Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: KCN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lêi nãi ®Çu
Môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi,
nh÷ng n¨m gÇn ®©y chÝnh phñ ®· cã nh÷ng chñ tr¬ng thµnh lËp c¸c khu c«ng
nghiÖp ®a phÇn lín c¸c xÝ nghiÖp, c«ng nghiÖp tËp trung vµo n¬i ®îc x©y
dùng s½n ®Ó ®¶m b¶o cho chóng ®îc ho¹t ®éng tèt h¬n, ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n
trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó c¸c khu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn tèt,
cÇn thiÕt lËp c¸c m«i trêng ®Çu t thuËn lîi. Trong ®ã m«i trêng ph¸p lý lµ mét
trong c¸c m«i trêng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh.
Môc tiªu cña ®Ò tµi: Nh»m më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc h×nh
thµnh x©y dùng ph¸t triÓn vµ qu¶n lý khu c«ng nghiÖp.
Nghiªn cøu díi gãc ®é ph¸p lý.
Bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc
sù gãp ý cña c¸c thÊy c« vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn nhiÖt t×nh vÒ tµi liÖu còng nh
ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña thÇy Ph¹m V¨n LuyÖn ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò
tµi.

SV: Hoµng H¶i - LuËt kinh doanh 38B

§Ò ¸n m«n häc

Néi dung
I. Kh¸i niÖm vµ vai trß vÒ khu c«ng nghiÖp.
1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ c¸c lo¹i khu c«ng nghiÖp.
Khu c«ng nghiÖp lµ khu tËp trung chuyªn s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp vµ
thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh,
kh«ng cã d©n c sinh sèng, do ChÝnh phñ hoÆc Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh
thµnh lËp. Trong khu c«ng nghiÖp cã thÓ cã doanh nghiÖp chÕ xuÊt.
Khu chÕ xuÊt lµ khu c«ng nghiÖp tËp trung c¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt
chuyªn s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho s¶n xuÊt, giíi ®Þa
x¸c ®Þnh, kh«ng cã d©n c sinh sèng, do ChÝnh phñ hoÆc Thñ tíng ChÝnh phñ
quyÕt ®Þnh thµnh lËp.
Khu c«ng nghiÖp cao lµ khu tËp trung c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp
kü thuËt cao vµ c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng phôc vô cho ph¸t triÓn c«ng nghÖ cao
gåm nghiªn cøu - triÓn khai khoa häc-c«ng nghÖ, ®µo t¹o vµ c¸c dÞch vô liªn
quan, cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh, do ChÝnh phñ hoÆc Thñ tíng ChÝnh phñ
quyÕt ®Þnh thµnh lËp. Trong khu c«ng nghÖ cao cã thÓ cã doanh nghiÖp chÕ
xuÊt.
Doanh nghiÖp chÕ xuÊt lµ doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt hµng xuÊt
khÈu, thùc hiÖn c¸c dÞch vô chuyªn cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ ho¹t ®éng
xuÊt nhËp khÈu, ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy chÕ nµy.
Doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp lµ doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp vµ ho¹t
®éng trong khu c«ng nghiÖp gåm doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp
dÞch vô.
Doanh nghiÖp s¶n xuÊt khu c«ng nghiÖp lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng
c«ng nghiÖp ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng trong khu c«ng nghiÖp.

SV: Hoµng H¶i - LuËt kinh doanh 38B

§Ò ¸n m«n häc
...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi nãi ®Çu
Môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi,
nh÷ng n¨m gÇn ®©y chÝnh phñ ®· cã nh÷ng chñ tr¬ng thµnh lËp c¸c khu c«ng
nghiÖp ®a phÇn lín c¸c nghiÖp, c«ng nghiÖp tËp trung vµo n¬i ®îc x©y
dùng s½n ®Ó ®¶m b¶o cho chóng ®îc ho¹t ®éng tèt h¬n, ®¹t hiÖu qucao h¬n
trong ho¹t ®éngn xuÊt kinh doanh. §Ó c¸c khu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn tèt,
cÇn thiÕt lËp c¸c m«i trêng ®Çu t thuËn lîi. Trong ®ã m«i trêng ph¸p lý lµ mét
trong c¸c m«i trêng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh.
Môc tiªu cña ®Ò tµi: Nh»m më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc h×nh
thµnh x©y dùng ph¸t triÓn vµ qu¶n lý khu c«ng nghiÖp.
Nghiªn cøu díi gãc ®é ph¸p lý.
Bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc
sù gãp ý cña c¸c thÊy c« vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n híng dÉn nhiÖt t×nh tµi liÖu còng nh
ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña thÇy Ph¹m V¨n LuyÖn ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò
tµi.
SV: Hoµng H¶i - LuËt kinh doanh 38B
ĐATN ĐỀ ÁN: KCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: KCN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: KCN 9 10 691