Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: KD lữ hành

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1229 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vò Duy Cßng

§Ò ¸n m«n häc

MôC LôC
Lêi Nãi §Çu.
Ch¬ng 1: C¬ Së Lý LuËn §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L Hµnh
1.1 :C¸c Kh¸i NiÖm C¬ B¶n.
Kinh Doanh L÷ Hµnh.
Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa.
Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa NhËn Kh¸ch.
1.2:C¸c §iÒu KiÖn §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L÷ Hµnh.
Ch¬ng 2: C¶m NhËn Tõ Mét ChuyÕn §i Thùc TÕ
2.1: Môc §Ých, ý NghÜa.
2.2: TuyÕn §iÓm §Õn, Thêi Gian, Chi PhÝ. Tæ Chøc Qu¶n Lý §iÒu
Hµnh Cña Ban Chñ NhiÖm Khoa, ThÇy C« Gi¸o, Tinh ThÇn
Cña Sinh Viªn...
2.3: C¶m NhËn Chung VÒ C¸c DÞch Vô, C¸c Gi¸ TrÞ Tµi Nguyªn Du
LÞch N¬i §Õn.
2.4: Lîi ThÕ §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa NhËn
Kh¸ch Cña Qu¶ng B×nh.
2.4.1: Lîi ThÕ VÒ Tµi Nguyªn Du LÞch Nh©n V¨n.
2.4.2: Lîi ThÕ VÒ Tµi Nguyªn Du LÞch Thiªn nhiªn.
2.43: Lîi ThÕ VÒ Giao Th«ng Vµ Lîi ThÕ VÒ Nguån Kh¸ch.
Ch¬ng 3: Mét Sè Suy NghÜ §Ó Ph¸t Huy Lîi ThÕ Cña Qu¶ng
B×nh Trong ViÖc Ph¸t TriÓn Kinh Doanh
L÷ Hµnh Néi §Þa NhËn Kh¸ch
3.1: X¸c §Þnh ThÞ Trêng Kh¸ch.
3.2: KÕt Hîp Vµ §a D¹ng Ho¸ S¶n PhÈm.
3.3: Quan HÖ Víi C¸c Doanh NghiÖp Du LÞch T¹i C¸c N¬i Cã Nguån
Kh¸ch Lín
3.4: T¨ng Cêng Xóc TiÕn Du LÞch.
3.5: Båi Dìng Vµ §µo T¹o §éi Ngò Lao §éng.
KÕt LuËn.
Tµi liÖu Tham Kh¶o.

1

Vò Duy Cßng

§Ò ¸n m«n häc

Lêi nãi ®Çu
Ph¸t triÓn du lÞch trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän trªn c¬ së khai th¸c cã hiÖu
qu¶ lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn sinh th¸i,truyÒn thèng v¨n ho¸ lÞch sö,huy
®éng tèi ®a nguån lùc trong níc vµ tranh thñ sù hîp t¸c,hç trî quèc tÕ,gãp phÇn
thùc hiÖn CNH-H§H ®Êt níc.Tõng bíc ®a níc ta trë thµnh mét trung t©m du
lÞch cã tÇm cì trong khu vùc,trong giai ®oan hiÖn nay ®ã lµ môc tiªu tæng qu¸t
chiÕn lîc ph¸t triÓn du lÞch VN trong giai ®o¹n hiÖn nay.Du lÞch vèn ®îc coi lµ
ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi bëi nã t¹o nguån lùc lín ®Ó t¹o ra thu nhËp quèc
d©n,t¹o c«ng ¨n viÖc lµm,lµ ph¬ng thøc hiÖu qu¶ ®Ó ph©n phèi l¹i thu nhËp gi÷a
c¸c quèc gia vµ ®iÒu chØnh c¸n c©n th¬ng m¹i quèc tÕ hoµ tan xu thÕ toµn cÇu
ho¸,héi nhËp vµ ph¸t triÓn,ngµy nay nhu cÇu du lÞch ngµy cµng cao,ngêi ta ®i du
lÞch víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau nh nghØ ng¬i,gi¶i to¶,tham quan…hay t×m
kiÕm c¬ héi kinh doanh mµ hiÖu qu¶ du lÞch cã thÓ mang l¹i cho nÒn kinh tÕ ®Êt
níc.ViÖt Nam trong giai ®o¹n gÇn ®©y ®· tró träng ph¸t triªbr du lÞch vµ nhµ níc ta ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch thÝch hîp thóc ®Èy sù ph¸t triÓn du lÞch,®a ®Êt níc
con ngêi VN ra giíi thiÖu víi TG vµ ®a TG ®Õn víi VN.V× vËy du lÞch níc ta
muèn héi nhËp cïng thÕ giíi cÇn nhiÒu yÕu tè trong ®ã kh«ng thÓ thiÕu yÕu tè
con ngêi,®µo t¹o nh÷ng cö nh©n chuyªn ngµnh du lÞch hìng d...
§Ò ¸n m«n häc Vò Duy Cßng
MôC LôC
Lêi Nãi §Çu.
Ch¬ng 1: C¬ Së Lý LuËn §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L Hµnh
1.1 :C¸c Kh¸i NiÖm C¬ B¶n.
Kinh Doanh L÷ Hµnh.
Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa.
Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa NhËn Kh¸ch.
1.2:C¸c §iÒu KiÖn §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L÷ Hµnh.
Ch¬ng 2: C¶m NhËn Tõ Mét ChuyÕn §i Thùc TÕ
2.1: Môc §Ých, ý NghÜa.
2.2: TuyÕn §iÓm §Õn, Thêi Gian, Chi PhÝ. Tæ Chøc Qu¶n Lý §iÒu
Hµnh Cña Ban Chñ NhiÖm Khoa, ThÇy C« Gi¸o, Tinh ThÇn
Cña Sinh Viªn...
2.3: C¶m NhËn Chung VÒ C¸c DÞch Vô, C¸c Gi¸ TrÞ Tµi Nguyªn Du
LÞch N¬i §Õn.
2.4: Lîi ThÕ §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa NhËn
Kh¸ch Cña Qu¶ng B×nh.
2.4.1: Lîi ThÕ VÒ Tµi Nguyªn Du LÞch Nh©n V¨n.
2.4.2: Lîi ThÕ VÒ Tµi Nguyªn Du LÞch Thiªn nhiªn.
2.43: Lîi ThÕ VÒ Giao Th«ng Vµ Lîi ThÕ VÒ Nguån Kh¸ch.
Ch¬ng 3: Mét Sè Suy NghÜ §Ó Ph¸t Huy Lîi ThÕ Cña Qu¶ng
B×nh Trong ViÖc Ph¸t TriÓn Kinh Doanh
L÷ Hµnh Néi §Þa NhËn Kh¸ch
3.1: X¸c §Þnh ThÞ Trêng Kh¸ch.
3.2: KÕt Hîp Vµ §a D¹ng Ho¸ S¶n PhÈm.
3.3: Quan HÖ Víi C¸c Doanh NghiÖp Du LÞch T¹i C¸c N¬i Cã Nguån
Kh¸ch Lín
3.4: T¨ng Cêng Xóc TiÕn Du LÞch.
3.5: Båi Dìng Vµ §µo T¹o §éi Ngò Lao §éng.
KÕt LuËn.
Tµi liÖu Tham Kh¶o.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: KD lữ hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: KD lữ hành - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: KD lữ hành 9 10 860