Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: KD sản phẩm của Kinh Đô tại Mĩ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1155 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
Khoa kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ
Chuyªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh quèc tÕ
---------------------***------------------------

§Ò ¸n m«n häc
§Ò tµi: Ho¹t ®éng ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh t¹i mü
cña c«ng ty b¸nh kÑo KIDOCO

Gi¸o viªn híng dÉn : T.S T¹ Lîi
Sinh viªn
Líp
Kho¸
HÖ

: Lª Minh Dòng
: Kinh Doanh Quèc TÕ
:42
: ChÝnh Quy

Hµ néi, n¨m 2003

1

Môc lôc
Lêi më ®Çu…………………………………… .
Ch¬ng 1:c«ng ty kinh ®« vµ ho¹t ®éng ®Çu t s¶n xuÊt
kinh doanh t¹i mü
1.1.Vµi nÐt vÒ c«ng ty KIDOCO
1.2.Ho¹t ®éng ®Çu t cña KIDOCO
ch¬ng 2: Ph©n tÝch ho¹t ®éng ®Çu t s¶n xuÊt kinh
doanh cña KIDOCO
2.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng ®Çu t s¶n xuÊt
2.1.1Kh¸i niªm ho¹t ®éng ®Çu t
2.1.2. B¶n chÊt cña ho¹t ®éng ®Çu t s¶n xuÊt trùc tiÕp
2.2.Ho¹t ®éng ®Çu t, s¶n xuÊt kinh doanh t¹i mü cña KIDOCO
2.2.1 Mét vµi nÐt vÒ thÞ trêng mü vµ c¬ héi kinh doanh ®èi víi
c«ng ty kidoco

2.2.1.1 Mét vµi nÐt vÒ thÞ trêng mü
2.2.1.2. C¬ héi cña c«ng ty KIDOCO
2.2.2 §éng c¬ kinh doanh cña kidoco
2.2.3 H×nh thøc kinh doanh cña KIDOCO trªn thÞ trêng Mü
2.2.3.1C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn viÖc lùa chän h×nh thøc kinh doanh cña
kidoco
2.2.3.1.1 YÕu tè vèn
2.2.3.1.2 Kinh nghiÖm
2.2.3.1.3 YÕu tè c¹nh tranh
2.2.3.2 H×nh thøc kinh doanh cña kidoco

2

2.2.4 ¦u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm cña KIDOCO khi lùa chän h×nh thøc ®Çu t s¶n
xuÊt ®Ó th©m nhËp thÞ trêng Mü
2.2.4.1¦u ®iÓm
2.2.4.2 Nhîc ®iÓm
Ch¬ng 3:Bµi häc kinh nghiÖm vµ gi¶i ph¸p cho c¸c
doanh nghiÖp khi ®Çu t vµo thÞ trêng Mü
3.1 bµi häc kinh nghiÖm
3.2 Gi¶i ph¸p
KÕt lu©n
Tµi liÖu tham kh¶o

3

lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ViÖt Nam ®· vµ ®ang tÝch cùc tham gia vµo qu¸
tr×nh héi nhËp kinh tÕ, tríc hÕt lµ khu vùc ASEAN, minh chøng lµ chóng ta ®·
tham gia vµo khu vùc mËu dÞch tù do AFTA vµ môc tiªu cña ViÖt Nam lµ ®Õn
n¨m 2005 sÏ lµ thµnh viªn cña cña Tæ chøc Th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO).
§èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, khi tham gia vµo s©n ch¬i lín h¬n vît
ra khái biªn giíi quèc gia sÏ nhËn ®îc nhiÒu c¬ héi nhng còng chÞu søc Ðp lín
h¬n tõ sù c¹nh tranh vµ nh÷ng luËt lÖ kh¾c nghiÖt h¬n.
KIDOCO ®· ®ãn nhËn nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc tõ nh÷ng thÞ trêng nh
thÕ nµo? C©u tr¶ lêi cña hä chÝnh lµ viÖc tÝch cùc tham gia vµo th¬ng m¹i quèc
tÕ vµ ®Æc biÖt lµ quyÕt ®Þnh ®Çu t sang thÞ trêng Mü. LiÖu ho¹t ®éng ®Çu t cña
KIDOCO t¹i thÞ trêng Mü cã ph¶i lµ mét sù chñ ®éng v¬n m×nh ra thÕ giíi
hay chØ lµ mét bíc ®ét ph¸ thô ®éng. §Ó lµm râ vÒ c¸c bíc ®i cña KIDOCO
trong qu¸ tr×nh ®Çu t trùc tiÕp sang Mü, t«i xin viÕt ®Ò tµi: “ Ho¹t ®éng ®Çu t
s¶n...
Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
Khoa kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ
Chuyªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh quèc tÕ
---------------------***------------------------
§Ò ¸n m«n häc
§Ò tµi: Ho¹t ®éng ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh t¹i mü
cña c«ng ty b¸nh kÑo KIDOCO
Gi¸o viªn híng dÉn : T.S T¹ Lîi
Sinh viªn : Lª Minh Dòng
Líp : Kinh Doanh Quèc TÕ
Kho¸ :42
: ChÝnh Quy
Hµ néi, n¨m 2003
1
ĐATN ĐỀ ÁN: KD sản phẩm của Kinh Đô tại Mĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: KD sản phẩm của Kinh Đô tại Mĩ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: KD sản phẩm của Kinh Đô tại Mĩ 9 10 788