Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn trong các DNNN 

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyÕt tiÒn tÖ ng©n hµng

Lêi nãi ®Çu

Sau 10 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi §æi míi cña §¶ng, nÒn kinh tÕ níc ta ®·
chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn
kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña
Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN; c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®îc b×nh ®¼ng vµ
tù do c¹nh tranh víi nhau trong khu«n khæ ph¸p luËt.
C¬ chÕ kinh tÕ míi ®· cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc. C¸c doanh nghiÖp
thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®· t¨ng nhanh c¶ sè lîng lÉn chÊt lîng. Song
do nÒn kinh tÕ níc ta cßn khã kh¨n, kh¶ n¨ng tÝch luü tõ néi bé cßn thÊp,
trõ mét sè doanh nghiÖp quèc doanh vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc
ngoµi lµ cã qui m« lín, cßn l¹i c¸c doanh nghiÖp cã qui m« võa vµ nhá
chiÕm tØ lÖ trªn 95% trong hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp trªn l·nh thæ ViÖt
nam. Do qui m« nhá vµ c¸c khã kh¨n cña nÒn kinh tÕ cho nªn c¸c doanh
nghiÖp ë níc ta thêng xuyªn bÞ thiÕu vèn ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,
®Æc biÖt lµ n¨m 1996, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp níc ta ®Òu bÞ thiÕu vèn
trÇm träng trong khi ®ã ®· x¶y ra mét nghÞch lÝ lµ vèn ø ®äng ë c¸c Ng©n
hµng th¬ng m¹i tíi hµng ngµn tØ ®ång. Râ rµng doanh nghiÖp thiÕu vèn
kh«ng ph¶i do Ng©n hµng thiÕu vèn mµ lµ do doanh nghiÖp cha cã c¸c gi¶i
ph¸p khai th¸c c¸c nguån vµ huy ®éng vèn mét c¸ch hîp lÝ. ThiÕu vèn s¶n
xuÊt kinh doanh ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, sù thiÖt h¹i vµ
k×m h·m cµng trë nªn s©u s¾c h¬n khi toµn bé c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc

Lý thuyÕt tiÒn tÖ ng©n hµng
bÞ thiÕu vèn v× r»ng doanh nghiÖp Nhµ níc ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nÒn
kinh tÕ, nã n¾m gi÷ c¸c ngµnh then chèt vµ phÇn lín c¸c nguån lùc cña x·
héi. Do ®ã, viÖc t×m ra c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cho c¸c doanh nghiÖp
thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ nãi chung vµ doanh nghiÖp Nhµ níc nãi
riªng ®· trë nªn cÊp thiÕt !
Víi môc ®Ých vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vèn
cho doanh nghiÖp Nhµ níc, em chän ®Ò tµi
"Nh÷ng ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cho c¸c
doanh nghiÖp Nhµ níc ë níc ta hiÖn nay".
§Ò ¸n ®îc chia thµnh ba phÇn:
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ së vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn cho
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
PhÇn II: Thùc tr¹ng viÖc huy ®éng vèn ë c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc
ë níc ta hiÖn nay.
PhÇn III: Nh÷ng gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cho doanh nghiÖp nhµ níc ë níc ta hiÖn nay.
ViÖc t×m ra gi¶i ph¸p vÒ vèn cho doanh nghiÖp nhµ níc lµ mét vÊn ®Ò
hÕt søc khã kh¨n, phøc t¹p vµ ph¶i tiÕn hµnh thêng xuyªn trong qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do thê...
Lý thuyÕt tiÒn tÖ ng©n hµng
Lêi nãi ®Çu
Sau 10 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi §æi míi cña §¶ng, nÒn kinh tÕ níc ta ®·
chuyÓn nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn
kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo chÕ thÞ trêng cã ®iÒu tiÕt cña
Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN; c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®îc b×nh ®¼ng
tù do c¹nh tranh víi nhau trong khu«n khæ ph¸p luËt.
chÕ kinh míi ®· nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc. C¸c doanh nghiÖp
thuéc mäi thµnh phÇn kinh ®· t¨ng nhanh lîng lÉn chÊt lîng. Song
do nÒn kinh níc ta cßn khã kh¨n, kh¶ n¨ng tÝch luü néi cßn thÊp,
trõ mét sè doanh nghiÖp quèc doanh doanh nghiÖp vèn ®Çu t níc
ngoµi qui lín, cßn l¹i c¸c doanh nghiÖp qui võa nhá
chiÕm trªn 95% trong thèng c¸c doanh nghiÖp trªn l·nh thæ ViÖt
nam. Do qui nhá c¸c khã kh¨n cña nÒn kinh cho nªn c¸c doanh
nghiÖp ë níc ta thêng xuyªn bÞ thiÕu vèn ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,
®Æc biÖt n¨m 1996, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp níc ta ®Òu thiÕu vèn
trÇm träng trong khi ®ã ®· x¶y ra mét nghÞch vèn ø ®äng ë c¸c Ng©n
hµng th¬ng m¹i tíi hµng ngµn ®ång. rµng doanh nghiÖp thiÕu vèn
kh«ng ph¶i do Ng©n hµng thiÕu vènlµ do doanh nghiÖp cha cã c¸c gi¶i
ph¸p khai th¸c c¸c nguån huy ®éng vèn mét c¸ch hîp lÝ. ThiÕu vèn s¶n
xuÊt kinh doanh ®· k×m h·m ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, thiÖt h¹i
k×m h·m cµng trë nªn s©u s¾c h¬n khi toµn c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn trong các DNNN  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn trong các DNNN  - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn trong các DNNN  9 10 155