Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: KCN và KCX

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 1 lần
®Ò ¸n kinh tÕ vµ qu¶n lý c«ng nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
§Ó ®¹t ®îc môc tiªu n¨m 2020 níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng
nghiÖp, th× ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt (KCN, KCX) lµ mét trong
nh÷ng nh©n tè quan träng. Cã thÓ nãi ®Õn nay c¸c KCN, KCX ®· trë thµnh mét bé
phËn kh«ng thÓ thiÕu trong ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam còng nh trong nÒn kinh
tÕ ®Êt níc. C¸c KCN, KCX trong thêi gian qua ®· vµ ®ang cã nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng
khÝch lÖ ®èi víi kinh tÕ x· héi ®Êt níc.
C¸c KCN, KCX víi quy ho¹ch ®ång bé, c¸c c¬ së h¹ tÇng kh¸ tèt, h×nh
thµnh c¸c dÞch vô cÇn thiÕt vµ cã thñ tôc ®¬n gi¶n ®· thu hót ®îc sù chó ý cña c¸c
nhµ ®Çu t. C¸c KCN, KCX ®îc ®¸nh gi¸ lµ mét nh©n tè quan träng trong chiÕn lîc
thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, c«ng nghÖ tiªn tiÕn.
Trong nh÷ng n¨m võa qua c¸c KCN trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®· cã nh÷ng bíc
ph¸t triÓn t¬ng ®èi tèt. Sù ph¸t triÓn nµy ®· thóc ®Èy kinh tÕ thñ ®« ph¸t triÓn. Tuy
nhiªn, c¸c KCN vÉn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò khã kh¨n cÇn cã ph¬ng híng vµ biÖn
ph¸p kh¾c phôc nh»m khai th¸c ®îc nh÷ng tiÒm n¨ng.
Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi nµy lµ dùa trªn nh÷ng lý luËn chung vÒ KCN,
KCX, thùc tr¹ng ®Çu t vµo c¸c KCN trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Trong giai ®o¹n hiÖn
nay ®Ó ®a ra mét sè ph¬ng híng nh»m thu hót ®Çu t vµo c¸c KCN Hµ Néi.
§Ò ¸n bao gåm cã 3 phÇn:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ KCN vµ KCX
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ®Çu t vµo c¸c KCN Hµ Néi
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p t¨ng cêng ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn c¸c
KCN Hµ Néi
Do cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt
®Þnh, v× vËy em mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o.

1

®Ò ¸n kinh tÕ vµ qu¶n lý c«ng nghiÖp

Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ khu c«ng nghiÖp
vµ khu chÕ xuÊt
1. Kh¸i niÖm

1.1.Kh¸i niÖm khu c«ng nghiÖp(KCN)
Khu c«ng nghiÖp lµ khu tËp trung c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp chuyªn
s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã
ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh, kh«ng cã d©n c sinh sèng do chÝnh phñ hoÆc thñ tíng
chÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp. Trong khu c«ng nghiÖp cã thÓ cã doanh nghiÖp
chÕ xuÊt.
Doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp lµ doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng
trong khu c«ng nghiÖp, gåm doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp dÞch vô.
1.2.§Æc ®iÓm cña khu c«ng nghiÖp.
VÒ mÆt ph¸p lý: c¸c khu c«ng nghiÖp lµ phÇn l·nh thæ cña níc së t¹i, c¸c
doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c khu c«ng nghiÖp cña ViÖt Nam chÞu sù ®iÒu
chØnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam nh: luËt ®Çu t níc ngoµi, luËt lao ®éng, quy chÕ vÒ
khu c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt...
- VÒ mÆt kinh tÕ: khu c«n...
®Ò ¸n kinh tÕ vµ qu¶n lý c«ng nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
§Ó ®¹t ®îc môc tiªu n¨m 2020 níc ta b¶n trë thµnh mét níc c«ng
nghiÖp, th× ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt (KCN, KCX) mét trong
nh÷ng nh©n tè quan träng. Cã thÓ nãi ®Õn nay c¸c KCN, KCX ®· trë thµnh mét bé
phËn kh«ng thÓ thiÕu trong ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam còng nh trong nÒn kinh
®Êt níc. C¸c KCN, KCX trong thêi gian qua ®· ®ang nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng
khÝch lÖ ®èi víi kinh tÕ x· héi ®Êt níc.
C¸c KCN, KCX víi quy ho¹ch ®ång bé, c¸c h¹ tÇng kh¸ tèt, h×nh
thµnh c¸c dÞchcÇn thiÕt vµthñ tôc ®¬n gi¶n ®· thu hót ®îc sù chó ý cña c¸c
nhµ ®Çu t. C¸c KCN, KCX ®îc ®¸nh gi¸ lµ mét nh©n tè quan träng trong chiÕn lîc
thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, c«ng nghÖ tiªn tiÕn.
Trong nh÷ng n¨m võa qua c¸c KCN trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®· nh÷ng bíc
ph¸t triÓn t¬ng ®èi tèt. Sù ph¸t triÓn nµy ®· thóc ®Èy kinh tÕ thñ ®« ph¸t triÓn. Tuy
nhiªn, c¸c KCN vÉn tån t¹i mét vÊn ®Ò khã kh¨n cÇn ph¬ng híng biÖn
ph¸p kh¾c phôc nh»m khai th¸c ®îc nh÷ng tiÒm n¨ng.
Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi nµy dùa trªn nh÷ng luËn chung KCN,
KCX, thùc tr¹ng ®Çu t vµo c¸c KCN trªn ®Þa bµn Néi. Trong giai ®o¹n hiÖn
nay ®Ó ®a ra mét sè ph¬ng híng nh»m thu hót ®Çu t vµo c¸c KCN Hµ Néi.
§Ò ¸n bao gåm cã 3 phÇn:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ KCN vµ KCX
Cng II: Thùc tr¹ng ®Çu t vµo c¸c KCN Hµ Néi
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p t¨ng cêng ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn c¸c
KCN Hµ Néi
Do cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt
®Þnh, v× vËy em mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: KCN và KCX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: KCN và KCX - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: KCN và KCX 9 10 795