Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: KH chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp VN giai đoạn 2001 - 2005

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn m«n Kinh tÕ ph¸t triÓn

PhÇn më ®Çu
C¬ cÊu nghµnh kinh tÕ kh«ng chØ giíi h¹n gi÷a c¸c ngµnh cã tÝnh chÊt
æn ®Þnh. Mµ nã lu«n lu«n thay ®æi sao cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña tõng
thêi kú . HiÖn nay, c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ cña c¸c níc trªn thÕ giíi kh«ng
ngõng ®îc ®iÒu chØnh theo yªu cÇu phÊt triÓn kinh tÕ vµ sù tiÕn bé cña khoa
häc c«ng nghÖ . §iÒu chØnh c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý sÏ t¹o
®µ cho t¨ng trëng kinh tÕ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc khan hiÕm cña
®Êt níc. Nh thÕ, mét ph¬ng híng chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ ®îc ®Þnh
ra hîp lý, sÏ cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña
®Êt níc. NhÊt lµ trong bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi ®ang trong qu¸ tr×nh quèc tÕ
ho¸ nÒn kinh tÕ vµ sù ph¸t triiÓn nh vò b·o cña khoa häc – kü thuËt. §Æc biÖt
lµ hoµn c¶nh kinh tÕ cña ViÖt Nam ®ang trong thêi kú chuyÒn ®æi c¬ chÕ vµ
héi nhËp.
ViÖt Nam víi h¬n 70% d©n sè lµ n«ng th«n, kinh tÕ dùa chñ yÕu vµo
ngµnh n«ng nghiÖp th× vÊn ®Ò chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh n«ng nghiÖp ®Æc biÖt
quan träng. V× viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh n«ng nghiÖp hîp lý sÏ gãp phÇn
n©ng cao thu nhËp, n©ng cao ®êi sèng cho nh©n d©n n«ng th«n, ®Æc biÖt lµ
trong qu¸ tr×nh CNH-H§H hiÖn nay. Qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh
n«ng nghiÖp níc ta hiÖn nay cßn nhiÒu bÊt hîp lý vµ thùc sù cha ®¹t ®îc môc
tiªu mµ §¹i Héi ®· ®Ò ra. V× vËy em ®· chän ®Ò tµi “ KÕ ho¹ch chuyÓn dÞch
c¬ cÊu ngµnh n«ng nghiÖp ViÖt Nam thêi kú 2001-2005” .

NguyÔn Quèc Th¾ng

1

Líp: QTDN I - K45

TiÓu luËn m«n Kinh tÕ ph¸t triÓn

PhÇn néi dung
I. Giíi thiÖu chung :

1.

Mét vµi kh¸i niÖm
a. C¬ cÊu ngµnh kinh tÕ :
C¬ cÊu ngµnh kinh tÕ lµ tæng hîp c¸c ngµnh kinh tÕ vµ mèi quan hÖ tû lÖ

gi÷a c¸c ngµnh thÓ hiÖn ë vÞ trÝ vµ tû träng cña mçi ngµnh trong tæng thÓ nÒn
kinh tÕ. C¬ cÊu ngµnh ph¶n ¸nh phÇn nµo tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng x· héi
chung cña nÒn kinh tÕ vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn chung cña lùc lîng s¶n xuÊt. Thay
®æi m¹nh mÏ c¬ cÊu ngµnh lµ nÐt ®Æc trng cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn.
Khi ph©n tÝch c¬ cÊu ngµnh cña mét quèc gia, ngêi ta thêng ph©n tÝch
theo 3 nhãm ngµnh chÝnh:
Ngµnh n«ng nghiÖp, trong n«ng nghiÖp bao gåm 3 ngµnh nhá lµ n«ng
nghiÖp, l©m nghiÖp vµ ng nghiÖp.
Ngµnh c«ng nghiÖp , bao gåm ngµnh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng.
Ngµnh dÞch vô bao gåm ngµnh th¬ng m¹i , bu ®iÖn vµ du lÞch,…
Nh×n vµo thùc tr¹ng c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ níc ta h«m nay níc ta cã thÓ
nhËn xÐt:Níc ta h«m nay vÒ c¬ b¶n ®ang lµ mét níc n«ng nghiÖp. Xu híng cã
tÝnh quy luËt chung cña sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh...
TiÓu luËn m«n Kinh tÕ ph¸t triÓn
PhÇn më ®Çu
cÊu nghµnh kinh kh«ng chØ giíi h¹n gi÷a c¸c ngµnh tÝnh chÊt
æn ®Þnh. lu«n lu«n thay ®æi sao cho phï hîp víi ph¸t triÓn cña tõng
thêi . HiÖn nay, cÊu ngµnh kinh cña c¸c níc trªn thÕ giíi kh«ng
ngõng ®îc ®iÒu chØnh theo yªu cÇu phÊt triÓn kinh tiÕn cña khoa
häc c«ng nghÖ . §iÒu chØnhcÊu ngµnh kinh tÕ, c¬ cÊu kinh hîp lýt¹o
®µ cho t¨ng trëng kinh tÕ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc khan hiÕm cña
®Êt níc. Nh thÕ, mét ph¬ng híng chuyÓn dÞch cÊu ngµnh kinh ®îc ®Þnh
ra hîp lý, ý nghÜa hÕt søc quan träng trong ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña
®Êt níc. NhÊt trong bèi c¶nh kinh thÕ giíi ®ang trong qu¸ tr×nh quèc
ho¸ nÒn kinh tÕ vµ sù ph¸t triiÓn nh b·o cña khoa häc – kü thuËt. §Æc biÖt
hoµn c¶nh kinh cña ViÖt Nam ®ang trong thêi kú chuyÒn ®æi chÕ
héi nhËp.
ViÖt Nam víi h¬n 70% d©n n«ng th«n, kinh dùa chñ yÕu vµo
ngµnh n«ng nghiÖp th× vÊn ®Ò chuyÓn dÞch cÊu ngµnh n«ng nghiÖp ®Æc biÖt
quan träng. V× viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh n«ng nghiÖp hîp lý sÏ gãp phÇn
n©ng cao thu nhËp, n©ng cao ®êi sèng cho nh©n d©n n«ng th«n, ®Æc biÖt
trong qu¸ tr×nh CNH-H§H hiÖn nay. Qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch cÊu ngµnh
n«ng nghiÖp níc ta hiÖn nay cßn nhiÒu bÊt hîp thùc cha ®¹t ®îc môc
tiªu §¹i Héi ®· ®Ò ra. V× vËy em ®· chän ®Ò tµi ho¹ch chuyÓn dÞch
c¬ cÊu ngµnh n«ng nghiÖp ViÖt Nam thêi kú 2001-2005 .
NguyÔn Quèc Th¾ng Líp: QTDN I - K45
1
ĐATN ĐỀ ÁN: KH chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp VN giai đoạn 2001 - 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: KH chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp VN giai đoạn 2001 - 2005 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: KH chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp VN giai đoạn 2001 - 2005 9 10 194