Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn ĐT 

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Lêi më ®Çu
Trong thêi gian võa qua ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn kh¸ thuyÕt
phôc. Tèc ®é t¨ng trëng GDP hµng n¨m ®¹t 7-8%/n¨m, t×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh
vµ trong con m¾t cña c¸c nhµ ®Çu t quèc tÕ, ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng m«i trêng ®Çu t hÊp dÉn, Èn chøa nhiÒu tiÒm n¨ng. Tuy nhiªn, tiÕp tôc duy tr× vµ h¬n thÕ
n÷a lµ ®Èy m¹nh sù t¨ng trëng nµy ®ang ®îc xem lµ nhiÖm vô cÊp b¸ch, hµng ®Çu
trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸, ®a ViÖt Nam tiÕn lªn Chñ nghÜa
x· héi.
VÊn ®Ò mÊu chèt, quyÕt ®Þnh cña mäi sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – x·
héi cña mçi quèc gia lµ vÊn ®Ò ®Çu t ph¸t triÓn. Gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n t¨ng trëng
vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi suy cho cïng lµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Çu t nh nh :
LÊy c¸i g× ®Ó ®Çu t ? LÊy ë ®©u ? §Çu t ë ®©u ? §Çu t nh thÕ nµo ? Vµ qu¶n lý ®Çu
t ra sao ? Gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò trªn còng chÝnh lµ lêi gi¶i cña nh÷ng bµi
to¸n ®Çu t ®Æt ra cho nÒn kinh tÕ nãi chung vµ nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay nãi
riªng.
NhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña ®Çu t ph¸t triÓn, céng víi nh÷ng diÔn
biÕn phøc t¹p cña qu¸ tr×nh ®Çu t hiÖn nay. Héi nghÞ BCH T¦ §¶ng lÇn thø 4 ®·
®¸nh gi¸ mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c nh÷ng ®Þnh híng vµ nhiÖm vô cña chÝnh
s¸ch ®Çu t hiÖn nay trªn tinh thÇn kh¬i dËy vµ ph¸t huy tèi ®a néi lùc, tÝch cùc
tranh thñ ngo¹i lùc. VÊn ®Ò huy ®éng hiÖu qu¶ nguån vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn lu«n
mang theo nã tÝnh chÊt thêi sù, chÝnh v× vËy, ®Ò tµi : “ T×nh h×nh huy ®éng vèn
®Çu t ph¸t triÓn ë ViÖt Nam ” mong muèn ®em l¹i mét c¸i nh×n tæng thÓ vÒ nÒn
kinh tÕ ViÖt Nam trªn gãc ®é ®Çu t trong giai ®o¹n võa qua còng nh mét sè gi¶i
ph¸p t¨ng cêng trong vµi n¨m tíi. Ch¾c ch¾n ®Ò tµi cßn chøa ®ùng nhiÒu sai sãt, rÊt
mong ®îc sù gãp ý tõ phÝa c¸c thÇy c« vµ b¹n ®äc.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o TS. NguyÔn
B¹ch NguyÖt ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

Hµ Néi 11 /2003

2

PhÇn I

mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung
I.

1.

mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t ph¸t triÓn

Kh¸i niÖm ®Çu t vµ ®Çu t ph¸t triÓn

Cïng víi xu híng ph¸t triÓn chung cña x· héi, ho¹t ®éng ®Çu t trë thµnh mét
nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu cho s¶n xuÊt, cho viÖc gia t¨ng nguån lùc cho nÒn kinh tÕ.
NhiÒu nhµ kinh tÕ häc ®· da ra nh÷ng quan niÖm kh¸c nhau khi nh×n nhËn vÊn ®Ò
®Çu t; nhng tríc hÕt ®Çu t ®îc hiÓu lµ sù hy sinh c¸c nguån lùc ë hiÖn t¹i ®Ó tiÕm
hµnh c¸c ho¹t ®éng nµo ®ã nh»m thu vÒ c¸c kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai lín
h¬n c¸c nguån lùc ®· bá ra ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã.
Nguån lùc ®ã cã thÓ lµ tiÒn, tµi nguyªn...
Lêi më ®Çu
Trong thêi gian võa qua ViÖt Nam ®· nh÷ng bíc ph¸t triÓn kh¸ thuyÕt
phôc. Tèc ®é t¨ng trëng GDP hµng n¨m ®¹t 7-8%/n¨m, t×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh
trong con m¾t cña c¸c nhµ ®Çu t quèc tÕ, ViÖt Nam mét trong nh÷ng m«i tr-
êng ®Çu t hÊp dÉn, Èn chøa nhiÒu tiÒm n¨ng. Tuy nhiªn, tiÕp tôc duy tr× h¬n thÕ
n÷a ®Èy m¹nhng trëng nµy ®ang ®îc xem nhiÖm cÊp b¸ch, hµng ®Çu
trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸, ®a ViÖt Nam tiÕn lªn Chñ nghÜa
x· héi.
VÊn ®Ò mÊu chèt, quyÕt ®Þnh cña mäi sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – x·
héi cña mçi quèc gia vÊn ®Ò ®Çu t ph¸t triÓn. Gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n t¨ng trëng
ph¸t triÓn kinh héi suy cho cïng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Çu t nh nh :
LÊy c¸i g× ®Ó ®Çu t ? LÊy ë ®©u ? §Çu t ë ®©u ? §Çu t nh thÕ nµo ? qu¶n lý ®Çu
t ra sao ? Gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò trªn còng chÝnh lêi gi¶i cña nh÷ng bµi
to¸n ®Çu t ®Æt ra cho nÒn kinh nãi chung nÒn kinh níc ta hiÖn nay nãi
riªng.
NhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña ®Çu t ph¸t triÓn, céng víi nh÷ng diÔn
biÕn phøc t¹p a qu¸ tr×nh ®Çu t hiÖn nay. Héi nghÞ BCH §¶ng n thø 4 ®·
®¸nh gi¸ mét c¸ch kÞp thêi chÝnh x¸c nh÷ng ®Þnh híng nhiÖm cña chÝnh
s¸ch ®Çu t hiÖn nay trªn tinh thÇn kh¬i dËy vµ ph¸t huy tèi ®a néi lùc, tÝch cùc
tranh thñ ngo¹i lùc. VÊn ®Ò huy ®éng hiÖu qu¶ nguån vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn lu«n
mang theo nã nh chÊt thêi sù, chÝnh v× vËy, ®Ò tµi : T×nh h×nh huy ®éng vèn
®Çu t ph¸t triÓn ë ViÖt Nam mong muèn ®em l¹i mét c¸i nh×n tæng thÓ n
kinh ViÖt Nam trªn gãc ®é ®Çu t trong giai ®o¹n võa qua còng nh mét gi¶i
ph¸p t¨ng cêng trong vµi n¨m tíi. Ch¾c ch¾n ®Ò tµi cßn chøa ®ùng nhiÒu sai sãt, rÊt
mong ®îc sù gãp ý tõ phÝa c¸c thÇy c« vµ b¹n ®äc.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n híng dÉn tËn t×nh cña gi¸o TS. NguyÔn
B¹ch NguyÖt ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
Hµ Néi 11 /2003
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn ĐT  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn ĐT  - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn ĐT  9 10 870