Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ

Hoµng V¨n Lª

Lêi nãi ®Çu
Sau 10 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi §æi míi cña §¶ng, nÒn kinh tÕ níc ta ®·
chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ
hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc theo
®Þnh híng XHCN; c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®îc b×nh ®¼ng vµ tù do c¹nh tranh víi
nhau trong khu«n khæ ph¸p luËt.
C¬ chÕ kinh tÕ míi ®· cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc. C¸c tæ chøc thuéc mäi
thµnh phÇn kinh tÕ ®· t¨ng nhanh c¶ sè lîng lÉn chÊt lîng. Cã vèn ®Çu t ®Ó ph¸t
triÓn ViÖt Nam sÏ nhanh chãng dïng nã ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn
kinh tÕ vµ tõ ®ã cã c¬ së ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh chãng s¸nh vai víi khu vùc
vµ trªn thÕ giíi. Nh vËy vèn cã thÓ coi nh mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi
sù ph¸t triÓn cña mét ®Êt níc.
Víi môc ®Ých vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vèn cho
doanh nghiÖp Nhµ
níc, em chän ®Ò tµi nµy
Lý luËn chung ve huy ®éng vèn cho s ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt Nam hiÖn
nay

1

§Ò ¸n m«n häc lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ

Hoµng V¨n Lª

I. §Æt vÊn ®Ò
II. Néi dung
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ huy ®éng vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ ë viÖt nam
hiÖn nay
I.

Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ vèn ®Çu t.
Vèn ®Çu t lµ vèn ®îc sö dông ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých ®Çu t ®· dù tÝnh. HiÖn

nay ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn kÓ c¶ níc ta cha cã sù thèng nhÊt nhËn thøc vÒ
b¶n chÊt, vai trß cña vèn còng nh c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn nã. V× vËy khi ®øng tríc thùc tr¹ng thiÕu vèn cña nÒn kinh tÕ, cã ý kiÕn cho r»ng cÇn ph¶i ph¸t hµnh
tiÒn cho ho¹t déng ®Çu t hoÆc cã ý kiÕn kh¸c cho r»ng cÇn tiÕn hµnh vay vèn níc ngoµi trong ®ã kh«ng chØ vay cho nhu cÇu s¶n xuÊt mµ cßn vay cho c¶ nhu
c©ï tiªu dïng. Do vËy ®Ó huy ®éng vµ sö dông vèn ®Çu t mét trong nh÷ng vÊn
®Ò cÇn thiÕt ®Æt ra lµ ph¶i cã sù thèng nhÊt nhËn thøc vÒ vèn:
-Vèn lµ gi¸ trÞ thùc cña tµi s¶n h÷ h×nh vµ v« h×nh. Tµi s¶n h÷u h×nh gåm 2
bé phËn chÝnh: bé phËn thø nhÊt lµ tµi s¶n phôc vô trùc tiÕp s¶n xuÊt nh m¸y
mãc thiÕt bÞ c«ng cô nhµ xëng ; bé phËn thø hai lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng trùc tiÕp
phôc vô s¶n xuÊt nh nhµ ë, trô së, c¬ quan. Bé phËn thø nhÊt cã vai trß to lín vµ
quyÕt ®Þnh ®Õn qu¸ tr×nh lµm t¨ng tæng s¶n phÈm ®Çu ra nhiÒu h¬n so víi bé
phËn thø hai. §iÒu nµy gîi ý r»ng viÖc ho¹t ®éng vèn vµ sö dông vèn cÇn tËp
trung vµo viÖc lµm t¨ng tµi s¶n h÷u h×nh lµ nh÷ng n¨ng lùc s¶n xuÊt. §èi víi c¸c
níc ®ang ph¸t triÓn kÓ c¶ níc ta cha tù s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o ra ®îc ®ñ m¸y mãc
thiÕt bÞ th× vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn ph¶i t¨ng c...
§Ò ¸n m«n häc lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ Hoµng V¨n Lª
Lêi nãi ®Çu
Sau 10 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi §æi míi cña §¶ng, nÒn kinh tÕ níc ta ®·
chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ
hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc theo
®Þnh híng XHCN; c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®îc b×nh ®¼ng vµ tù do c¹nh tranh víi
nhau trong khu«n khæ ph¸p luËt.
c kinh míi ®· nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc. C¸c chøc thuéc mäi
thµnh phÇn kinh ®· t¨ng nhanh c sè lîng lÉn chÊt lîng. vèn ®Çu t ®Ó ph¸t
triÓn ViÖt Nam nhanh chãng dïng ®Ó x©y dùng tÇng, ph¸t triÓn
kinh tÕ vµ tõ ®ã së ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh chãng s¸nh vai víi khu vùc
trªn thÕ giíi. Nh vËy vèn thÓ coi nh mét yÕu kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi
sù ph¸t triÓn cña mét ®Êt níc.
Víi môc ®Ých vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vèn cho
doanh nghiÖp Nhµ
níc, em chän ®Ò tµi nµy
luËn chung ve huy ®éng vèn cho s ph¸t triÓn kinh ë ViÖt Nam hiÖn
nay
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động vốn 9 10 803