Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: KD thẻ tín dụng tại các NH TM

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn
Lêi nãi ®Çu
VÊn ®Ò tiÒn gi¶ trong lu th«ng vµ c¸c vô ¸n kinh tÕ ®· lµm thÊt tho¸t hµng
tr¨m triÖu ®ång ®Õn hµng tØ ®ång. Vµ xu híng héi nhËp cña thÕ giíi hiÖn nay th×
viÖc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ®· g©y kh¸ nhiÒu c¶n trë cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh vµ t¸i s¶n xuÊt x· héi. V× vËy cÇn cã mét c«ng cô thanh to¸n kh¸c
nh»m thay thÕ c«ng cô thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ®ã lµ thanh to¸n kh«ng dïng
tiÒn mÆt vµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®ã lµ thÎ tÝn dông (TTD).
Sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ vµ th¬ng m¹i ®iÖn tö ®ßi hái ph¶i hiÖn
®¹i ho¸ hÖ thèng Ng©n hµng, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo thùc hiÖn h×nh
thøc thanh to¸n míi. Nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c Ng©n hµng
trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, ®ã còng lµ c¬ héi ®Ó chóng ta sö dông nh÷ng
thµnh qu¶ cña c¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt trong lÜnh vùc ng©n hµng, nh»m tõng
bíc ®a c¸c NHTM níc ta thu hÑp dÇn sù c¸ch biÖt víi c¸c Ng©n hµng trªn thÕ
giíi.
Giao dÞch cña ngêi d©n th«ng qua thÎ tÝn dông ë c¸c níc ph¸t triÓn lµ rÊt lín.
Giao dÞch nµy ®em l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých nhng ë ViÖt Nam l¹i qu¸ míi mÎ nhng híng ph¸t triÓn l¹i gÆp nhiÒu sù víng m¾c. NhËn thøc ®îc vai trß rÊt to lín cña
thanh to¸n b»ng TTD, vµ qua nghiªn cøu t×nh h×nh kinh doanh thÎ, v× nh÷ng lý do
trªn nªn em chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng
kinh doanh thÎ tÝn dông t¹i c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i.
Qua kh¶o s¸t viÖc sö dông thÎ tÝn dông ë ViÖt Nam ®Ó qua ®ã ®a ra mét sè
gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn viÖc sö dông thÎ tÝn dông trong thanh
to¸n gÇn ®©y ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc.
§©y lµ mét lÜnh vùc cßn kh¸ míi mÎ ë ViÖt Nam trong khi tr×nh ®é cña ngêi
viÕt cßn h¹n chÕ, do vËy cã nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn lµ khã tr¸nh
khái. Em kÝnh mong thÇy c« chØ b¶o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« Phan Tó Quúnh ®· híng dÉn em hoµn
thµnh bµi tiÓu luËn nµy.

TiÓu luËn
Ch¬ng 1
Giíi thiÖu tæng quan vÒ thÎ tÝn dông (TTD).

Mét trong nh÷ng ph¸t minh quan träng nhÊt cña con ngêi cã tÝnh chÊt ®ét
ph¸, ®Èy nÒn v¨n minh cña nh©n lo¹i tiÕn mét bíc dµi lµ sù ph¸t minh ra tiÒn tÖ.
Tõ khi ra ®êi, c«ng cô tiÒn tÖ kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn nh»m hai môc tiªu
chÝnh lµ sù tiÖn lîi vµ an toµn. B»ng kÜ thuËt vµ ph¸t triÓn nh vò b·o cña c«ng
nghÖ th«ng tin, thÎ tÝn dông chÝnh lµ s¶n phÈm cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kÜ
thuËt. ThÎ tÝn dông kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®îc hai môc tiªu trªn mµ cßn thÓ hiÖn ®îc sù v¨n minh, hiÖn ®¹i cña xu híng héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸ nh hiÖn...
TiÓu luËn
Lêi nãi ®Çu
VÊn ®Ò tiÒn gi trong lu th«ng c¸c ¸n kinh ®· lµm thÊt tho¸t hµng
tr¨m triÖu ®ång ®Õn hµng tØ ®ång. Vµ xu híng héi nhËp cña tgiíi hiÖn nay th×
viÖc thanh tn b»ng tiÒnt ®· g©y kh¸ nhiÒu c¶n t cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh vµ t¸i s¶n xuÊt héi. vËy cÇn mét c«ng thanh to¸n kh¸c
nh»m thay t c«ng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ®ã thanh to¸n kh«ng dïng
tiÒn mÆt vµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®ã lµ thÎ tÝn dông (TTD).
ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ th¬ng m¹i ®iÖn ®ßi hái ph¶i hiÖn
®¹i ho¸ thèng Ng©n hµng, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo thùc hiÖn h×nh
thøc thanh to¸n míi. Nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c Ng©n hµng
trong khu vùc trªn thÕ giíi, ®ã còng héi ®Ó chóng ta dông nh÷ng
thµnh qu¶ cña c¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt trong lÜnh vùc ng©n hµng, nh»m tõng
bíc ®a c¸c NHTM níc ta thu p dÇn c¸ch biÖt víi c¸c Ng©n hµng trªn thÕ
giíi.
Giao ch cña ngêi d©n th«ng qua thÎ tÝn dông ë c¸c níc ph¸t triÓn lµ rÊt lín.
Giao dÞch nµy ®em l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých nhng ë ViÖt Nam l¹i qu¸ míi mÎ nhng h-
íng ph¸t triÓn l¹i gÆp nhiÒu víng m¾c. NhËn thøc ®îc vai trß rÊt to lín cña
thanh to¸n b»ng TTD, vµ qua nghiªn cøu t×nh h×nh kinh doanh thÎ, v× nh÷ng lý do
trªn nªn em chän ®Ò tµi: "Mét sè gii ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng
kinh doanh thÎ tÝn dông t¹i c¸c Ng©n ng th¬ng m¹i.
Qua kh¶o s¸t viÖc dông thÎ tÝn dông ë ViÖt Nam ®Ó qua ®ã ®a ra mét sè
gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph¸t triÓn viÖc dông thÎ tÝn dông trong thanh
to¸n gÇn ®©y ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc.
§©y mét lÜnh vùc cßn kh¸ míi mÎ ë ViÖt Nam trong khi tr×nh ®é cña ngêi
viÕt cßn h¹n chÕ, doy cã nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn khã tr¸nh
khái. Em kÝnh mong thÇy c« chØ b¶o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n Phan Quúnh ®· híng dÉn em hoµn
thµnh bµi tiÓu luËn nµy.
ĐATN ĐỀ ÁN: KD thẻ tín dụng tại các NH TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: KD thẻ tín dụng tại các NH TM - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: KD thẻ tín dụng tại các NH TM 9 10 444