng
dÉn em vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. V× thêi gian
còng nh kh¶ n¨ng cã h¹n, cho nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu xãt . Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña thÇy, c« vµ cña c¸c b¹n.
Hµ néi, ngµy 10/ 2/2003
Sinh viªn thùc hiÖn.
§inh ThÞ Th...
Lêi më ®Çu
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, vèn mét ho¹t ®éng vËt chÊt quan träng
cho mäi ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ. Nhu cÇu vèn ®ang næi lªn nh mét
vÊn ®Ò cÊp ch. §Çu t t¨ng trëng vèn mét cÆp ph¹m t cña t¨ng tr-
ëng kinh tÕ, ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn nÒn kinh trong giai ®o¹n
hiÖn nay ë níc ta cÇn ®Õn mét lîng vèn lín.
Vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ- héi lu«n vÊn ®Ò quan träng cÊp
b¸ch trong cuéc sèng hiÖn nay vµ nhiÒu n¨m tíi ë níc ta. §¬ng nhiªn ®Ó
duy tr× nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc cña nÒn kinh nhê mÊy n¨m ®æi míi
võa qua, gi÷ v÷ng nhÞp ®é t¨ng trëng kinh cao, tr¸nh cho ®Êt níc r¬i vµo
t×nh tr¹ng l¹c “tôt hËu” so víi nhiÒu níc l¸ng giÒng trong khu vùc vµ trªn
thÕ giíi. Trong giai ®o¹n hiÖn nay níc ta ®ang t×m mäi c¸ch kh¬i y mäi
nguån vèn trong níc b¶n th©n nh©n d©n viÖc dông hiÖu qu¶
nguån vèn ®· cã t¹i c¸c c¬ quèc doanh. Nguån níc ngoµi tõ ODA, NGO
®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi FDI. Tuy nhiªn cÇn thÊynguån vèn trong
níc chñ yÕu, nguån vèn trong níc võa phong phó võa chñ ®éng n»m
trong tÇm tay. Nguån trong níc võa tiÒn ®Ò võa lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®ãn”
c¸c nguån vèn níc ngoµi. Nguån vèn níc ngoµi kh«ng huy ®éng ®îc
nhiÒu vµ sö dông cã hiÖu qu¶ khi thiÕu nguån vèn “b¹n hµng” trong níc.
MÆc ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi ®· më ra nh÷ng khn¨ng to lín ®Ó
huy ®éng nguån vèn tõ bªn ngoµi, nhng nguån vèn ë trong níc ®îc xem
quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ ®éc lËp cña nÒn kÞnh tÕ.
Qua nghiªn cøu thùc tÕ, vµ víi c¬ kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc trong
thêi gian qua em nhËn thÊy tÇm quan träng cña viÖc huy ®éng nguån vèn
®Çu t trong níc phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt nam trong giai ®o¹n hiÖn
nay. Còng nh xuÊt ph¸t tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò nµy, em chän ®Ò tµi:
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn đầu tư trong nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn đầu tư trong nước - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn đầu tư trong nước 9 10 60