Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Kế hoạch trong DN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

PhÇn më ®Çu
§Êt níc ta víi h¬n 70% d©n sè sèng b»ng nghÒ n«ng víi trång trät vµ
ch¨n nu«i lµ chñ yÕu. Trong c¸c lo¹i c©y trßng mang l¹i thu nhËp kh¸ cao
trong ®ã cã c©y mÝa lµ nguyªn liÖu chñ yÕu s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®êng. S¶n
phÈm nµy thêng kh«ng æn ®Þnh ®· lµm cho s¶n xuÊt ®êng ®øng trong t×nh
tr¹ng “Ngµn c©n treo sîi tãc”. Trong khi nÒn kinh tÕ níc ta kh«ng ngõng
ph¸t triÓn vît bËc, do sù ®ãng gãp lín cña s¶n phÈm n«ng nghiÖp. Trong ®ã
®Ønh cao lµ xuÊt khÈu g¹o vµ s¶n phÈm cña mét sè c©y c«ng nghiÖp. Cßn c©y
mÝa vÉn ®ang trong t×nh tr¹ng tr× trÖ kh«ng ®îc c¶i thiÖn thªm. §Õn lóc nµy
chóng ta kªu gäi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®êng liÖu cã ph¶i lµ qu¸ muén kh«ng?
Dï sao chóng ta kh«ng thÓ ®Ó t×nh tr¹ng nµy kÐo dµi. §©y lµ lý do em chän
®Ò tµi nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy ®· gióp ®ì em hoµn thiÖn ®Ò ¸n nµy.
VoÝ kiÐn thøc cha ®Çy ®ñ cña m×nh em mong thÇy th«ng c¶m cho em nh÷ng
phÇn cßn thiÕu sãt.

1

§Ò ¸n m«n häc

PhÇn néi dung
I . tæng quan vÒ kÕ ho¹ch trong doanh nghiÖp

1.Tæng quan vÕ doanh nghiÖp
1.1. Kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp
Trong nh÷ng n¨m qua thÕ giíi nãi chung vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ nãi
riªng ®· tõng tr¶i qua nh÷ng sù thay ®æi nhanh chãng, c¬ b¶n vµ quyÕt liÖt vµ
®Çy kÞch tÝnh h¬n bÊt kú ®iÒu g× chóng ta ®Òu cã thÓ nghÜ ®Õn. Qu¸ tr×nh
c¹nh tranh toµn cÇu, viÖc sö dông réng r·i m¹ng m¸y vi tÝnh vµ th«ng tin
viÔn th«ng, c¸c chÝnh s¸ch më réng tù do cña c¸c níc trªn thÕ giíi, sù ®æ vì
cña bøc têng Berlin tõng chia c¾t miÒn §«ngT©y níc §øc hµng nhiÒu thËp
kû, còng nh sù biÕn ®éng kh«n lêng cña c¸c níc §«ng ¢u. Råi l¹i dÕn c¸c
cuéc khñng bè vµo c¸c níc sõng sá ®· biÕn ®iÒu bÊt thêng trë thµnh ®iÒu
b×nh thuêng.ViÖt Nam víi chÝnh s¸ch më cöa, chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp
trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN cã sù ®iÒu tiÕt cña
nhµ níc ®ang võa lµ ®éng lùc, võa lµ có sèc lín cho nhiÒu doanh nghiÖp.
Vµo n¨m 1995 nhµ níc ban hµnh luËt doanh nghiÖp, trong bé luËt nµy
cã gi¶i thÝch “doanh nghiÖp” lµ tæ chøc cã tªn riªng, cã t¸i s¶n, cã trô së giao
dÞch æn ®Þnh, ®îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m thùc
hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh.
Dùa trªn c¸c ®iÒu 1(luËt doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 20- 4- 1995),
®iÒu 2 (luËt doanh nghiÖp t nh©n, ngµy21-12-1990), ®iÒu 3 (luËt c«ng ty ngµy
21 - 12 - 1990), ®iÒu 4 (luËt hîp t¸c x·, ngµy 20 – 3 - 1996) cã thÓ ®Þnh
nghÜa doanh nghiÖp nh sau:
“Doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ do nhµ níc hoÆc c¸c ®oµn thÓ t
nh©n ®Çu t vèn nh»m môc ®Ých chñ yÕu thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt

2

§Ò...
§Ò ¸n m«n häc
PhÇn më ®Çu
§Êt níc ta víi h¬n 70% d©n sèng b»ng nghÒ n«ng víi trång trät
ch¨n nu«i chñ yÕu. Trong c¸c lo¹i c©y trßng mang l¹i thu nhËp kh¸ cao
trong ®ã c©y mÝa lµ nguyªn liÖu chñ yÕu s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®êng. S¶n
phÈm nµy thêng kh«ng æn ®Þnh ®· lµm cho s¶n xuÊt ®êng ®øng trong t×nh
tr¹ng “Ngµn c©n treo sîi tãc”. Trong khi nÒn kinh níc ta kh«ng ngõng
ph¸t triÓn vît bËc, do ®ãng p lín cña s¶n phÈm n«ng nghiÖp. Trong ®ã
®Ønh cao lµ xuÊt khÈu g¹o vµ s¶n phÈm cña mét sè c©y c«ng nghiÖp. Cßn c©y
mÝa vÉn ®ang trong t×nh tr¹ng tr× trÖ kh«ng ®îc c¶i thiÖn thªm. §Õn lóc nµy
chóng ta kªu gäi ho¹ch n xuÊt ®êng liÖu ph¶i qu¸ muén kh«ng?
sao chóng ta kh«ng t ®Ó nh tr¹ng nµy kÐo dµi. §©y lý do em chän
®Ò tµi nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy ®· gióp ®ì em hoµn thiÖn ®Ò ¸n nµy.
VoÝ kiÐn thøc cha ®Çy ®ñ cña m×nh em mong thÇy th«ng c¶m cho em nh÷ng
phÇn cßn thiÕu sãt.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Kế hoạch trong DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Kế hoạch trong DN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Kế hoạch trong DN 9 10 945