Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn để phát triển DN vừa và nhỏ tại VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mét sè gi¶i ph¸p huy ®éng vèn nh»m thóc ®Èy sù ph¸t
triÓn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë

ViÖt Nam trong giai ®o¹n tíi (2001 - 2005)
A. §Æt vÊn ®Ò
Trong c¸c nÒn kinh tÕ hiÖn nay, kÓ c¶ c¸c nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, c¸c
doanh nghiÖp võa vµ nhá (DNV&N) ®Òu cã vai trß hÕt søc quan träng. Nã
kh«ng chØ t¹o ra mét tû lÖ GDP ®¸ng kÓ, mµ cßn gãp phÇn t¹o ra nhiÒu c«ng
¨n viÖc lµm cho x· héi, tËn dông vµ khai th¸c tèt c¸c tiÒm n¨ng vµ nguån
lùc t¹i chç. V× vËy nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®· cã chÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn
c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.
ë níc ta, nhÊt lµ trong thêi kú ®æi míi vµ chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý
kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn nhanh
chãng. Tíi nay, theo kÕt qu¶ ®iÒu tra th× c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· t¹o
ra tæng s¶n phÈm chiÕm gÇn 80% GDP, chiÕm 79% lùc lîng lao ®éng cña
c¶ níc, gãp 70% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu, chñ yÕu lµ xuÊt khÈu g¹o, thuû
s¶n, cµ phª, chÌ… kÕt qu¶ nµy cã ®îc lµ do nhµ níc ta ®· nhËn thøc ®îc vai
trß cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ
trêng ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa. Tõ ®ã nhµ níc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch u
®·i, hç trî ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.
MÆc dï vËy, trªn con ®êng ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ
nhá cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i: Tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c
hËu, kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ thÊp, tr×nh ®é
qu¶n lý yÕu kÐm, khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn víi c¸c nguån vèn ®Çu t…
VËy, ph¶i lµm g× ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c cña c¸c
doanh nghiÖp võa vµ nhá ë níc ta hiÖn nay? Cã rÊt nhiÒu c¸c gi¶i ph¸p ®Ó
gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n tån ®äng ®ã, gióp cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ
nhá ph¸t triÓn ®óng víi tiÒm n¨ng vµ vÞ trÝ cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Bµi viÕt nµy em chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn
víi c¸c nguån vèn t¹i c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam hiÖn nay, tõ
®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn h¬n n÷a
cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong giai ®o¹n tíi.
1

§Ó hoµn thµnh ®îc bµi viÕt nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy
gi¸o_Th¹c sü Vò C¬ng ®· gióp ®ì vµ híng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh viÕt.
MÆc dï ®· cè g¾ng nghiªn cøu tµi liÖu vµ viÕt bµi, nhng do tÇm hiÓu
biÕt vµ th«ng tin thu thËp ®îc cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

2

B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
I.

Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp võa vµ nhá.

1.

Quan niÖm vÒ doanh nghi...
Mét sè gi¶i ph¸p huy ®éng vèn nh»m thóc ®Èy sù ph¸t
triÓn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë
ViÖt Nam trong giai ®o¹n tíi (2001 - 2005)
A. §Æt vÊn ®Ò
Trong c¸c nÒn kinh hiÖn nay, c¸c nÒn kinh ph¸t triÓn, c
doanh nghiÖp võa nhá (DNV&N) ®Òu vai trß hÕt søc quan träng.
kh«ng chØ t¹o ra mét tû lÖ GDP ®¸ng kÓ, mµ cßn gãp phÇn t¹o ra nhiÒu c«ng
¨n viÖc lµm cho héi, tËn dông khai th¸c tèt c¸c tiÒm n¨ng nguån
lùc t¹i chç. V× vËy nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®· cã chÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn
c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.
ë níc ta, nhÊt trong thêi ®æi míi chuyÓn ®æi chÕ qu¶n
kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp võa nhá ®· nh÷ng bíc ph¸t triÓn nhanh
chãng. Tíi nay, theo kÕt qu¶ ®iÒu tra th× c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· t¹o
ra tæng s¶n phÈm chiÕm gÇn 80% GDP, chiÕm 79% c lîng lao ®éng cña
níc, gãp 70% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu, chñ yÕu xuÊt khÈu g¹o, thuû
s¶n, cµ phª, chÌ kÕt qu¶ nµy ® îc lµ do nhµ níc ta ®· nhËn thøc ®îc vai
trß cña c¸c doanh nghiÖp võa nhá trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh thÞ
trêng ®Þnh híng héi chñ nghÜa. Tõ ®ã nhµ níc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch u
®·i, hç trî ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.
MÆc vËy, trªn con ®êng ph¸t triÓn cña c doanh nghiÖp võa
nhá cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i: Tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt c
hËu, k n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc quèc thÊp, tr×nh ®é
qu¶n lý yÕu kÐm, khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn víi c¸c nguån vèn ®Çu t
VËy, ph¶i lµm ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c cña c¸c
doanh nghiÖp võa nhá ë níc ta hiÖn nay? rÊt nhiÒu c gi¶i ph¸p ®Ó
gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n tån ®äng ®ã, gióp cho c doanh nghiÖp võa
nhá ph¸t triÓn ®óng víi tiÒm n¨ng trÝ cña trong nÒn kinh thÞ tr-
êng.
Bµi viÕt nµy em chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn
víi c¸c nguån vèn t¹i c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam hiÖn nay,
®ã ®a ra mét gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn h¬n n÷a
cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong giai ®o¹n tíi.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn để phát triển DN vừa và nhỏ tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn để phát triển DN vừa và nhỏ tại VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn để phát triển DN vừa và nhỏ tại VN 9 10 464